Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto

Opetussuunnitelma

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta

Koulutusohjelma soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on alan koulutusta tai kokemusta. Opintosuunnitelma on kuitenkin suunniteltu siten, aiempaa kokemusta alalta ei välttämättä vaadita. Aiempien opintojen sekä muuten hankitun osaamisen avulla opintoja voi nopeuttaa, ks. ohjelman profiili alempana.

Opiskelumuoto Opiskelu on mahdollista suorittaa monimuotoisesti työn ohessa. Lähiopetusta tarjotaan Malmin ja Pasilan toimipisteissä. Lähiopetus on pääsääntöisesti ma - to klo 17.40 - 20.30. Joillakin opintototeutuksilla opetusta on arkisin klo 16.00 - 17.30 ja satunnaisesti lauantaisin klo 9.00 - 16.00. Opiskelussa hyödynnetään intensiiviviikkoja, verkko-opiskelua sekä monimuoto- ja etäopiskelua.
Arviointi
Tutkintovaatimukset Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Aiemmilla korkeakouluopinnoilla voi hakea korvaavuutta opinnoista. Muualla hankittua, aikaisempaan opiskeluun tai alan työ- tai muuhun kokemukseen perustuvaa osaamista on mahdollisuus osoittaa näytöillä.
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteet Haaga-Heliassa >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  § 25
Jatko-opintomahdollisuudet tutkinnon jälkeen
Sijoittuminen työelämään Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Liiketalouden opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijoiden urakehitystä ja antavat valmiuksia työelämän muutostilanteisiin.
Kansainvälistyminen Liiketalouden koulutusohjelman opiskeluun kuuluu kansainvälisen liiketoiminnan ja monikulttuuristen opintojen ohella englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja, joissa voi olla osallistujia kv-yhteistyökouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kv-opiskelijavaihtoon. Kansainväliset ajankohtaisseminaarit sekä intensiiviviikot lisäävät työssä käyvän opiskelijan mahdollisuuksia osallistua kv-toimintaan.
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Haaga-Helian liiketalouden opettajien lisäksi koulutusohjelmassa on elinkeinoelämän kouluttajia ja yrityksistä vierailevia asiantuntijoita. Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita yritysten ja työnantajaorganisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä yhteistyötä useiden partneriyritysten kanssa, mm. palvelun ja myynnin, finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla.

Liiketalouden koulutusohjelman profiili

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma on tradenomin tutkintoon johtava kokonaisuus. Tutkinnon laajuus on vähintään 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen opiskeluaika on 2,5 - 3 vuotta. Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen lisäksi mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa (HELI16) painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden osaamisia ja asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Liiketalouden osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon kaikille yhteisten perusopintojen oppimiskokonaisuuksista:  

 • Liiketoimintaosaaja
 • Työyhteisöosaaja
 • Asiakasosaaja
 • Tuloksen tekijä
 • Growing Global
 • Uuden kehittäjä.

Opiskelu perustuu perinteisiä ainekohtaisia kursseja laajempiin osaamistavoitteisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen projektityöskentely.

Koulutusohjelman monimuotototeutuksessa opiskelija valitsee itselleen sopivimmat vaihto­ehtoisista oppimisen tavoista. Ne voivat vaihdella useaan kertaan tutkinnon aikana esimerkiksi opiskeltavien aihekokonaisuuksien mukaan. Seuraavassa esitetään tiivistetysti tarjolla olevat opiskelutapavaihtoehdot:

 

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta kannattavuuden ja vastuullisuuden vaatimukset huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja jalostamis­taidot. Hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa tutkittua tietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito.

Haaga-Heliassa liiketalouden tradenomiopiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta:

 • Global Markets and Trade
 • HR ja esimiestyö
 • Markkinointi ja viestintä
 • Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
 • Raha ja talous
 • Yrittäjyys ja verkostot

Tarjotut suuntautumisvaihtoehdot ovat hyvin liiketalouden työnantaja-organisaatioiden osaamistarpeita vastaavia. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valita omaa ammattiprofiilia tukevia suuntautumisopintoja valitun suuntautumisvaihtoehdon ulkopuolelta joko liiketalouden koulutusohjelman tarjonnasta tai suunnitelmallisesti muista Haaga-Helian koulutusohjelmista.

 

Ammatillinen kasvu

Perus- ja suuntautumisvaiheen opintoja täydentävät vapaavalintaiset opinnot, työharjoittelu ja kehittämishankkeena tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan hyvät valmiudet työskennellä koulutustaan vastaavissa liiketalouden asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.

Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on, että ohjelmasta valmistuvalle muodostuu selkeä ammatillinen identiteetti ja monipuoliset oman urapolun suunnittelun työkalut. Jatkuvan ammatillinen kehittymisen tukena liiketalouden tradenomille on valittavissa esimerkiksi jatko-opiskelu korkea-asteella ja erilaiset täydennyskoulutukset.

 

Yhteystiedot >>

 

Uraesimerkkejä >>