Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA14

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA14

Alla esitellään 2014 opiskelunsa aloittaneiden opintojen suoritusjärjestys.

Journalismin koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet
1. lukukausi: Journalistin työn ammatillinen perusta   30
  Opiskelutaidot ja välineet Opiskelija osaa suunnitella oman opintopolkunsa, käynnistää opintonsa yhdessä muun ryhmän kanssa. Hän osaa perustaa portfolionsa sekä käyttää keskeisiä tietoteknisiä työvälineohjelmistoja. Hän hallitsee tiedonhankinnan ympäristön ja journalistin keskeiset ohjeet ja lainsäädännön. Hän osaa soveltaa kielenhuollon normeja ja käyttää kielioppaita kirjoittamisen tukena. WOR1KJ101 10
    Johdatus opiskeluun WOR1KJ101A 3
    Työvälineohjelmistot WOR1KJ101B 3
    Tiedonhankinnan perusteet WOR1KJ101C 1
    Journalistin ammattietiikka WOR1KJ101D 1
    Journalistin kielenhuolto WOR1KJ101E 2
  Journalistin työ 1

Opiskelija tuntee juttutyypit. Hän osaa kirjoittaa juttuja omista ideoista ja toimeksiannosta. Hän osaa hankkia tietoa eri kanavista ja eri menetelmillä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Hän osaa kirjoittaa sujuvaa suomea. Hän osaa kuvata peruslehtikuvan ja käsitellä sen julkaisukuntoon. Hän osaa muokata juttua saamansa palautteen perusteella. Hän osaa analysoida mediasisältöjä ja keskustella journalistisista sisällöistä. Hän osaa antaa palautetta ja toimia tiimissä.  Hän osaa soveltaa journalistin ohjeita omassa työssään. Hän osaa toimitusjärjestelmän käytön perusteet.

Opintojakson osilla on yhteistehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan juttuja julkaistaan Tuimassa. Jo tällä lukukaudella voi olla työelämäprojekteja joko osana Journalistin työ 1 -opintojaksoa tai osana vapaavalintaisia opintoja.

JOU1KJ101 15
    Journalistinen kirjoittaminen JOU1KJ101A 8
    Tiedonhankinta 1 JOU1KJ101B 2
    Valokuvaus ja kuvankäsittely JOU1KJ101C 5
  Suomalainen mediamaisema Opiskelija tuntee suomalaisen ja länsimaisen joukkoviestinnän historiaa. Hän tuntee joukkoviestinnän rakenteet ja toimijat sekä julkisuudessa toimimisen periaatteita. Opiskelija osaa arvioida mediayritysten toimintaa ja analysoida mediakentässä tapahtuvaa murrosta sekä sosiaalisen median asemaa ja merkitystä. Opiskelija ymmärtää toimittajan ammatillisessa työympäristössä tapahtuvia muutoksia. COM1KJ101 5
2. lukukausi: Monitaitoinen journalisti   30
  Journalistin kielitaito Opiskelija osaa hakea tietoa ruotsin- ja englanninkielisistä lähteistä ja hyödyntää niitä suomenkielisessä jutussa. Hän osaa tehdä pienen haastattelun ruotsiksi ja englanniksi. Hän osaa arvioida ja analysoida ruotsin- ja englanninkielistä mediaa. Hän hallitsee ammattisanastoa molemmilla kielillä. JOU2KJ105 7
    Media English JOU2KJ105A 4
    Svenska för journalister JOU2KJ105B 3
  Journalistin työ 2 Opiskelija osaa tehdä erilaisia haastatteluja. Hän osaa käyttää videokameraa ja editointiohjelmaa. Hän osaa tehdä henkilöjuttuja kirjoittamalla ja videoimalla omista ideoista tai toimeksiannosta. Hän osaa ottaa henkilökuvia ja käsitellä ne julkaisukelpoisiksi. Hän osaa analysoida ja arvioida omaa haastattelutaitoaan ja muokata puhekielestä sujuvaa journalistista tekstiä. Hän osaa käyttää jonkin verran taitto-ohjelmaa ja osaa yhdistää kuvan ja tekstin journalistiseksi kokonaisuudeksi. Hän osaa suhteuttaa oman journalistisen työskentelynsä toimituksen tavoitteisiin ja hahmottaa toimituksen työskentelyn eri roolit ja oman osuutensa työprosessissa. JOU1KJ102 13
    Haastattelutekniikka ja henkilöjutut JOU1KJ102A 6
    Henkilökuvaus JOU1KJ102B 3
    Videotyöskentely JOU1KJ102C 3
    Taiton perusteet 1 JOU1KJ102D 1
  Freetyön perusteet Opiskelija osaa työskennellä projektissa työelämän edustajien kanssa. Hän osaa ideoida ja myydä omia ideoita ja juttuja erilaisille ostajille. Hän osaa neuvotella hinnoista ostajan kanssa. Hän tuntee freelancerin verotuksen ja sosiaaliturvan. WOR1KJ102 3
  Media ja yhteiskunta Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yhteiskunnassa ja kulttuurissa; tietää joukkoviestinnän roolin ja tehtävän yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa; tietää joukkoviestinnän merkityksen Suomen kansantaloudessa; tuntee suomalaisen joukkoviestinnän toiminnan liiketaloudellisia puitteita; tuntee mediayrityksen toimintaperiaatteet  ja ansaintamallit; osaa tehdä tekijänoikeuksiaan koskevia sopimuksia; tietää journalistina olevansa oikeutettu saamaan tietoa viranomaisilta ja osaa pitää oikeudestaan kiinni; ymmärtää perusoikeuksien merkityksen journalistiselle työlle; osaa tehdä työsopimuksen ja tuntee työtekijöiden asemaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. COM1KJ102 7
    Joukkoviestinnän organisaatiot COM1KJ102A 4
    Journalistin juridiikka COM1KJ102B 3
3. lukukausi: Vallan vahtikoira   30
  Journalistin työ 3

Opiskelija osaa työskennellä monimediatoimituksessa eri rooleissa. Hän osaa hakea tietoa eri lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta sekä tuottaa uutisia ja ajankohtaisjuttuja eri julkaisukanaviin. Hän tuntee verkkojulkaisemisen perusteet ja ymmärtää verkkolehden peruskäsitteet ja -toiminnan. Opiskelija tuntee tilastollisia menetelmiä, osaa lukea tilastoja ja löytää niistä olennaisia tietoja sekä tuottaa perustason grafiikka. Opiskelija ymmärtää eron kuvituskuvan ja uutiskuvan välillä ja osaa suunnitella ja toteuttaa kuvituskuvan. Opiskelija osaa tuottaa englanninkielisestä materiaalista suomenkielistä uutistekstiä sekä löytää aiheita ja ideoita englanninkielisistä lähteistä. Opintojaksolla muodostetaan toimitus, joka on verkkolehti Tuiman uutisosasto.

JOU2KJ101 15
    Uutis- ja ajankohtaisjournalismi JOU2KJ101A 8
    Kuvituskuva JOU2KJ101D 3
    Verkkojulkaisemisen perusteet JOU2KJ101C 2
    Taiton perusteet 2 JOU2KJ101B 1
    Uutisenglanti JOU2KJ101E 1
  Tilastojen käyttö toimittajan työssä ja datan visualisoinnin perusteet   JOU2KJ106 6
    Tilastojen käyttö toimittajan työssä JOU2KJ106A 3
    Datan visualisoinnin perusteet JOU2KJ106B 3
  Talous ja valta Opiskelija tuntee Suomen poliittisen järjestelmän, yhteiskunnan ja talouden lainalaisuudet sekä osaa hyödyntää tietoja journalistisessa työssä. Hän osaa suhteuttaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä laajempaan viitekehykseen ja erottaa politiikan ja talouden ilmiöitä ja muutoksia, joilla on merkitystä kansalaisille. SOC2KJ101 9
    Suomi oikeusvaltiona SOC2KJ101A 3
    Politiikka ja vallankäyttö SOC2KJ101B 3
    Kansantalous ja hyvinvointi SOC2KJ101C 3
4. lukukausi: Yleisön palvelija   30
  Journalistin työ 4 Opiskelija tuntee brändien ja konseptien merkityksen mediabisneksessä ja osaa tehdä brändin mukaista sisältöä. Hän osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonhankinnan kanavia. Hän osaa käyttää erilaisia kielen ja kerronnan keinoja Hän osaa aktivoida ja osallistaa lukijoita sekä ideoida ja toteuttaa lukijoiden kanssa yhdessä toteutettavia sisältöjä. Hän osaa editoinnin perusteet ja osaa tehdä kielenhuoltoa. Hän osaa lehtitaiton perusteet.Opintojakson osilla on yhteistehtävänä reportaasin teko suunnittelusta toteutukseen. Tuotos voidaan julkaista Tuimassa. JOU2KJ102 4
    Aikakausilehtikerronta JOU2KJ102A 6
    Kuvakerronta JOU2KJ102B 3
    Taitto JOU2KJ102C 3
    Digitaalinen toimintaympäristö JOU2KJ102D 3
    Tiedonhankinta 2 JOU2KJ102E 2
  Media ja yleisö Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yleisön mediasuhdetta ja median käyttöä. Hän tuntee median kulutusta koskevia malleja ja teorioita ja osaa hyödyntää niitä analysoidessaan median tarjontaa ja käyttöä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää omassa toimituksellisessa työsään tietoa eri viestimien yleisörakenteesta. COM2KJ102 5
  Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu

Opiskelija osaa jakaa tietojaan ja kokemuksiaan, osaa viestiä kiinnostuksen kohteistaan ja suunnata opintojaan niitä hyödyntäen. Osaa suunnitella oppimistaan ja osaamistaan ja edistää sitä portfoliotyöskentelyn avulla. Opiskelija osallistuu omia opintojaan edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

WOR2KJ101 3
  Erityisosaaminen Vapaasti valittavat opintojaksot SLFKJ14 5
5. lukukausi: Kansainvälinen journalisti   30
  Kansainvälinen muuttuva työelämä Opiskelija ymmärtää kulttuurin ja median yhteyden. Hän osaa organisoida / johtaa omaa työtään ja toimia työyhteisön jäsenenä. Hän tuntee työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja osaa toimia strategian mukaisesti. WOR2KJ102 10
    Mukana työelämän muutoksessa WOR2KJ102A 4
    Interviewing in English WOR2KJ102B 3
    Monimuotoisuus ja journalismi WOR2KJ102C 3
  Global Challenges for Journalists Opiskelija tuntee kansainvälisen yhteisön pelisäännöt ja globaalin toimintaympäristön haasteet journalistiselle työlle. JOU2KJ104 5
  Työharjoittelu Työharjoittelu Opiskelija ymmärtää journalismin ja viestinnän eri ammattirooleja; hallitsee useita erilaisia journalistiseen prosessiin kuuluvia työtehtäviä; osaa arvioida työpaikkansa kehittämistarpeita; osaa arvioida omia taitojaan suhteessa erilaisiin työtehtäviin; on omaksunut toimittajan tai viestijän ammatti-identiteetin. PLA6KJ101 15
6. lukukausi: Työn kehittäjä   30
  Yritystalous

Opiskelija osaa hankkia tietoa yrityksistä ja osaa analysoida yrityksen toimintaa osana toimialaa. Hän tuntee markkinoinnin ja myynnin
perusteet journalistin näkökulmasta.

BUS2KJ101 6
  Media-analyysi Opintojakson käytyään opiskelija tuntee media-analyysin erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Hän osaa analysoida journalistisia tekstejä perustellusti käyttäen media-analyysin keskeisiä käsitteitä. Opiskelija ymmärtää media-analyysin ja mediakritiikin merkityksen ja tehtävän yhteiskunnan, kulttuurin ja ammattialan kannalta. COM2KJ101 5
  Tutkimus ja kehittäminen Opiskelija erottaa erilaiset tutkimusmenetelmät toisistaan. Hän osaa tulkita ja arvioida kriittisesti muiden kirjoittamia opinnäytetöitä ja tutkimuksia. Hän osaa valita ja rajata tutkimus- ja kehittämishankkeelleen aiheen ja perustella valintansa sekä valita oikean aineistonkeruu- ja analysointitavan laadullisista ja proseduraalisista menetelmistä. Hän osaa käsitellä toimittajan ammattiin liittyviä kysymyksiä kriittisesti ja kypsästi. Hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä koulutusalansa teoriaa ja hankkia uutta tietoa. Hän osaa käyttää lähteitä ja määritellä käsitteitä ja analysoida ja arvioida oman työnsä tuloksia. Hän osaa tuottaa itsenäisesti opinnäytetyölle ominaista tekstiä ja tehdä opinnäytetyönsä ulkoasun sekä standardien että HAAGA-HELIAn voimassa olevien ulkoasuohjeiden mukaisesti. THE7KJ101 9
    Tutkimus- ja kehittämismenetelmät THE7KJ101A 4
    Opinnäytetyö, vaihe 1 *) THE7HH901 5
    *) Ennen kevättä 2019 opinnäytetyönsä aloittaneilla Opinnäytetyösuunnitelma THE7KJ101B, 5 op    
  Erityisosaaminen Vapaasti valittavat opintojaksot SLFKJ14 10
7. lukukausi: Tulevaisuuden tekijä   30
  Yrittäjyys Opiskelija tunnistaa asiakastarpeen, josta voi kehittää kannattavaa liiketoimintaa media-alalle. Hän osaa arvioida liikeidean uutuusarvoa ja hinnoitella tuotteensa kannattavasti. Hän osaa myydä ja markkinoida tuotteitaan oikeille asiakassegmenteille. Hän osaa valita oikean yritysmuodon yritykselleen, perustaa sen ja järjestää yrityksen toiminnan lain vaatimalla tavalla ja huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista. Opiskelija tunnistaa liiketoimintaan liittyvät riskit ja osaa varautua niiden varalta. Hän tuntee itsensä työllistämisen mahdollisuudet. WOR2KJ103 10
    Media-alan yrittäjyys

WOR2KJ103A
/vapaavalintainen opinto eli opintojakson voi korvata millä tahansa 5 opintopisteen opintojaksolla.

5
    Itsensä työllistäminen WOR2KJ103B 5
  Journalistin työ 5 Opintojaksolla tehdään käytännön työelämäprojekteja, joista jokin voi käyttää alustana myös Tuimaa. JOU2KJ103 10
    Journalistin it-taidot JOU2KJ103B 4
    Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa JOU2KJ103A 6
  Tutkimus ja kehittäminen     10
    Opinnäytetyö, vaihe 2 *) THE7HH902 5
    Opinnäytetyö, vaihe 3 *) THE7HH903 5
    *) Ennen kevättä 2019 opinnäytetyönsä aloittaneilla Opinnäytetyö THE7KJ101, 10 op    
8. lukukausi: Omalle polulle   30
    Työharjoittelu PLA6KJ102 15
    Erityisosaaminen SLFKJ14 15
Yhteensä   240