Opinnäytetyö Haaga-Heliassa – työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistyötä

Opiskelijamme laativat 15 opintopisteen laajuisen (400 työtuntia) opinnäytetyön, jonka
opiskelija voi tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä. Opinnäytetyö on yrityksille,
julkisyhteisöille, yhdistyksille, ammattikorkeakouluille tai muille oppilaitoksille mahdollisuus
toiminnan kehittämiseen. Käytännössä opinnäytetyö tarkoittaa mm. tutkimuksen tai
selvityksen tekemistä, kehittämistehtävää eli julkaisua, tapahtumaa, hankesuunnitelmaa,
www-aineistoa, toimintatavan kehittämistä tai tuotekehitystyötä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan
ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä sekä kehittää
opiskelijan analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.
Opinnäytetyön prosessi:

  • aiheen alustava määrittely yhdessä opiskelijan kanssa (tarkemman rajauksen tekevät
  • ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja ja opiskelija)
  • tutkimuksen tai kehittämistyön mahdollistaminen kohdeorganisaatiossa (taloudellinen
  • panostus ei välttämätön)
  • mahdollisesti mentorointityyppinen opinnäytetyöprosessin tuki
  • toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen (valmis lomakepohja) ja julkaisutietokannan
  • valitseminen
  • palautteen anto valmiista työstä käyttäen (valmis lomake) Varsinaisesta arvioinnista vastaavat työn ohjaaja sekä toinen ammattikorkeakoulusta nimetty arvioija.

Valmiin työn julkaisupaikasta voi sopia aina tapauskohtaisesti. Suuri osa tehdyistä töistä
on luettavissa valtakunnallisessa Theseus-tietokannassa. Toimeksiantajaorganisaatio voi
myös esiintyä työssä esim. Yritys X -tyyppisellä nimellä. Kaikki ohjaukseen liittyvä on
luottamuksellista, ja töiden ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus toimeksiantajayrityksistä
saamiensa tietojen osalta.

Toimeksiantaja voi maksaa työn tekemisestä halutessaan korvauksen (lisäksi erillinen
palkkiosopimus, joka ei sido oppilaitosta). Stipendityyppistä palkkiota ei voi HaagaHeliassa kohdentaa yksittäiselle opiskelijalle, vaan ne maksetaan stipendirahastoon, josta
ammattikorkeakoulu valitsee stipendiaatit.

Opinnäytetyötoimeksiantoja voi jättää opiskelijarekrytointisivuston kautta.

Opiskelija, lue opinnäytetyöstä lisää.