Olet täällä

Opintopolut, OPS 2010

Opintopolut, OPS 2010

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2014 lähtien uutta opetussuunnitelmaa, joka päivitetään näille sivuille kevään 2014 aikana.
Alla olevat tiedot koskevat ennen syksyä 2014 aloittaneita opiskelijoita.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opiskelija voi erikoistua seuraaviin alueisiin valitsemalla vaihtoehtoiset erikoistumisalueen ammattiopinnot yhdessä seuraavista: laskentatoimi; markkinointi; oikeus; organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat; tietoasiantuntijuus tai yhteisöviestintä. Vaihtoehtoisia erikoistumisalueen ammattiopintoja järjestetään kuitenkin vain, jos opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma antaa myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiselle (kts. yrittäjyys).

Laskentatoimi

Koulutusohjelmaan kuuluvien pakollisten laskentatoimen opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelijat

 • osaavat tehdä kirjanpidon perusvientejä ja tuntevat tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 • tuntevat budjetoinnin ja kustannuslaskennan perusteet ja osaavat analysoida kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • tuntevat eri rahoitusmuodot ja osaavat laatia aloittavalle yritykselle rahoitus-, investointi- ja kannattavuuslaskelmat..

Laskentatoimen vaihtoehtoisina ammattiopintoina suoritetaan 3-4 lukukaudella  opintojakso Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3 op ja 4-6 lukukaudella Laskentatoimen työelämäprojekti 4 op. Laskentatoimen osaamista kannattaa syventää myös valitsemalla opintojaksoja HAAGA-HELIAn liiketalouden laskentatoimen ja rahoituksen vaihtoehtoisista ammattiopinnoista

Laskentatoimen opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Organisaatiot ja johtaminen 5 WOR1LS001C 1
  Taloushallinnon perusteet 8 ACC1LS030 2
  Yrittäjyys ja liiketoiminta 6 WOR2LS001 3
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3 ACC8LS060 3-4
  Laskentatoimen työelämäprojekti 4 ACC4LS001 6
Vapaasti valittavat opinnot      
  Liiketalouden ko:n tarjonnasta:      
  Kirjanpito ja arvonlisäverotus 6 ACC3LH001 4-6
  Tilinpäätös ja yritysverotus 6 ACC3LH002 4-6
  Strateginen johdon laskentatoimi 3 ACC3LH003 4-6
Työharjoittelu      
  Laskentatoimeen liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Laskentatoimen opinnäytetyö 15 THE7LS015 6-7

Markkinointi

Koulutusohjelmaan kuuluvien pakollisten markkinoinnin opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää asiakaslähtöisen ajattelutavan merkityksen yritystoiminnassa
 • osaa toimia asiakaslähtöisesti yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa
 • tuntee markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa tietoaan käytäntöön
 • tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin ja osaa toimia markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien sidosryhmien kanssa
 • pystyy tarkastelemaan markkinointia strategisesta näkökulmasta
 • ymmärtää sisäisen markkinoinnin merkityksen
 • osaa soveltaa opittuja asioita yrityselämän käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja toiminnan kehittämiseen
 • ymmärtää, miten oma osaaminen voidaan kaupallistaa.

Laajempi osaaminen markkinoinnissa saavutetaan suorittamalla markkinoinnin vaihtoehtoiset ammattiopinnot: Marketing and Networks 3 op ja Work-based Project on Marketing 4 op. Opintojaksot opetetaan englanniksi. Markkinoinnin opiskelijoiden kannattaa opiskella vapaasti valittavia opintoja assistenttikoulutusohjelmien, liiketalouden (Heli, Globba) ja myyntityön koulutusohjelmien tarjonnasta.

Markkinoinnin opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Markkinoinnin perusteet 3 WOR1LS001B 1
  Yrittäjyys ja liiketoiminta 6 WOR2LS001 3
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Marketing and Networks 3 MAR4LE006 4
  Work-based Project on Marketing 4 MAR4LE007 6
Vapaasti valittavat opinnot esim.      
  Digitaalinen markkinointiviestintä 3 COM4LH007  
  Asiakaspalvelun ja palveluympäristön kehittäminen 6 MAR4LH008  
  International Service Marketing 3 MAR4LH009  
  Successful Event 6 MAR3LF005  
  Strategic Business-to-Business Relationship Management 6 MAR3LF002  
Työharjoittelu      
  Markkinointiin liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Markkinoinnin opinnäytetyö 15 THE7LS013 6-7

Oikeus

Koulutusohjelman pakollisten oikeuden opintojen tavoitteena on, että opiskelijat

 • osaavat hakea ja tulkita oikeudellista tietoa
 • tuntevat Suomen oikeusjärjestelmän perusteet
 • tunnistavat yritystoiminnan oikeudelliset puitteet ja reunaehdot
 • tuntevat työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtävät julkisen hallinnon toimintaa.

Vaihtoehtoisten  ammattiopintojen opintojaksot Yrityksen oikeudelliset vastuut sekä Oikeus organisaatioiden toiminnassa laajentavat opiskelijan oikeudellista osaamista ja antavat perustan oikeuden opinnäytetyölle. Oikeudellista osaamistaan kehittävän opiskelijan kannattaa lisäksi suorittaa vapaavalintaisia oikeuden opintojaksoja.
 

Oikeuden opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Johdatus yritysoikeuteen 3 LAW2LS045 3
  Yrittäjyys ja liiketoiminta 6 WOR2LS001 3
  Työoikeus ja julkishallinto 3 LAW2LS046 4
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Yrityksen oikeudelliset vastuut 3 LAW4LS015 4
  Oikeus organisaatioiden
toiminnassa-työelämäprojekti
4 LAW4LS016 6
Vapaasti valittavat opinnot esim.      
  Internet-oikeus 3 LAW8LS03S 4-7
  Kansainvälinen oikeus 3 LAW4LL042 4-7
  Immateriaalioikeuden perusteet 3 LAW4LL035 4-7
  Henkilö- ja yritysverotus 3 LAW2KJ004 4-7
  Yrityksen kansainvälistyminen ja
Euroopan integraatio
5 IBU8HO001 4-7
Työharjoittelu      
  Erilaisiin oikeudellisiin asioihin tai
julkishallintoon liittyvät tehtävät
30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Oikeuden opinnäytetyö 15 THE7LS011 6-7

Organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat

Johdon assistenttien johtamista tukeva osaaminen perustuu monipuoliseen ymmärrykseen organisaatioista ja johtamisesta.

Koulutusohjelman kaikille pakollisten organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat-alueen opintojen tavoitteena on, että opiskelijat

 • tuntevat strategisen työskentelyn käsitteistön ja prosessit sekä tuntevat organisaatio- ja yritysmuodot
 • ymmärtävät, miten verkostotalous toimii, tuntevat yrityksen kansainvälistymiseen liittyvää problematiikkaa ja pystyvät osallistumaan keskusteluun yrityksen arvoista, kulttuurista ja yhteiskuntavastuusta
 • ymmärtävät osaamisen johtamisen merkityksen ja keinot oppivassa ja kehittyvässä organisaatiossa
 • ymmärtävät johtamista eri näkökulmista ja ymmärtävät työntekijän käyttäytymistä organisaatiossa sekä yksilönä että ryhmissä
 • kykenevät kokoamaan relevanttia tietoa organisaatiosta ja sen ympäristöstä päätöksenteon tueksi.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot organisaatiot, johtamine ja henkilöstövoimavarat -alueelta valitseva opiskelija suorittaa opintojaksot People at work ja Work-based Project on HRM ja tekee organisaatioihin, johtamiseen ja henkilöstövoimavaroihin liittyvän opinnäytetyön. Vapaasti valittavia opintoja suorittamalla esim. henkilöstöjohtamisen alueelta hän voi laajentaa osaamistaan.

Organisaatiot, johtaminen ja
henkilöstövoimavarat -opintopolku
Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Verkostoitunut liiketoiminta 5 WOR1LS001C 1
  Yrittäjyys ja liiketoiminta 6 WOR2LS001 3
  Toimiva strategiatyö 3 LEA2LS075 7
Vaihtoehtoiset opinnot      
  People at Work 3 LEA4LS080 4
  Work-based Project on HRM 4 LEA4LS081 6
Vapaasti valittavat opinnot      
  Työpsykologia 3 LEA8LS036 4-7
  Yrityksen liikematkustus 3 LEA8LS075 4-7
  Esimerkiksi Helin tarjonnasta HRM
ja johtamiseen liittyviä opintoja
     
Työharjoittelu      
  Esim. henkilöstöasioihin liittyvät
tehtävät
30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö: organisaatiot,
johtaminen ja henkilöstövoimavarat
15 THE7LS023 6-7

Tietoasiantuntijuus

Tietoasiantuntijuuteen liittyvien opintojen tavoitteena on, että opiskelijat

 • osaavat arvostaa tietoa organisaation merkittävänä resurssina
 • osaavat hankkia organisaation sisäistä ja ulkoista tietoa tarkoituksenmukaisimmista lähteistä
 • ovat tiedonhankinnassa lähdekriittisiä
 • osaavat käyttää sosiaalista mediaa organisaation tarpeisiin
 • pystyvät tunnistamaan tietotulvasta oleelliset tiedot
 • osaavat esittää tiedot havainnollisesti, käyttökelpoisesti ja tilanteeseen sopivasti
 • osaavat käyttää tiedon muokkaamisen, jalostamisen ja esittämisen kannalta tarkoituksenmukaisimpia työvälineohjelmistoja
 • tuntevat arkistotoimen perusteet.

Laajempi osaaminen saavutetaan valitsemalla tietoasiantuntijuutta tukevia vapaasti valittavia opintoja, suorittamalla 7 op:n laajuiset vaihtoehtoiset ammattiopinnot, suorittamalla työharjoittelun tietoasiantuntijuuteen liittyvissä tehtävissä ja laatimalla tietoasiantuntijuuden alueelta opinnäytetyön.

Tietoasiantuntijuuden opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Tiedonhankinnan perusteet 3 WOR1LS001E 1
  Processing information and
managing documents
3 INF2LE020 4
  Yhteisöviestinnän muodot ja
kehittäminen
3 COM2LS062 3
  Johdatus tutkimuksen tekemiseen 2 MET2LS030A 4
  Verkkoviestintä 3 COM2LS050 4
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Tiedon hankinta palveluna 3 INF4LS020 4
  Tiedon arvo ja osaamispääoma
organisaatiossa - työelämäprojekti
4 INF4LS021 6
Vapaasti valittavat opinnot      
  Kilpailustrategiat (Myynnin ko) 6 WOR2LZ053 4-7
  Asiakkuuksien hallinta (Liiketalous) 3 MAR2LH001  
  Kestävä kehitys ja vastuullinen
liiketoiminta (LT)
3 CSR1LH001  
Työharjoittelu      
  Tietoasiantuntijuuteen liittyvät
tehtävät
30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Tietoasiantuntijuuden opinnäytetyö 15 THE7LS019 6-7

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän opintojen tavoitteena on, että opiskelijat

 • ovat perehtyneet yhteisöviestinnän merkitykseen ja käytäntöihin
 • tuntevat yhteisöviestinnän keskeisimmät jäsennysmallit
 • ovat medialukutaitoisia ja lähdekriittisiä
 • osaavat viestiä ja muokata tietoa vastaanottajalähtöisesti
 • ovat tietoisia julkisuuden ja maineen merkityksestä yhteisöille
 • osaavat arvioida, suunnitella ja kehittää yhteisön viestintää
 • osaavat toteuttaa viestintään liittyviä asiakasprojekteja
 • pystyvät tuottamaan verkkoviestintää
 • osaavat järjestää yritystilaisuuksia.

Tavoitteena on myös, että opiskelijat tuntevat kulttuurien vaikutuksen ihmisten ajatteluun ja viestintätapoihin.
Yhteisöviestinnän vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot Assessing and Planning Organisational Communication  ja Work-based Project on Organisations and Publicity  opetetaan pääosin englannin kielellä. Yhteisöviestinnän asiantuntijuutta laajennetaan valitsemalla yhteisöviestintään liittyviä vapaasti valittavia opintoja sekä laatimalla yhteisöviestinnän opinnäytetyö.
 

Yhteisöviestinnän opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Yhteisöviestinnän merkitys ja
käytännöt
2 WOR1LS001G 1
  Yhteisöviestinnän muodot ja
kehittäminen
3 COM2LS062 3
  Yrityksen suhdetoiminta 8 COM2LS070 3
  Verkkoviestintä 3 COM2LS050 4
  Cultures in Contact 3 CUL2LS001  
Vaihtoehtoiset opinnot      
  Assessing and Planning 
Organisational Communication
3 COM4LE002 4
  Julkisuuskuva – työelämäprojekti/
Work-based Project on
Organisations and Publicity
4 COM4LE006 6
Vapaasti valittavat opinnot      
  Lehtitaiton ja visuaalisen
journalismin perusteet
4 JOU1KJ034 4-7
  Joukkoviestintä 1 3 COM1KJ013 4-7
  Joukkoviestintä 2 3 COM2KJ015 4-7
  Verkkojulkaiseminen 3 JOU1KJ033 4-7
Työharjoittelu      
  Viestinnälliset työtehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Yhteisöviestinnän opinnäytetyö 15 THE7LS025 6-7

Yrittäjyys

Koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoissa opiskelijat saavat perusvalmiudet yrittäjänä toimimiseen. Opintojaksolla ”Yrittäjyys ja liiketoiminta” (WOR2LS001) opiskelijat tekevät liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson opettajat ja koulutusohjelman yrityshautomoyhteishenkilö kannustavat yrittäjyyshenkisiä opintojakson opiskelijoita siirtymään opintojen neljännellä lukukaudella HAAGA-HELIAn yrityshautomoon. Opiskelija voi  parhaassa tapauksessa suorittaa työharjoittelunsa omassa yrityksessään  ja tehdä opinnäytetyön, joka hyödyttää hänen yritystään. Opinnäytteen ja erikoistumisalueen  ala voi olla mikä tahansa johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman vaihtoehdoista, esimerkiksi laskentatoimi, markkinointi tai organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat.  Opiskelija voi toimia yrityshautomossa opintojensa loppuun asti. Yrityshautomotoiminnasta saa opintopisteitä, jotka opiskelija lukee vapaasti valittaviin opintoihinsa.

Yrittäjyyden opintopolku Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Pakolliset opinnot      
  Verkostoitunut liiketoiminta 23 WOR1LS001 1
  Yrittäjyys ja liiketoiminta 6 WOR2LS001 3
Vaihtoehtoiset opinnot      
  Erikoistumisalueen ammattiopinnot
yhdestä seuraavista:
laskentatoimi; markkinointi;
oikeus; organisaatiot,
johtaminen ja
henkilöstövoimavarat;
tietoasiantuntijuus tai
yhteisöviestintä.
7   4-7
Vapaasti valittavat opinnot      
  StartUp School 1-   4-7
  Yrittäjyys 3 WOR8HH001  
  Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö 3 BUS8HH001 1
Työharjoittelu      
  Omassa yrityksessä toimiminen 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Oman yrityksen toimintaan liittyvä
opinnäytetyö miltä tahansa
erikoistumisalalta
15 THE7LS015;
THE7LS013;
THE7LS011;
THE7LS023;
THE7LS019;
THE7LS025
6-7