Olet täällä

Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Koulutuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä.

Koulutuksissa tuetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista oppilaitoksissa niin, että henkilöstö ja opiskelijat pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Koulutushankkeen teemat:

 • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen
 • Syrjintään puuttuminen
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoinen opetus ja ohjaus sekä turvallisen tilan mahdollistaminen oppilaitoksissa

Koulutuksessa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisia toimintatapoja ja malleja, jotka edistävät teemoja koulutuksen toiminnan eri areenoilla ja koulutuksen kaikissa vaiheissa.

Hankkeen tuotoksina syntyy materiaaleja, malleja ja hyviä käytänteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen oppilaitoksessa.

Hankkeessa on kaksi koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella työotteella. Tämä mahdollistaa koulutuksen vaikuttavuuden arjen käytänteisiin. Prosessia tukee oman työn kehittäminen.  Osioiden pohjalta koulutusprosessit rakentuvat eri kohderyhmille: ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö. Prosessia tukee oman työn kehittäminen.

Koulutukset toteutetaan yhteystyössä Jyväskylä Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä: Toisen asteen koulutus sekä vapaa sivistystyö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja täten osallistujalle maksutonta.

Koulutusosiot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella, 2 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Moninaisuustietoinen opetus- ja ohjauskäytäntö
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu prosessina

Kohderyhmät: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Kehitetään toimintaa, joka tukee opiskelijaa hyvän, tasapainoisen ja sivistyneen ihmisen tavoitteissa.
 • Perehdytään moninaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisen muotoihin.
 • Ohjauksellisen pedagogiikan ja konsultaation keinoin lisätään henkilökunnan tietoisuutta ja osaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja sukupuolittuneiden urapolkujen vähentämiseksi.
 • Tuetaan oppilaitoksia elävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, ja tunnistetaan jokaisen toimijan henkilökohtainen merkitys sen toteuttamisessa.

Lukiokoulutuksessa tehdään OPS-perusteisiin nojaavaa analyysiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden yhteydestä toisiinsa.
Ammatillisessa koulutuksessa tutkitaan erityisesti HOKS-prosesseja sekä työssä tapahtuvan oppimisen käytänteitä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vapaassa sivistystyössä, 5 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus prosessina
 • Moninaisuustietoinen pedagoginen työote

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Vahvistetaan ennakkoluuloja ja normeja purkavia, kaikkien turvallisuutta edistäviä työtapoja pedagogisessa työssä.
 • Tuetaan osallistujien toimintaorganisaatioiden lakisääteistä tasa-arvo - ja yhdenvertaisuustyötä.
 • Luodaan toiminnallisia välineitä edistämään toimijoiden pedagogista osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä siten, että sukupuolittuneisuus vähenee ja kokemukset syrjinnästä oppilaitosyhteisössä vähenevät.

Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä opetuksen, ohjauksen ja opiskelun käytänteiden tutkimisessa ja kehittämisessä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tilaa ja niistä johdettuja käytänteitä arvioidaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisesti. Osallistujien osaamista vahvistaa koulutuksen nivominen oman työn kehittämiseen.

Tarkemmat tiedot ja aikataulut tulevat tälle sivulle syyskuun aikana.

Ota yhteyttä

Lehtori Ruut Kaukinen
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

Täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

Koulutusassistentti Jutta Kuokkanen
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi