Olet täällä

Palkanlaskennan perusteet

Palkanlaskennan perusteet

Tunnus: ACF8LH103
Laajuus: 3 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Moduulin kuvaus             

Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa tulkita ja soveltaa jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää palkkasovellusta sekä tehdä yleisesti palkanlaskennan päävaiheet.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja, liiketalouden perusopinnot. Vaihtoehtoisesti opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.  

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:              

Opiskelija

  • tuntee palkkahallinnon osa-alueet ja osaa laskea palkanlaskennan perustehtäviä
  • osaa etsiä palkanlaskentaan liittyviä tietoja mm. verottajan tiedotteista ja valitsemastaan työehtosopimuksesta.

Osaamistaso 3-4:              

Opiskelija

  • tuntee palkkahallinnon ja sen osa-alueiden merkityksen ja yhteyden yrityksen toimintaan
  • osaa käyttää palkkahallinnon tietojärjestelmää
  • tuntee palkanlaskennassa tarvittavien tietojen merkityksen

Osaamistaso 5:                 

Opiskelija

  • osaa palkka-asiantuntijana tulkita ja soveltaa muuttuvia ja uudistuvia palkanmääritysperusteita
  • osaa laskea yrityksen palkkoja palkkahallinnon tietojärjestelmää käyttäen, toimittaa viranomaisille tarvittavat tilitykset, ilmoitukset ja tilastot sekä esittää niiden kehittämistarpeita
  • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
  • Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet           

Opintojaksolla hyödynnetään palkkahallinnon ohjelmistokokonaisuutta yrityslähtöisesti.

           

Aikataulu                          

Opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenee toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat/Toteutustavat

Virtuaalitoteutus, jossa itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, tentti sähköisessä tenttijärjestelmässä (Exam).

 

Arviointitavat                   

Palkanlaskennan tentti ja viikkotehtävät 80 %, palkkahallinnon tietojärjestelmän käyttö ja harjoitukset 20 %

Opintojaksolla toteutettava oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen.

 

Vastuuopettaja(t)             

Raija Niemelä
 

Oppimateriaalit ja oheiskirjallisuus

KauppakamariTieto 2019

Hietala, H., Kaivanto, K. 2014. Työaikalaki käytännössä. Alma Talent. Helsinki.

Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen. 2017. Palkkavuosi. Edita.

Mattinen, Parnila, Orlando 2017. Palkanlaskenta käytännönläheisesti. Helsingin Kauppakamari.
Kondelin, A. & Laitinen, M.  & Peltomäki, T. (toim.) 2018. Palkkahallinnon säädökset. Alma Talent.

Muu ohjaajan ilmoittama ja jakama oheismateriaali sekä opintojaksoon liittyvä verkkotieto ja linkit.