Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, OPS 2010

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, OPS 2010

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma pähkinänkuoressa | Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman profiili | Koulutuksen tavoitteet | Ammatillinen kasvu | Lukukausiteemat | Opetussuunnitelma

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike:

Tradenomi

Tutkintotaso:

amk-tutkinto

Ohjelman laajuus:

210 opintopistettä

Ohjelman kesto:

3,5 vuotta

Opiskelumuoto:

päiväohjelma

Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä
Tutustu arviointiprosessiin

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen
työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus
ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:

Tutustu HAAGA-HELIAn aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen

periaatteisiin

Hakukelpoisuus ja hakeminen:

 • Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 20. §
 • Tutustu nuorten yhteishaun valintaperusteisiin ja hakuun 2013
 • Tutustu nuorten yhteishaun valintaperusteisiin ja hakuun 2014- kevät
 • Tutustu täydentäjien valintaperusteisiin ja hakuun - kevät 2014

Jatko-opinnot:

 • Erikoistumisopinnot HAAGA-HELIAssa
 • Ylempi amk-tutkinto: Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Pasila
 • Englanninkielinen ylempi amk-tutkinto:
  Degree Programme in International Business Management, Pasila campus
 • Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat paitsi johdon assistentteina myös esim. henkilöstökoordinaattoreina, markkinointi- ja viestintäassistentteina tai toimistopäällikköinä.

Kansainvälistyminen

Kieli- ja kulttuuriopinnot ovat keskeinen osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Tämä, ja kannustus opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla, avaa ovia myös kansainväliselle urapolulle.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen alusta lähtien on työelämä tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Opintoja suoritetaan aidoissa työelämän tehtävissä projekteina ja toimeksiantoina. Näin ollen työelämäkontaktien rakentaminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.

 

 

 

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman profiili

 

Johdon assistentin osaamisprofiili

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua johdon assistenttityön asiantuntijaksi.

Johdon assistenttikoulutuksesta valmistuvan yleinen osaaminen

Kehittämisosaaminen

 • oma-aloitteisuus ja kriittisyys
 • laadun kehittäminen
 • ennakointi
 • teorian soveltaminen käytäntöön
 • luova ongelmanratkaisu

Työyhteisöosaaminen

 • itsenäinen työskentely
 • tiimityö
 • vuorovaikutus ja yhteistyö
 • verkostoituminen
 • sisäinen yrittäjyys
 • esiintyminen

Eettinen osaaminen ja ympäristötietous

 • vastuullisen liiketoiminnan ja julkishallinnon ammattieettiset periaatteet
 • kestävän kehityksen periaatteet

Yleissivistys

 • Yleistietous: ajankohtaiset asiat, kirjallisuus, taide, politiikka

Johdon assistenttikoulutusohjelmasta valmistuvan ammatillinen osaaminen

Organisointi-, palvelu- ja priorisointiosaaminen

 • palveluasenne
 • tilannetaju
 • työsuoritusten laatutasopäätökset
 • tärkeysjärjestyspäätökset
 • yritystilaisuudet
 • kokoukset ja palaverit

Liikekieli- ja kulttuuriosaaminen

 • kulttuurien analysointi sekä viestintä ja työskentely eri kulttuureista tulevien kanssa
 • työelämän tapatietous

Äidinkieli suomi

 • erinomainen liike-elämän ja julkishallinnon edellyttämä kirjallinen ja suullinen suomen kieli
 • erittäin hyvä liike-elämän ja julkishallinnon edellyttämä kirjallinen ja suullinen englannin kieli
 • hyvät liike-elämän ja julkishallinnon edellyttämät kaksi muuta kieltä

Äidinkieli muu kuin suomi

 • erittäin hyvä liike-elämän ja julkishallinnon edellyttämä kirjallinen ja suullinen englanti
 • hyvä liike-elämän ja julkishallinnon edellyttämä kirjallinen ja suullinen suomen kieli ja kaksi muuta kieltä

Yhteisöviestintäosaaminen

 • työyhteisön viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen
 • yhteyksien luominen ja ylläpitäminen sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin

Liiketoiminta- ja yhteiskuntaosaaminen

 • yritysten talouden, toiminnan ja johtamisen periaatteet
 • asiakaslähtöisyys ja kannattavuus
 • liiketoimintaa ohjaavat normit ja yritysturvallisuus
 • yhteiskuntarakenteet

Tietoasiantuntijuus

 • tiedon arvo ja osaamispääoman merkitys
 • tiedon hankkiminen, arviointi ja muokkaaminen
 • dokumenttien hallinta ja arkistointi

Tietotekniikan hyödyntämisosaaminen

 • työasemaohjelmistot ja muut tietotekniset työvälineet
 • edelläkävijyys tietotekniikan hyödyntämisessä omalla ammattialalla

 

 

Ammatillinen kasvu

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opiskelijoiden ammatillisen kasvun tavoitteena on tutkivan ja kehittävän työtavan omaksuminen. Ammatillinen kasvu tapahtuu vaiheittain alla olevien lukukausiteemojen esittämällä tavalla. Opiskelija laatii osana ammatillisen kasvun arvioinnin opintojaksoa (SLF2LS080) sähköisen portfolion, jonka tekemisessä hän käyttää hyväkseen ammatillisen kasvun vuositavoitteita. Portfolio kuvaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä vuosittain.

Lukukausiteemat

Lukukausiteemat

Opetussuunnitelma

Perusopinnot 58 op

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ne ovat joko pakollisia tai vaihtoehtoisia ja antavat opiskelijoille yhtenäiset perustiedot johdon assistenttityön osaamisalueista.

Tutkiva ja kehittävä työote toteutuu perusopinnoissa siten, että opiskelija pystyy tunnistamaan organisaatioissa kehittämiskohteita sekä pohtimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan.

Ammattiopinnot 86 op

Ammattiopinnot syventävät opiskelijan osaamista johdon assistenttityön ammatillisilla ja yleisillä osaamisalueilla. Opiskelija erikoistuu valitsemalla ammattiopinnot seuraavista vaihtoehdoista: laskentatoimi, markkinointi, oikeus, organisaatiot, johtaminen ja HR, tietoasiantuntijuus tai yhteisöviestintä. Eri erikoistumisvaihtoehtojen opintojaksoja järjestetään lukukausittain vain silloin, kun opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Markkinoinnin, organisaatiot, johtaminen ja HR -erikoistumisalueen sekä yhteisöviestinnän 4. lukukauden opintojaksot opetetaan englanniksi. Opiskelija voi kuitenkin tehdä sekä 6. lukukauden erikoistumisalueen työelämäprojektin että opinnäytetyön suomen kielellä.

Tutkiva ja kehittävä työote toteutuu ammattiopinnoissa siten, että opiskelija pystyy kehittämään johdon assistenttien työhön liittyviä prosesseja. Opiskelija pystyy myös kehittämään kriittistä ajatteluaan ja ongelmanratkaisutaitojaan niin, että hän oppii ideoimaan omalla ammattialallaan ja kehittämään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

 

 

Vapaasti valittavat opinnot 21 op

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan lukea Suomessa tai ulkomailla suoritetut pääsääntöisesti korkeakoulutasoiset opinnot. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi suositellaan ensisijaisesti opiskelijan erikoistumisalueen opintoja tai kieliopintoja.

Työharjoittelu 30 op

Työharjoittelun laajuus on 30 op (100 täyttä työpäivää), ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon organisaatiossa tai järjestössä. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun (120 op:n) jälkeen. Harjoitteluksi hyväksytään assistentti- tai sihteerityö tai muu koulutusohjelman opintoja tukeva työ.

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyöt tehdään pääasiassa työelämän toimeksiantoina. Opinnäytetyössään opiskelija perehtyy erikoistumisalueeseensa liittyvään aiheeseen ja tekee siitä selvityksen, kehittämistehtävän tai vastaavan kirjallisen työn. Opinnäytetyössä opiskelija toteuttaa tutkivaa ja kehittävää työotetta jonkun organisaation ongelman ratkaisemiseen. Opinnäytetyön laadittuaan opiskelija kirjoittaa äidinkielellään kypsyysnäytteen (ks. tarkemmin kohta Kypsyysnäyte).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

ASSI10-opetussuunnitelmassa opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankittua osaamistaan. Opintojaksokuvauksiin on merkitty AHOT-prosessin mukaiset toimintatavat kullakin opintojaksolla.

Ensimmäisen lukukauden opinnoista tarjotaan ennen lukukauden alkua näyttömahdollisuus. Muina lukukausina aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakevan opiskelijan on otettava yhteyttä opintojakson opettajaan pääsääntöisesti edellisen lukukauden ensivalintaviikolla saadakseen tarkempia ohjeita AHOT-menettelystä.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön valmistuttua opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen hankkineet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen sillä kielellä, millä ovat saaneet koulusivistyksen. Muut johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa kaikkina yleisinä tenttipäivinä. Siihen ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koetilaisuutta opinnäytetyön ohjaajalle joko sähköpostitse, kirjeellä tai faksilla. Kypsyysnäytteeseen on varattu aikaa 180 minuuttia.

 • Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
 • Opintojaksoluettelo
 • Opintojen suoritusjärjestys 
 • Kieliopinnot 
 • Opintopolut