HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus

Hyvis

Koulutuksissa vahvistetaan henkilökunnan ennakoivan työn osaamista sekä tuetaan hyvinvointia ja osallisuutta edistävää vuorovaikutusosaamista.

Kehitämme yhdessä käytänteitä ja toimintamalleja hyvinvointia ja osallisuutta edistävään vuorovaikutukseen sekä vahvuuksien tunnistamiseen.  Näin valmiudet kohdata tukea tarvitsevia opiskelijoita vahvistuvat, ja opiskelijoiden hyvinvointi ja kokemus osallisuudesta lisääntyvät.  

Koulutushanke sisältää konkreettisia työvälineitä, kuten kuormitusmittari opiskelijoiden kuormituksen tunnistamiseen ja Mitä kuuluu? -koulutusmoduulin soveltaminen opetuksessa sekä voimakehä- työvälineen käytön vahvuuksien tunnistamisessa.

Koulutuksen tavoitteet

 1. Vahvistaa henkilöstön osaamista ennakoivasta ja edistävästä työstä sekä hyvinvointihaasteisiin tarttumisesta

 1. Tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta vahvistavaa vuorovaikutusta

 1. Kehittää yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintatapoja ja malleja, jotka edistävät oppilaitoksen henkilöstön matalan kynnyksen yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

 1. Ottaa käyttöön vahvuuksien tunnistamisen ohjauskonsepti hyvinvoinnin tuottajana

Hankkeessa on neljä koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella otteella ja joissa hyödynnetään aiempien hankkeiden materiaalia. Hankkeessa osaamisen kehittymistä tukevat verkkotyöpajat seka omaan työhön liittyvät oppimisaktiviteetit. Oman työn kehittäminen mahdollistaa osaamisen jakamisen omassa oppilaitoksessa. 
 

Koulutusosiot

Uusia toteutuksia ei ole tällä hetkellä alkamassa.

Hyvinvointia ja tukea edistävä vuorovaikutusosaaminen 

 • Vuorovaikutuksen merkitys ja vuorovaikutusorientaatio 
 • Jännitteet ja niiden huomioiminen vuorovaikutuksessa 
 • Luottamus ja tunteet vuorovaikutussuhteessa 
 • Opiskelijaryhmät, sosiaalinen luottamus ja hyvinvointi 
 • Kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot 
 • Sanaton viestintä 
 • Aktiivinen vuorovaikutus ja mikrokohtaaminen 

Koulutus toteutetaan turvallisen tilan periaatteisen mukaisesti. Toteuttamistapa on konsultatiivinen. Sisällöllisiä painopisteitä tarkastellaan osallistujien kanssa. Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkkotapaamiset ja tutkiva ja kehittävä työote omassa työssä.

Koulutus on prosessi, johon sisältyy välitehtäviä ja kolme verkkotyöpajaa. Verkkotyöpajat toteutetaan
 

Yhteisöä ja osallisuutta vahvistavat toimintamallit 

 • Yhteisöllisyyden merkitys hyvinvoivaan yhteisöön 
 • Ryhmäytyminen, ryhmäilmiö ja oppimisympäristöt 
 • Osallisuutta vahvistavat ryhmäprosessit 
 • Opiskeluhuollon ja opettajien matalan kynnyksen yhteistyö 

Koulutus toteutetaan turvallisen tilan periaatteisen mukaisesti. Toteuttamistapa on konsultatiivinen. Sisällöllisiä painopisteitä tarkastellaan osallistujien kanssa. Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkkotapaamiset ja tutkiva ja kehittävä työote omassa työssä. Koulutusosio sisältää ennakko-­ ja välitehtäviä sekä 1-3 lähipäivää. Koulutus toteutetaan verkossa, hybridinä tai lähitapaamisina.

 

Hyvinvointia vahvuuksia tunnistamalla 

 • Vahvuuksien tunnistamisen merkitys hyvinvoinnin tuottajana 
 • Vahvuuksien tunnistaminen Voimakehä-työvälineen avulla: Luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, resurssit ja kiinnostuksen kohteet 
 • Opiskelijan yksilöllisen vahvuusprofiilin hyödyntäminen hyvinvointia tukevana tekijänä 
 • Tulevaisuusohjauksen periaatteet 
 • Opiskelijan vahvuusprofiilin jalostaminen tulevaisuusohjauksen menetelmiä hyödyntäen ja erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen kuvaaminen 
 • Opiskelijayhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen vahvuuksien kautta 

Toteutus
Koulutus toteutetaan verkossa. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, välitehtävät ja 4 lähitapaamista sekä kehittämistehtävä.

 

Ennakoiva työ opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään ennakoivaan työhön oppilaitoksissa. Koulutuksen teemoja ovat ehkäisevä päihdetyö, mielenterveyden edistäminen sekä opinnoissa jaksaminen ja opiskelu-uupumus psykologisena ilmiönä. Teemoja käsitellään sekä yksilön että yhteisön näkökulmista. Koulutuksessa saat valmiuksia hyödyntää järjestöissä kehitettyjä ennakoivan työn käytännön työvälineitä ja menetelmiä.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä Nyyti ry ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry.

Tavoitteet
Koulutus antaa osallistujalle tietoa, näkökulmia ja välineitä ennakoivan työn toteuttamiseen toisen asteen oppilaitoksessa. Oman osaamisen ja kokemusten jakamisella on koulutuksessa keskeinen rooli. Koulutus toteutetaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti.

Kohderyhmä
Toisen asteen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat ja esihenkilöt.

Toteutus ja aikataulu
Koulutus on toteutettu kevään 2022 aikana.
 

Näkökulmia ennakoivaan työhön

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (edistävä vs. Korjaava)
 • Orientaatio mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön
 • Mikä on ennakoivan työn perusta toisen asteen oppilaitoksessa

Ennakoiva työ osana ohjausta ja opetusta

 • Mitä on vaikuttava ennakoiva työ
 • Ennakoiva työ oppilaitoksessa mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta
 • Yhteisön merkitys hyvinvoinnille

Käytännön työvälineitä ja malleja ennakoivaan työhön
  

 • Miten viedä ennakoiva työ käytäntöön
 • Tutustutaan järjestöissä kehitettyihin ennakoivan työn käytännön työvälineisiin ja menetelmiin.

Uusia toteutuksia  koulutusosioista ei ole tällä hetkellä alkamassa.

 

Hinta
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

 

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Syksy 2021 - syksy 2022.

Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat, esihenkilöt

Toteutustapa: Lähiopetus, verkko tai hybridi

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalla maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi
Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi