Olet täällä

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Hankkeiden koulutukset ovat  pääsääntöisesti Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksuttomia. Hankkeet toteutetaan pääosin aidoissa ympäristöissä työpaikoilla. Hankkeiden koulutuksista vastaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja verkostossa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Hankkeiden koulutusosioita järjestetään avoimina toteutuksina sekä organisaatioille tarvelähtöisesti yhdessä suunnitellen ja aikatauluttaen.

Käy tutustumassa sivustoihimme ja ilmoittaudu mukaan. Tai ota yhteyttä - suunnitellaan teille oma toteutus!

Hankkeiden omat nettisivut aukevat otsikosta.
 

Kielitietoinen opetus verkossa

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien kykyä huomioida kielelliset ja kulttuuriset piirteet verkko-oppimisessa, digivälineiden käytössä, aihesisällöissä ja kommunikaation tavoissa. Tavoitteena on myös ohjata muokkaamaan verkko-opetuksen kielellisiä sisältöjä ja ohjata ymmärtämään digivälineiden rakenteellisia ja teknisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan verkossa.

Koulutus keskittyy erityisesti verkkovälitteisen opetuksen, ohjauksen ja verkostoissa tapahtuvan yhteistyön kieli- ja kulttuuritietoisuuden parantamiseen.

Erkkaa kaikille - ERKKA

Koulutuksen tavoitteena on tukea erityisen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, organisoimista, toteuttamista ja kehittämistä.

Koulutuksen tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden.

Koulutuksessa keskitytään erityisesti ammatillisessa koulutuksessa erityisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen.

Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi

Koulutuksen tavoitteena on kehittää koulutussuunnittelua ja opettajien tiimiosaamista sekä tukea ja ohjata esimiehiä sekä tiimejä uudenlaisessa opetustarjonnan suunnittelussa.

Koulutuksella vahvistetaan ja tuetaan koko henkilöstön työtä ja mahdollistetaan opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä.

Koulutuksessa syntyy opetushenkilöstön yhteistyönä laaditut tarjottimet tutkintokoulutukeen sekä ohjeet henkilökohtaisten polkujen suunnitteluun.

 

DIGIOPE - erikoistumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää pedagogisia digitaalisia taitoja ja niiden kautta lisätä omaa ohjaustaitoa vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Koulutus on suunnattu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön opettajille ja asiantuntijoille.

Tarkemmat tiedot tulevat sivillemme syyskuun aikana.

YTYÄ - Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista ja tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.

Tarkemmat tiedot tulevat sivuillemme syyskuun aikana.

Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Opettaja - ota Breikki!

Tervetuloa pohtimaan omaa opettajuuttasi taidetyöskentelyn kautta, tekemään kokeiluja yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden opetuksessa ja ohjauksessa, sekä ottamaan itsellesi Breikkejä.

Tilaa olla mukana - Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Koulutuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä.

Koulutuksissa tuetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista oppilaitoksissa niin, että henkilöstö ja opiskelijat pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kohderyhmä on toisen asteen koulutus sekä vapaa sivistystyö.

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein - JOO

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä?

Rohkeasti uudistamaan

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Lähtökohtana koulutuksille ovat sekä työ- ja elinkeinoelämän muutokset että kohderyhmän osaamistarpeet.

Näköaloja - Kansalaisopistojen muuntuvat oppimisen maisemat

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja erityispedagogista osaamista erityisesti kansalaisopistojen aliedustettujen opiskelijaryhmien opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa kehitetään opettajien osaamista kohdata ja ohjata moninaisia oppijoita ja erityisesti alhaiset perustaidot omaavia kansalaisia selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lisäksi vahvistetaan kansalaisopistojen ja opettajien merkitystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jatkumossa ja osaamisperustaisten koulutusten toteuttamisessa. Koulutukset toteutetaan kokonaan  verkossa.

Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella

Tule mukaan edistämään yhdenvertaisuutta. Koulutushankkeen päämääränä on, että opiskelijoiden syrjintä- ja rasismikokemukset vähenevät.

Toimi - toimijuus tulevaisuuteen

Hankkeen koulutuksissa kehitetään tulevaisuusorientoitunutta ohjausta sekä ohjauskulttuuria, jossa tunnistetaan työelämän skenaarioita.
Koulutuksessa luodaan työskentelytapoja, jotka edistävät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.
Koulutuksen neljän koulutusosion avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin. Lähtökohtana ovat sekä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset että kohderyhmän osaamistarpeet.

Ohjaus ja arviointi

Hankkeen avulla tuetaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa.

Turvallisuus kuuluu kaikille

Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke on oppilaitosten turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti edistävä opintokokonaisuus. Hankkeessa järjestetään monipuolisesti turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tasa-arvoa ja reformia

Tasa-arvoa ja reformia -hanke järjestää konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuottaa tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Rerformin mukanaan tuomia painopisteitä ovat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeiset toimintaympäristön muutokset edellyttävät oppilaitosten esimiehiltä asiakas- ja työntekijälähtöisyyttä tukevaa coachingiin perustuvaa valmentavaa johtamisotetta.
Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan ammatillisten oppilaitosten esimiesten johtamisosaamista käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen. Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen.
Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen DISC WOL -johtajuusanalyysi.

KIELO - kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelma, jolla jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen ja jolla työelämän edustajat valmennetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen huomioiden sekä kieli- että kulttuuritausta. Ammatilliset kouluttajat valmennetaan vastaamaan työpaikkaohjaajille suunnitellusta valmennuksesta, joka liitetään osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Helsinki Business Collegen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa.

Lue lisää otsikon linkin kautta.

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutus - POMOKO2-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorien ja esimiesten johtamisosaamista.
Hanke toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, TAMK ja OAMK) kanssa.

Ajankohtaista: Työelämäverkostojen ja tiimien johtaminen 2 op, 1.11. - 18.12.2020

Tiedot hankkeen kaikista koulutuksista avautuu otsikon linkin kautta.

KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Koulutuksessa saat tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen, yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, ohjaukseen ja opetukseen sekä yhteistyöhön työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää klikkaamalla otsikon linkkiä.

Valmentava opettajuus - arvosta, ohjaa ja vastuuta

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen opettajan työ on monipuolistunut, opettajat jalkautuvat työpaikoille ohjaamaan ja työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote.
Koulutuksessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opettajien yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteistyö- ja tiimityötaitoja käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen

Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen ja -osaaminen oppilaitoksissa

3AMK toteutus (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia)

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja heidän taustaorganisaatioilleen uusimman teorian sekä parhaat käytänteet koulutusorganisaatioiden systemaattisen turvallisuustyön tueksi.