Olet täällä

Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Tunnus: MAR3LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. – 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 ja Asiakkuuksien hallinta MAR2LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Markkinoinnin johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin markkinoinnin johtamisalueisiin. Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson suoritettuaan

 • ymmärtää markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden
 • osaa tehdä strategisia valintoja markkinoinnin johtamisessa
 • tuntee markkinoinnin erilaiset organisointitavat
 • osaa seurata markkinoinnin kannattavuutta ja tehokkuutta
 • osaa laatia ja arvioida markkinointisuunnitelmia.

Sisältö

 • Markkinoinnin johtamisen kokonaisuus
 • Markkinoinnin suunnitteluprosessi
 • Markkinointitoimintojen organisointi
 • Markkinoinnin tehokkuus ja kannattavuus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla

 • hyödynnetään markkinoinnin johtamisen simulaatiopeliä
 • toteutetaan markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä tehtäviä olemassa oleville yrityksille
 • vierailevat yritysten edustajat/yritysvierailut

Kansainvälisyys

Kansainvälisten yritysten markkinoinnin johdon edustajat luennoitsijoina tai vierailut ao. yrityksiin.

Simulaatiopelissä on kansainvälinen näkökulma. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Monikulttuurisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Simulaatiopeli ryhmissä
Oppimistehtävät pari- tai ryhmätyö
Luennot ja vierailut
Tentti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Sinikka Lieto

Oppimateriaalit

Doyle, P. & Stern, P. 2006. Marketing Management and Strategy. Fourth edition. Pearson Education. Harlow  TAI Kerin, R. A. & Peterson, R. A. 2010. Strategic Marketing Problems – Cases and comments. Twelfth Edition. Prentice Hall. London.

Doz, Y.  ja Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008.Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Talentum. Helsinki.

Kim, W.C & Mauborgne R. (2005). ”Sinisen Meren Strategia”. Talentum. Helsinki.

Mäntyneva, M. 2002. Kannattava markkinointi. WSOY. Helsinki. Lainattavana myös  verkkokirja vain HAAGA-HELIAn kirjaston asiakkaille.

Tikkanen, H. 2006. Markkinoinnin johtamisen perusteet. Tehtävät, perusprosessit ja markkinointistrategia. Talentum. Helsinki.

Mainostajien liitto. 2012. Klikkaa tästä. Internetmarkkinoinnin käsikirja.

Wood, M.B. 2004.  Marketing Planning. Principles into Practise.  Pearson Education Limited. Harlow.  TAI

Wood, M.B. 2007. Essential guide to marketing planning. Pearson Education Limited. Harlow. TAI Wood, M.B. 2008. The marketing plan handbook. 3rd. ed. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle

HAAGA-HELIAn kirjaston sähköiset tiedonlähteet eli E-aineistot: kansainväliset lehdet ja uutisarkistot: EBSCO, EMERALD ja ABI, kotimaiset lehdet ja uutisarkistot, E-kirjat mm. EBRARY sekä toimialakohtaiset tietokannat

Muu ryhmässä sovittu kirjallisuus ja materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kriteerit on kuvattu asteikolla 1-3.

Kohteet 1 (50 %) 3 (70 %) 5 (90 %)
Tiedot

Tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden
Hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin  ydinkohdat

Tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden
Tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin
Tunnistaa markkinoinnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden
Tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin
Osaa hyvin markkinoinnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät

Taidot Pystyy tiimissä suunnittelemaan markkinointia Pystyy osin itsenäisesti tekemään markkinointisuunnitelmia
Pystyy valitsemaan markkinointistrategioita osittain

Pystyy itsenäisesti tekemään ja arvioimaan markkinointisuunnitelmia
Pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita
Osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja

Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan
Vähäinen itsenäinen panostus
 
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Simulaatiopeli ryhmissä: hyväksytty/hylätty
Oppimistehtävät pari- tai ryhmätyö 60 %
Tentti 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.