Olet täällä

Kielitietoinen opetus verkossa

Kielitietoinen opetus verkossa

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien kykyä huomioida kielelliset ja kulttuuriset piirteet verkko-oppimisessa, digivälineiden käytössä, aihesisällöissä ja kommunikaation tavoissa. Tavoitteena on myös ohjata muokkaamaan verkko-opetuksen kielellisiä sisältöjä ja ohjata ymmärtämään digivälineiden rakenteellisia ja teknisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan verkossa.

Koulutus keskittyy erityisesti verkkovälitteisen opetuksen, ohjauksen ja verkostoissa tapahtuvan yhteistyön kieli- ja kulttuuritietoisuuden parantamiseen. Tarkoituksena on kouluttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan ja huomioimaan verkko-oppimista vaikeuttavat ja yhteistyötä haittaavat kielelliset ja kulttuuriset toimintatavat ja digivälineiden rakenteelliset piirteet.

Koulutuksen myötä osallistujilla on hyvä kieli- ja kulttuuritietoinen ote kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen ja he osaavat huomioida mm. maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuuden vahvistamista kommunikaatiossa ja verkko-oppimisen rakenteissa.

Koulutushankkeen teemat:

 • Kielitietoisuus ja selkokieli opetuksessa ja ohjauksessa
 • Kulttuuri- ja kielitietoinen kohtaaminen verkossa
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus verkko-oppimisympäristössä

Ilmastonmuutoksen ja kustannustehokkuuden vuoksi koulutus ja koulutusvienti siirtyy jatkossa enemmän verkkovälitteiseksi. Verkko-opetuksen määrä kasvaa jatkuvasti myös valmentavassa kieliopetuksessa. Kieli- ja kulttuuritietoisuuden huomioiminen erityisesti verkko-opetuksessa vahvistaa digitaalista tasa-arvoa.

Koulutuksen sisältö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, ja ne sisältävät yhteistoiminnallisia webinaareja ja tehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Osallistujat vievät oppimansa oman organisaation verkkototeutuksiin ja toimintatapoihin.

Tuloksena on osallistujien parempi kieli- ja kulttuuritietoisuus, selkokielen ja saavutettavuuden huomioivia oppimateriaaleja ja viime kädessä myös verkkototeutukset, joissa opiskelijoiden on helpompi toimia. Tarkempi sisältö ja tapaamiset sovitaan koulutuksen järjestäjän kanssa.

Toteutus: Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa kokonaisuudessaan koulutuksen toteutuksesta.

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Koulutusosiot

Kielitietoisuus ja selkokieli opetuksessa ja ohjauksessa, 3 op

Osallistuja

 • Ymmärtää, mitä on kielitietoisuus
 • Ymmärtää ja tunnistaa selkokielisen viestinnän edellytyksiä ja osaa valita kohderyhmälleen soveltuvan kielimuodon
 • Kehittää omaa opetusaineistoaan ja kommunikaatiotapaansa kielitietoisuuden näkökulmasta
 • Tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijoiden kieleen ja kulttuuriin liittyviä oppimisvaikeuksia ja -tapoja

Kohderyhmät: Ammatilliset opettajat, aineenopettajat, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö

Monikulttuurisuus ja kielitietoinen kohtaaminen verkossa, 2 op

Osallistuja

 • Osaa toimia kansainvälisessä työyhteisössä erilaiset kulttuuriset toimintatavat huomioiden
 • Ottaa ohjaus- ja opetusmateriaalissaan huomioon eri asiakasryhmien kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat
 • Tunnistaa verkkoviestinnän ominaispiirteet ja digitaalisuuden ilmentymät eri kulttuurien konteksteissa
 • Osaa valita sopivat digitaaliset työvälineet esim. kansainvälisen yhteistyöprojektin, koulutusvientitoteutuksen tai verkko-opetuksen konteksteissa

Kohderyhmät: Koulutusviennin ja kansainvälisyysasioiden parissa toimiva opetushenkilöstö

Kieli- ja kulttuuritietoisuus verkko-oppimisympäristöissä, 3 op

Osallistuja

 • Ymmärtää saavutettavuusvaatimukset ja niiden linkittymisen kielitietoisuuteen ja selkokieleen
 • Osaa huomioida saavutettavuuden ja käytettävyyden omassa verkko-opetuksessaan ja muussa verkkotoiminnassa
 • Tuntee monilukutaidon käsitteen ja visuaalisten merkkijärjestelmien kulttuurisidonnaisuuden
 • Tunnistaa ja ymmärtää digitaalisissa järjestelmissä käytettävän kielen ja rakenteet ja hahmottaa niiden vaikutukset viestinnän ja toiminnan ohjauksessa

Kohderyhmät: Ammatilliset opettajat, aineenopettajat, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö

Ota yhteyttä

Kouluttajat

Tuija Alasalmi
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi

Virve Jalonen
Haaga-Helia Digitalouden koulutusyksikkö
virve.jalonen@haaga-helia.fi

Ruut Kaukinen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

Hallinnointi

Jutta Paukkonen
Täydennyskoulutuksen päällikkö 
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
puh. 040 488 7003

Airi Granlund
Hankkeen assistentti koulutusassistentti
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
airi.granlund@haaga-helia.fi
puh. 040 488 7342