Olet täällä

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

1.1.2020 jälkeen aloittavat opiskelijat opiskelevat  Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma pähkinänkuoressa | Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman profiili | Koulutuksen tavoitteet | Ammatillinen kasvu | Lukukausiteemat | Opetussuunnitelma

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta
Opiskelumuoto päiväohjelma
Arviointi

Lue tutkintosäännöstä >>

Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen
periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Jatko-opinnot

Ylempi amk-tutkinto: Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen
koulutusohjelma, Pasila >>

Englanninkielinen ylempi amk-tutkinto: Degree Programme in
International Business Management, Pasila campus >>

Degree Programme in Communication Management, Pasila campus >>

Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat paitsi johdon assistentteina myös esim. henkilöstö-, PR- ja tapahtumakoordinaattoreina, markkinointi- ja viestintäpäälliköinä.

Kansainvälistyminen

Kieli- ja kulttuuriopinnot ovat keskeinen osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Tämä, ja kannustus opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla, avaa ovia myös kansainväliselle urapolulle. Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 4. lukukauden aikana.

Työelämäyhteistyö/yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen alusta lähtien on työelämä tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Opintoja suoritetaan aidoissa työelämän tehtävissä projekteina ja toimeksiantoina. Näin ollen työelämäkontaktien rakentaminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman profiili

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma profiloituu erilaisten organisaatioiden hallinnon työtehtäviin. Johdon assistenttityön perustan muodostavat liiketalouden, kielten ja viestinnän opinnot sekä ammatilliseen kasvuun liittyvät organisoinnin ja koordinoinnin osaamistavoitteet.

Koulutamme monikulttuurisessa työympäristössä joustavasti toimivia ja kehityshakuisia hallinnon moniosaajia. Johdon assistentin ydinosaamista ovat liiketoiminta-, viestintä- ja tiedonhallinta- sekä organisointi- palvelu- ja myyntiosaaminen.

Koulutuksen tavoitteet

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma tarjoaa valmiudet toimia vaihtelevissa hallinnon tehtävissä. Kansainvälisessä työympäristössä joustavasti toimiville ja kehityshakuisille hallinnon monitaitureille on jatkuvasti kysyntää työmarkkinoilla.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Opetussuunnitelmassa kuvattu tavoiteltu osaaminen on laadittu laajan ennakointimateriaalin pohjalta. Johdon assistenttikoulutuksessa saavutettava osaaminen on jaettu kolmeen osaamisalueeseen seuraavasti:

  1. Liiketoimintaosaaminen
  2. Viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen
  3. Organisointi-, palvelu- ja myyntiosaaminen

Seuraavassa esitetään perustelut valituille osaamisaluejaoIlle.

Liiketoimintaosaaminen

Johdon assistentin keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää organisaation johdon ja työyhteisön menestyksekästä toimintaa. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista liiketoimintatuntemusta ja yrityksen toimintakokonaisuuden ja sen osatekijöiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Menestyminen johdon assistentin tehtävissä edellyttää myös myyntiosaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Kyetäkseen toimimaan tehtävässään ennakoivasti ja ratkaisuja hakien on johdon assistentin ymmärrettävä organisaation strategia ja toimintaprosessit.

Viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen

Johdon assistentilla on tärkeä rooli sekä työyhteisöviestinnässä että sidosryhmäviestinnässä. Hänen täytyy osata toteuttaa ja muokata viestintää tavoitteellisesti kohderyhmän mukaan ja ymmärtää ajoituksen merkitys. Tulevaisuuden johdon assistentin työ on enenevässä määrin tiedon hallintaa ja analysointia, joten hänen täytyy osata tunnistaa ja tiivistää olennainen tieto tietotulvan joukosta. Hänen tulee kyetä tarkoituksenmukaisesti käyttämään tietotyövälineitä ja sovellusohjelmia, mikä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Monikulttuurisessa ja globaalissa liiketoimintaympäristössä erinomaisen suomen kielen ja erittäin hyvän englannin kielitaidon lisäksi tarvitaan myös muuta kielitaitoa. Johdon assistentin on lisäksi tärkeää tunnistaa ja hallita eri kulttuureihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät ominaispiirteet.

Koulutusohjelmassa panostetaan opiskelijoiden kielitaidon lisäksi viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

Organisointi- palvelu- ja myyntiosaaminen

Johdon assistentin työn ydin on hallinnollinen ammattilaisuus. Hänen työympäristössään on useita tukea ja osallistumista vaativia työprosesseja ja hänen tulee pystyä hallitsemaan, hallinnoimaan ja koordinoimaan työkenttäänsä hektisessä toimintaympäristössä. Johdon assistentti tarvitsee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja jokapäiväisessä työssä toimiessaan tiiviissä yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstön ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tämä edellyttää paitsi esimiehen ja tiimien työn ja toimintatapojen ymmärtämistä, myös palveluasennetta työtehtävissä.

Johdon assistentin tulee pystyä toimimaan sujuvasti eri kulttuureista tulevien työyhteisön ja sidosryhmien jäsenten kanssa. Verkostoituminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolella on keskeinen osa työtä ja johdon assistentin on osattava toimia jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Toimiminen erilaisten tapahtumien ja projektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana vaatii myös hyvää organisointi- ja koordinointiosaamista.

Ammatillinen kasvu

Koulutusohjelmasta valmistuvat johdon assistenttit hoitavat työtehtäviään ennakoivasti ja oma-aloitteisesti työyhteisön muita toimijoita innostaen ja tukien. Opintojen aikana tapahtuvan ammatillisen kasvun tuloksena opiskelijasta tulee työympäristönsä innovatiivinen kehittäjä ja ongelmien ratkaisija.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sijoittua esimerkiksi johdon assistentiksi tai henkilöstökoordinaattoriksi, projekti- tai markkinointiassistentiksi tai toimistopäälliköksi.
Tutkinto yhdistettynä hallinnolliseen työkokemukseen mahdollistaa uralla etenemisen erilaisissa organisaatioissa.

Lukukausiteemat

Opetussuunnitelma

Perusopinnot 55 op

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ne ovat joko pakollisia tai vaihtoehtoisia ja perehdyttävät opiskelijat opiskelu- ja työympäristöönsä sekä käytettäviin työvälineisiin ja liiketoiminnan peruskäsitteisiin.

Ammattiopinnot 87 op

Ammattiopinnot syventävät opiskelijan osaamista johdon assistenttityön ammatillisilla ja yleisillä osaamisalueilla. Opiskelija erikoistuu valitsemalla asiantuntijuuspolkunsa seuraavista vaihtoehdoista: laskentatoimi, markkinointi, myynti ja palvelu, juridiikka, HR ja johtaminen, kokoukset ja tapahtumat, yhteisöviestintä tai yrittäjyys. Asiantuntijuuspolun opintojaksoja järjestetään lukukausittain vain silloin, kun opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Asiantuntijuuspolkujen markkinointi, myynti ja palvelu, johtaminen ja HR sekä yhteisöviestintä -opintojaksoja voidaan toteuttaa myös englanniksi. Opiskelija voi kuitenkin tehdä sekä asiantuntijuuspolkunsa työelämäprojektin että opinnäytetyön suomen kielellä.

Proaktiivinen tutkiva ja kehittävä työote toteutuu ammattiopinnoissa siten, että opiskelija oppii kehittämään johdon assistenttien työhön ja toimintaympäristöön liittyviä prosesseja. Opintojen aikana ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja opiskelija oppii tarkastelemaan työympäristöään kriittisellä ja kehittämistoimia ideoivalla otteella.

Vapaasti valittavat opinnot 23 op

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan lukea Suomessa tai ulkomailla suoritetut pääsääntöisesti korkeakoulutasoiset opinnot. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi suositellaan ensisijaisesti opiskelijan asiantuntijuuspolkua tukevia opintoja tai kieliopintoja.

Työharjoittelu 30 op

Työharjoittelun laajuus on 30 op (100 täyttä työpäivää), ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon organisaatiossa tai järjestössä. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun (120 op:n) jälkeen. Harjoitteluksi hyväksytään koulutusohjelman oppimistavoitteita tukeva assistenttityö.

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti työelämän toimeksiantoina. Opinnäytetyössään opiskelija perehtyy asiantuntijuuspolkunsa alueeseen liittyvään aiheeseen ja tekee siitä selvityksen, kehittämistehtävän tai ohjaajan kanssa muulla tavalla sovitusti toteutetun työn. Opinnäytetyössä opiskelija toteuttaa tutkivaa ja kehittävää työotetta jonkun organisaation ongelman ratkaisemiseen. Opinnäytetyön laadittuaan opiskelija kirjoittaa äidinkielellään kypsyysnäytteen (ks. tarkemmin kohta Kypsyysnäyte).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankittua osaamistaan. Opintojaksokuvauksiin on merkitty AHOT-prosessin mukaiset toimintatavat kullakin opintojaksolla.

Ensimmäisen lukukauden opinnoista voidaan tarjota ennen lukukauden alkua osaamisen näyttömahdollisuus. Muina lukukausina aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan pääsääntöisesti edellisen lukukauden ensivalintaviikolla saadakseen tarkempia ohjeita AHOT-menettelystä.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön valmistuttua opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen sillä kielellä, millä ovat saaneet koulusivistyksen. Muut johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa kaikkina yleisinä tenttipäivinä tai muissa ohjaajan kanssa sovituissa tilaisuuksissa. Siihen ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koetilaisuutta opinnäytetyön ohjaajalle joko sähköpostitse, kirjeellä tai faksilla. Kypsyysnäytteeseen on varattu aikaa 180 minuuttia.

Syksyn 2016 - syksyn 2019 välisenä aikana alkanut johdon assistenttikoulutus (OPS 2016)