Olet täällä

Matematiikkaa finanssiosaajille

Matematiikkaa finanssiosaajille

Tunnus: MAT8LH103
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16, FINA17
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulin 4 Tuloksen tekijä tai hänellä on muulla tavalla hankittu vastaava osaaminen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti FINAn opiskelijoille ja HELIn Raha ja talous -suuntautumisen opiskelijoille. 

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakson tavoitteena on syventää matemaattisia taitoja, joita käytetään erityistesti finanssi- ja talousalan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tuloksia erityisesti alan ilmiöiden kuvaamisessa, vertailussa ja päätöksenteossa. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia työvälineohjelmia finanssi- ja talousalaan liittyvissä laskelmissa.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee matematiikan merkityksen finanssi- ja talousalan perussovelluksissa, hallitsee digitaalisia työkaluja ja menetelmiä ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, miten aikasarjoja käsitellään, miten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat rahaliikenteeseen, miten tärkeimpiä korko-, luotto- ja vakuutuslaskelmia tehdään työvälineohjelmilla.

Arvosana 3
Opiskelija osaa kerätä finanssialan dataa ja tehdä niistä laskelmia. Opiskelija hallitsee digitaalisia työkaluja ja menetelmiä ongelmien ratkaisemisessa sekä osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia aikasarjoja sekä valuutta-, korko-, luotto- ja vakuutuslaskelmia.

Arvosana 5
Opiskelija osaa itsenäisesti kerätä finanssialan dataa, tuottaa siitä yhteenvetoja, laskelmia ja ennustemalleja sekä tulkita ja esittää tuloksia päätöksentekotilanteisiin. Opiskelija osaa tuottaa, tulkita ja hyödyntää erilaisia aikasarjoja sekä valuutta-, korko-, luotto- ja vakuutuslaskelmia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojakson harjoituksissa hyödynnetään finanssialan toimijoilta kerättyä dataa.

Sisältö

  • Valuutta- ja termiinikaupan matematiikkaa
  • Finanssialan aikasarjat ja niiden avulla ennustaminen
  • Korkolaskun finanssialan erityissovellukset
  • Osamaksu- ja leasingrahoitus
  • Vakuutusmatematiikkaa

Oppimistavat
Lähiopetus ja siihen liittyvät harjoitukset.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Tentti ja/tai oppimistehtävät

Vastuuopettaja(t)
Pirjo Saaranen

Oppimateriaalit
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.

Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali