Olet täällä

Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista

Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Lähtökohtana kehittämiselle ovat sekä työ- ja elinkeinoelämän muutokset, että kohderyhmän osaamistarpeet.

Tavoitteena on, että osallistujien kyky arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti omaa pedagogista osaamista ja työyhteisön käytäntöjä lisääntyy.

Hankkeen viisi osioita toteutetaan räätälöitävinä toteutuksina. Osallistujan opinnot henkilökohtaistetaan siten, että toteutuksessa huomioidaan yksilölliset ja koulutuksen järjestäjän osaamistarpeet ja osaamisen hankkimiseen parhaiten soveltuvat tavat.

Kohderyhmä

Ammatillinen koulutus

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Koulutusosiot

Hankkeessa on viisi koulutusosiota, jotka pohjautuvat Rohkeasti uudistamaan -osaamiskokonaisuuteen (www.rohkeastiuudistamaan.fi). Henkilökohtaistamisen, ohjauksen, uusien oppimisratkaisujen, arvioinnin sekä oman työn johtamisen kehittämistä tuetaan koulutuksen, tutkimusperustaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla.

Osallistuja voi osallistua kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon.

HENKILÖKOHTAISTAMINEN 5 op

Sisällöt:
Opiskelijan ohjaus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
Tutkinnon perusteiden hyödyntäminen ja noudattaminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisen suunnittelu, organisointi, ohjaus ja seuranta.
Osaamisen hankkimisen suunnittelu yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.
Opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu ja organisointi osana henkilökohtaistamisprosessia.
Uraohjaus osana henkilökohtaistamista
Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

OHJAUS 5 op

Sisällöt:
Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden.
Opiskelijan ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan.
Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja oman osaamisensa tunnistamiseen sekä kehittämiseen.
Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta
Ohjauskeskustelun toteuttaminen eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti
Erityinen tuli ammatillisessa koulutuksessa

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

OPPIMISEN TAVAT JA MAHDOLLISUUDET 5 op

Sisällöt:
Ohjaus ja opettaminen osaamisperusteisesti hyödyntäen ja kehittäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä

Opiskelijan tukeminen HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastuulliseksi toimijaksi pedagogiikan keinoin

Erilaiset joustavat mahdollisuudet ja menetelmät osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksiköllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen (sisältäen digitaaliset oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt)

Monimuotoiset ja työelämälähtöiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet huomioiden

Opiskelijan ja työpaikkalähtöisen HOKS-prosessin suunnittelu ja toteutus, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeen huomioiden.

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

NÄYTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 5 op

Sisällöt:
Näyttöjen ja muu osaamisen osoittaminen suunnittelu tutkinnon perusteen, HOKS:n ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.
Osaamisen arvioinnin suunnittelu yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa
Yksilöllisten osaamisen osoittamisten, näyttöjen suunnittelu työpaikalla
Osaamisen arviointi näytöissä ja arvioijana toimiminen
Arvioijana toimiminen yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden arvioinnissa
Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laadunvarmistaminen

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

OMAN TYÖN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 5 op

Sisällöt:
Oman työn johtaminen: Oman tehtävän ymmärtäminen osana työyhteisön tehtävää, työn kuormittavuuden säätely, Ajanhallinta ja organisointi
Työyhteisöosaaminen: Työyhteisön tavoitteiden edistäminen, monialaisissa tiimeissä toiminen
Verkosto-osaaminen: Monialaisissa verkostoissa toimiminen, työelämäyhteistyö
Oman työn johtamisen arviointi: Oman osaamisen arviointi oman työn johtamisen eri osa-alueilla, oman työn johtamisosaamisen kehittäminen

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Ota yhteyttä

Kouluttaja

Petja Sairanen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
petja.sairanen@haaga-helia.fi

Hallinnointi

Täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi,  puh. 040 488 7003

koulutusassistentti Jutta Kuokkanen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi, puh. 050 3709 435