Olet täällä

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Tunnus: PLA6LH001 (perus- ja syventävä harjoittelu)
Laajuus: 30 op (810 h) osat A: Perusharjoittelu (PLA6LH002A) ja B: Syventävä harjoittelu (PLA6LH002B) tai C: Perus- ja syventävä harjoittelu (PLA6LH001)(30 op)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: harjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusharjoittelun voi aloittaa suoritettuaan noin yhden vuoden opinnot ja syventävän harjoittelun suoritettuaan noin kahden vuoden opinnot sisältäen ASO-opintoja. Perus- ja syventävän harjoittelun voi suorittaa myös yhdessä jaksossa, opiskelijan suoritettua n. kahden vuoden opinnot. Harjoittelut voi suorittaa myös kesällä.

Harjoittelun ajoitus on opiskelijan päätettävissä, mutta siitä tulee sopia harjoittelukoordinaattorin kanssa ennen harjoittelun alkua tekemällä harjoittelusuunnitelma. Harjoittelusuunnitelma löytyy MyNet:stä  (Opiskelu > Työharjoittelu > HELIn työharjoitteluohjeet).

Oppimistavoitteet

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelussa sovelletaan opittua ja opitaan uutta. Harjoittelu myös kannustaa tekemään perusteltuja valintoja jäljellä olevien opintojen ja uran suhteen. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Mikäli harjoittelu suoritetaan yhdessä osassa, tavoitteisiin kuuluvat sekä perusharjoittelun että syventävän harjoittelun tavoitteet.

Opiskelija kehittää työelämävalmiuksiaan, soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.

Perusharjoittelun tavoitteiden saavuttamista palvelee ennakkotehtävä, joka liittyy yleisiin työelämätaitoihin. Syventävän harjoittelun tavoitteisiin kuuluu kehittämistehtävän tekeminen osana työelämän kehittämistä.
 

Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen
 • ymmärtää palvelun, myynnin ja yrittäjyyden merkityksen työssä ja edistää sitä omalta osaltaan
 • ymmärtää harjoittelun merkityksen oman osaamisensa kehittämisessä
 • tutustuu ja osaa verkottua valitsemaansa toimialaan ja selvittää sen osaamistarpeita
 • osaa analysoida omaa työtään ja osaamistaan nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kannalta ja muuttaa toimintaansa tarpeen mukaan
 • osaa päivittää opinto- ja urasuunnitelmansa.

Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista
 • osaa soveltaa ammatillista osaamistaan vastuulliseen, itsenäiseen ja tulokselliseen toimintaan
 • osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehen ja kollegoiden kanssa
 • osaa ennakoida työpaikan osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmansa
 • on selvittänyt harjoittelupaikalle sopivan opinnäytetyön sisältöjä ja toteuttamismahdollisuuksia oman opiskelun edistämiseksi.

Sisältö

Suoritetusta harjoittelusta laaditaan yhteenvetoraportti, jonka keskeiset osa-alueet ovat perusharjoittelussa:

 • Toimialan, harjoittelupaikan ja omien työtehtävien kuvaus sekä omat uramahdollisuudet
 • Yleiset työelämätaidot ja niiden itsearviointi
 • Omien työtehtävien hallinta ja kehittämistarpeet
 • Henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen

ja syventävässä harjoittelussa:

 • Työtehtävät ja niiden vaatiman ammatillisen osaamisen ja merkityksen kuvaus
 • Oma osaaminen ja sen soveltaminen käytännön työtehtävissä
 • Oman osaamisen arviointi ja palaute
 • Työn ja työympäristön kehittämistarpeiden kartoitus ja kuvaus
 • Opinnäytetyömahdollisuuksien selvittäminen
 • Ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen

Työelämäyhteydet

Harjoittelu suoritetaan liiketalouden alaan liittyvissä tehtävissä yrityksessä tai muissa organisaatiossa.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla tai kansainvälisessä organisaatiossa Suomessa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erillisen ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Kimmo Greis, Malmi
Liisa Aarnio, Pasila
Harri Malkki, Pasila

Oppimateriaalit

Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelman työharjoitteluohje

Arviointitavat ja niidet painoarvot

Työharjoittelu arvioidaan: Hyväksytty/hylätty.

Opiskelija raportoi työharjoittelun päätyttyä työharjoittelun ohjaajalle ohjeiden mukaisesti.