HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus

Hyvis

Koulutuksissa vahvistetaan henkilökunnan ennakoivan työn osaamista sekä tuetaan hyvinvointia ja osallisuutta edistävää vuorovaikutusosaamista.

Kehitämme yhdessä käytänteitä ja toimintamalleja hyvinvointia ja osallisuutta edistävään vuorovaikutukseen sekä vahvuuksien tunnistamiseen.  Näin valmiudet kohdata tukea tarvitsevia opiskelijoita vahvistuvat, ja opiskelijoiden hyvinvointi ja kokemus osallisuudesta lisääntyvät.  

Koulutushanke sisältää konkreettisia työvälineitä, kuten kuormitusmittari opiskelijoiden kuormituksen tunnistamiseen ja Mitä kuuluu? -koulutusmoduulin soveltaminen opetuksessa sekä voimakehä- työvälineen käytön vahvuuksien tunnistamisessa.

Koulutuksen tavoitteet

  1. Vahvistaa henkilöstön osaamista ennakoivasta ja edistävästä työstä sekä hyvinvointihaasteisiin tarttumisesta

  1. Tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta vahvistavaa vuorovaikutusta

  1. Kehittää yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintatapoja ja malleja, jotka edistävät oppilaitoksen henkilöstön matalan kynnyksen yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

  1. Ottaa käyttöön vahvuuksien tunnistamisen ohjauskonsepti hyvinvoinnin tuottajana

Hankkeessa on neljä koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella otteella ja joissa hyödynnetään aiempien hankkeiden materiaalia. Osallistua voi kaikkiin osioihin tai suorittaa haluamansa. Hankkeessa osaamisen kehittymistä tukevat verkkotyöpajat seka omaan työhön liittyvät oppimisaktiviteetit. Oman työn kehittäminen mahdollistaa osaamisen jakamisen omassa oppilaitoksessa. 
 

Koulutusosiot

1 Ennakoiva työ opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä 

• Ennakoiva työ osana opetusta ja ohjausta 

• Mielenterveyden edistäminen ja elämäntaitojen ohjaus 

• Ehkäisevä päihdetyö 

• Jaksaminen ja opiskelu-uupumus psykologisena ilmiönä ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät 

• Opiskeluinnon vahvistaminen ja varhainen puuttuminen uupumuksen oireisiin 

• Varhaisen puuttumisen malIi ja opettajan oikeudet, velvollisuudet ja käytänteet puuttua  

Koulutus toteutetaan turvallisen tilan periaatteisen mukaisesti. Toteuttamistapa on konsultatiivinen ja siinä reflektoidaan myös omaa jaksamista. Sisällöllisiä painopisteita tarkastellaan osallistujien kanssa. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkkotapaamiset ja tutkiva ja kehittävä työote omassa työssä. Koulutusosio sisältää ennakko­ ja välitehtäviä sekä 1-3 lähipäivää. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkossa tai hybridina. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen koulutusosion. 

Aikataulu

Toteutamme koulutuksen verkkokurssina vuoden 2022 alussa. Tarkemmat tiedot tulevat tälle sivustolle marraskuussa.
 

2 Hyvinvointia ja tukea edistävä vuorovaikutusosaaminen 

• Vuorovaikutuksen merkitys ja vuorovaikutusorientaatio 

• Jännitteet ja niiden huomioiminen vuorovaikutuksessa 

• Luottamus ja tunteet vuorovaikutussuhteessa 

• Opiskelijaryhmät, sosiaalinen luottamus ja hyvinvointi 

• Kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot 

• Sanaton viestintä 

• Aktiivinen vuorovaikutus ja mikrokohtaaminen 

Koulutus toteutetaan turvallisen tilan periaatteisen mukaisesti. Toteuttamistapa on konsultatiivinen. Sisällöllisiä painopisteitä tarkastellaan osallistujien kanssa. Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkkotapaamiset ja tutkiva ja kehittävä työote omassa työssä. Koulutusosio sisältää ennakko-­ ja välitehtäviä sekä 1-3 lähipäivää. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkossa tai hybridina. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen koulutusosion. 
 

3 Yhteisöä ja osallisuutta vahvistavat toimintamallit 

• Yhteisöllisyyden merkitys hyvinvoivaan yhteisöön 

• Ryhmäytyminen, ryhmäilmiö ja oppimisympäristöt 

• Osallisuutta vahvistavat ryhmäprosessit 

• Opiskeluhuollon ja opettajien matalan kynnyksen yhteistyö 

Koulutus toteutetaan turvallisen tilan periaatteisen mukaisesti. Toteuttamistapa on konsultatiivinen. Sisällöllisiä painopisteitä tarkastellaan osallistujien kanssa. Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkkotapaamiset ja tutkiva ja kehittävä työote omassa työssä. Koulutusosio sisältää ennakko-­ ja välitehtäviä sekä 1-3 lähipäivää. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkossa tai hybridina. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen koulutusosion. 

 

4 Hyvinvointia vahvuuksia tunnistamalla 

• Vahvuuksien tunnistamisen merkitys hyvinvoinnin tuottajana 

• Vahvuuksien tunnistaminen Voimakehä- työvälineen avulla: Luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, resurssit ja kiinnostuksen kohteet 

• Opiskelijan yksilöllisen vahvuusprofiilin hyödyntäminen hyvinvointia tukevana tekijänä 

• Tulevaisuusohjauksen periaatteet 

• Opiskelijan vahvuusprofiilin jalostaminen tulevaisuusohjauksen menetelmiä hyödyntäen ja erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen kuvaaminen 

• Opiskelijayhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen vahvuuksien kautta 

Toteutus: Koulutus toteutetaan verkossa. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, välitehtävät ja 4 lähitapaamista sekä kehittämistehtävä.  

Lisätietoja koulutusten sisällöistä

lehtori Ruut Kaukinen
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

lehtori Susanna Löf
susanna.lof@haaga-helia.fi

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Syksy 2021 - syksy 2022

Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat, esihenkilöt

Toteutustapa: Lähiopetus, verko tai hybridi

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalla maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi
Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi