Olet täällä

Sisäinen laskentatoimi

Sisäinen laskentatoimi

Tunnus: ACC2LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut Yrittäjyys ja yritystoiminta sekä Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojaksot. Lisäksi Toiminnanohjaus -opintojakso tulisi olla suoritettuna tai opiskelijan tulisi suorittaa kurssia samaan aikaan tämän kurssin rinnalla.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taloushallinnon merkityksen yrityksen johtamisen tukena ja eri toimintojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laskentatoimen tehtävät ja kustannuslaskennan kulun sekä kustannuskäsitteet ja niiden merkityksen päätöksenteossa. Hän osaa tuottaa taloudellisia laskelmia päätöksenteon tueksi sekä suunnitella ja seurata yrityksen ja sen osa-alueiden toimintaa taloudellisesta näkökulmasta. Opiskelija hallitsee suoritteiden kannattavan hinnoittelun ja osaa suunnitella erityisesti palvelu- ja markkinointiyrityksen toimintaa ja analysoida näiden yritysten kannattavuutta.

Sisältö

  • Tuotto- ja kustannuskäsitteitä
  • Kustannuslaji -paikka ja suoritekohtaista laskentaa
  • Tuloksen laskennan näkökulmia
  • Lyhyen tähtäyksen vaihtoehtolaskelmia
  • Palvelu- ja markkinointiyrityksen budjetointia
  • Toiminnanohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics NAV harjoitus sisäisen laskentatoimen näkökulmasta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näyttökokeella.

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Monica Åberg
Arto Talmo

Oppimateriaalit

Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2004 tai uudempi. Laskentatoimi päätöksenteon apuna, tai muu opettajan osoittama kirja.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää joitakin sisäisen laskentatoimen peruskäsitteitä osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta. Opiskelija tietää sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet ja ymmärtää niiden väliset yhteydet. Opiskelija tuntee kiitettävästi laskentatoimen tehtävät ja kustannuslaskennan kulun sekä kustannuskäsitteet ja niiden merkityksen päätöksenteossa.
Taidot Osaa yksittäisiä sisäiseen laskentaan liittyviä tehtäviä hallitsematta kokonaisuutta. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi laatia kustannuslaskelmia, budjetteja, katetuottolaskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja. Opiskelija osaa analysoida tekemiään laskelmia.
Hän osaa myös laskea suoritekohtaisia kustannuksia ja hinnoitella tuotteita.
Opiskelija tietää sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet ja osaa virheettömästi laatia kustannuslaskelmia, budjetteja, katetuottolaskelmia, laskea näihin liittyviä tunnuslukuja.
Opiskelija osaa kiitettävästi analysoida tekemiään laskelmia.
Hän osaa myös laskea suoritekohtaisia kustannuksia ja hinnoitella tuotteita kannattavasti.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70%
Harjoitukset 30%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.