Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kuvituskuva

Kaipaatko lisää ideoita ja pedagogisia menetelmiä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen, ohjaukseen ja opetukseen?

Monimuotoisiin kohtaamisiin ja yhteisöihin sisältyy paljon voimavaroja. Monipuoliset näkökulmat, osaamiset, ajattelu- ja toimintatavat mahdollistavat tehokkaan, luovan ja joustavan toiminnan. Monimuotoinen ryhmä voi olla hyvin toimiva, jos sen potentiaali osataan hyödyntää.

Tervetuloa koulutukseen kartuttamaan käytännön työvälineitä sekä valmentavia voimavaralähtöisiä menetelmiä opetuksessasi, ohjauksessasi sekä työelämäyhteistyössäsi.

Hankkeessa kehitetään ammatillisen toisen asteen opettajien ja ohjaajien kanssa monikulttuurista ja yhdenvertaista oppimisympäristöä sekä kieli- ja kulttuuritietoista opetusta ja ohjausta.

Koulutuksella pyritään vastaamaan seuraaviin haasteisiin:

 1. Kuinka saadaan opiskelijoiden osaaminen ja vahvuudet esille?
 2. Miten kehitetään kieli- ja kulttuuritietoisia menetelmiä opetuksessa ja ohjauksessa ja tuetaan maahanmuuttajataustaista opiskelijaa?
 3. Kuinka tehostetaan opetushenkilöstön monialaista yhteistyötä?
 4. Millä tavoin parannetaan opiskelijoiden valmennusta ja perehdytystä työelämäjaksoille?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä tarjota osallistujille mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoaan, jotta he mahdollisimman hyvin pystyvät vastaamaan maahanmuuttajataustausten opiskelijoiden tarpeisiin osaamisen vahvistamisessa ja kehittämisessä. 

Koulutuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit edistävät sosiaalista osallisuutta ja onnistumisen iloa. Koulutus antaa käytännön työvälineitä pedagogisten menetelmien hyödyntämiseen maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja ohjauksessa. Toimintamuotoina ovat osaamisen jakaminen, ohjaus, yhteistoiminnalliset kokeilut ja kehittäminen.

Koulutushankkeeseen kuuluu kaksi osiota, voit suorittaa niistä haluamasi. Osiot ovat:

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus (alkaa 7.2.2023)
 • Työelämälähtöinen ohjaus ja valmennus (syksyllä 2023, alkamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Toteutustapa

Koulutukset toteutetaan verkossa.

Kohderyhmä

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Koulutukset järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus, 2 op (alkaa 7.2.2023)

Koulutusosion sisältöjä ja teemoja webinaareissa ja työpajatyöskentelyssä ovat:

 • kulttuuritietoinen kohtaaminen
 • selkeäkielinen opetus ja ohjaus
 • opiskelijan minäpystyvyys, osaamisidentiteetin tukeminen ja oppimisen ilo
 • opiskelijan kieli- ja kulttuuritietoinen kohtaaminen ja motivaation vahvistaminen
 • maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden huomioiminen ja yksilölliset opiskelijan valmiuksien mukaiset opintopolut
 • kokemusasiantuntijapuheenvuoroja opiskelusta 
 • monialaisen yhteistyön mahdollisuudet maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tukena
 • reflektointi ja oman työn ja käytänteiden kehittäminen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • jäsentää ja kehittää valmentavaa ohjausta osana ammatillista toisen asteen koulutusta.  
 • edistää opiskelijan yhdenvertaisuutta, osallisuutta sekä toimijuutta aktiivisena kansalaisena
 • suunnitella ja toteuttavaa saavutettavaa selkeäkielistä oppimateriaalia
 • ohjata kielitietoisesti ja käyttää helppoja kielenrakenteita
 • ottaa ohjauksessa, opetuksessa ja ohjausjärjestelyissä riittävästi huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustaisen erityistarpeet
 • suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja sekä toimintaympäristöjä.
 • tukea opiskeluhyvinvointia ja motivaation ylläpitämistä 
 • toteuttaa työelämälähtöistä valmennusta ja ohjausta huomioiden kulttuurisen moninaisuuden.

Koulutus sisältää webinaareja, työpajatyöskentelyä sekä omaa työtä kehittävää työskentelyä, verkossa tapahtuvaa ohjausta sekä ennakkotehtävän.  

Koulutusosion aikataulu ja rakenne

 • Webinaari 7.2.2023 klo 12–15: Orientaatiota opintoihin sekä yhteisöllisyys opiskelijan tukena. 
 • Työpajatyöskentely 7.3.2023 klo 12–15: Monipuolinen ohjaaminen opetuksen ja ohjauksen arjessa.
 • Päätöswebinaari 29.3.2023 klo 12–15: Kehittämistyöt estradilla.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen helmikuussa 2023 alkavaan koulutusosioon on päättynyt. 

Seuraava koulutusosio toteutetaan syksyllä 2023 ja ilmoittautuminen osioon avautuu kesän aikana. 

Työelämälähtöinen ohjaus ja valmennus, 2 op (alkaa syksyllä 2023)

Koulutusosion sisältöjä ja teemoja webinaareissa ovat:

 • työyhteisöjen valmistelu monikulttuuristuvaan tai moninaistuvaan työelämään
 • yksilöllisen voimavara- ja työelämälähtöisen ohjauksen eri muodot ja hyvät käytännöt
 • kokemuspuheenvuoroja asiakaslähtöisistä palveluista
 • selkeä toimintamalli ja perehdytysohjelma
 • kielitietoisuus ohjauksessa ja perehdytysmateriaaleissa
 • tienviittoja tulevaisuuteen monikulttuuristuvassa työelämässä 
 • monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja sekä toimintaympäristöjä
 • tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja rakentaa toimivia opiskelupolkuja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan yksilö- ja ryhmäohjauksessa
 • kehittää monialaista yhteistyötä
 • uudistaa ja kehittää opiskelijan, koulutuksen järjestäjien, työelämän toimijoiden ja eri yhteistyötahojen välillä saumatonta poikkisektorista yhteistyötä
 • vahvistaa ohjaus- ja opetushenkilöstön työelämälähtöistä valmentavaa yksilöllistä ohjausotetta sekä tukea opiskelijan kehittymistä keskittymällä oppijan vahvuuksiin ja voimavaroihin 
 • levittää aktiivisesti tuen ja ohjauksen hyviä käytänteitä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • käyttää ja hyödyntää maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tarpeitten mukaisia ammatillista kasvua ja kehittymistä tukevia menetelmiä.

Koulutus sisältää webinaareja, työpajatyöskentelyä, omaa työtä kehittävää työskentelyä, verkossa tapahtuvaa ohjausta sekä ennakkotehtävän. 

Koulutusosion rakenne

Webinaari: Orientaatiota opintoihin sekä yhteisöllisyys opiskelijan tukena 
Työpajatyöskentely: Monipuolinen ohjaaminen 
Päätöswebinaari: Kehittämistyöt estradilla

Tervetuloa mukaan!

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Ota silloin yhteys myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Ota yhteyttä
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
Katja.Danska@haaga-helia.fi
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
Heli.Koskinen@haaga-helia.fi