Olet täällä

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Tunnus: LAW2LK002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötasona Juridiikan perusteet (LAW1LK001) ja mielellään myös Yritys ja rahoitusoikeus (LAW2LK001).

Tavoitteet

Sisältö

Yrityksen tiedonantovelvollisuus

 • Arvopaperien tarjoaminen ja listaaminen (esitteen laatiminen ja julkistaminen)
 • Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus 
 • Liputus-kysymykset / sisäpiirisäännökset / vapaaehtoiset ostotarjoukset, lunastustarjoukset

Välittäjän rooli ja vastuu

 • Arvopaperimarkkinalain mukaiset arvopaperit ja niiden markkinointi
 • Välittäjän velvollisuudet (hyvät tavat, velvollisuudet suhteessa asiakkaisiin, suhteessa markkinoihin)

Seuraamusjärjestelmä ja valvonta

Pankkioikeus

 • Keskeiset toimijat

 • Valvonta (mm. Finanssivalvonta)

 • Seuraumusjärjestelmät

 • Arvo-osuusjärjestelmät

 • Kulutusluotot

 • Yleinen pankkien sääntely (salassapito, rahanpesu)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ilmoitetaan myöhemmin.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annetta-van ohjeen mukaan. 

Opettajat

Harri Malkki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
 Tiedot

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden perussäännöt ja oikeudenalan keskeiset toimijat.

Opiskelija tuntee yksityiskohtaisemmin tiedottamiseen, arvopaperien markkinointiin ja sisäpiiritietoon liittyviä säännöksiä.

Opiskelijalla on selkeä ja kattava käsitys arvopaperimarkkinoista, sen sääntelystä ja keskeisistä toimijoista sekä taustalla vaikuttavasta seuraamusjärjestelmästä.

 Taidot

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa arvopaperimarkkinoista sekä tunnistaa alan toimijat sekä yleisimmät juridiset ongelmat.

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeudenalasta laajemmin Finanssivalvonnan ja pörssin ohjeiden kautta. Hän osaa käytännössä operoida tämän tiedon avulla.

Opiskelija osaa käytännön tehtävissään hakea ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita arvopaperien markkinoinnin, tiedonantovelvollisuuksien, sisäpiirirekisterien ja sisäpiirintiedon väärinkäytön kannalta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja oppimistehtävät. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.