Feel it! – Toimivaa yhteisöä rakentamaan

Kuvituskuva

Oppilaitoksen toimiva yhteisö mahdollistaa luottamusta ja osallisuutta yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen yhteisöllistä työskentelyä ja sitä tukevaa johtamista. Toimiva yhteisö mahdollistaa luottamusta ja osallisuutta yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen

Hankkeessa tutustutaan tunteiden tunnistamiseen oman ja toisten toiminnan taustalla sekä omien tunteiden johtamiseen arjen työssä ja johtamisessa. Tunnetyöskentely mahdollistaa turvallista yhteistyötä ja haasteiden kohtaamista ja ratkaisemista oppilaitoksessa.

Hankkeessa vahvistetaan valmentavaa, yhteisön ja yksilöiden vahvuuksiiin perustuvaa johtamista kohti paremmin toimivaa oppilaitosyhteisöä. Hankkeessa saadaan työkaluja strategiseen työskentelyyn ja tiimien rakentamiseen osaksi oppilaitosyhteisöä. Kehittyneet yhteisölliset toimintatavat tukevat myös opiskelijoiden hyvinvointia, työelämässä tarvittavia valmiuksia ja sitoutumista opiskeluun.

Koulutus on suunnattu oppilaitosten (ammatillinen koulutus, perus- ja lukio-opetus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö) johtohenkilöstölle, opettajille ja muulle henkilöstölle.

Koulutushanke toteutetaan yhdessä Ammattiopisto Spesian kanssa.

Ilmoittautuminen käynnissä syksyn koulutukseen:

Ratkaisukeskeinen ohjaus 27.8.-8.10.2024

Oletko opettaja tai ohjaaja, joka haluat vahvistaa omia voimavarakeskeisiä ohjaustaitojasi tai johtaja, joka haluat vahvistaa myönteistä ja osallistavaa johtamistoimintaa?

Koulutuksessa toteutetaan ratkaisukeskeistä työskentelytapaa ja käytetään ratkaisukeskeisiä työkaluja. Työskentely on käytännönläheistä ja tulevaisuuteen suuntaava sekä toiveikkuutta, edistystä ja yhteistyötä korostavaa. Ongelmia muutetaan tavoitteiksi ja niitä saavutetaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Koulutuksen tavoitteena voi olla uusien menetelmien saaminen omaan ohjaus- ja opetustyöhön tai oman kehittymisen suuntaamiseen. Johtajana tavoitteena voi olla johtamiseen liittyvien toimien kehittäminen kuten muutoksen ohjaus, tiimien motivoiminen tai vaikkapa työhyvinvointiselvitysten jakaminen työyhteisössä.  Ratkaisukeskeinen työskentely sopii työyhteisöjen ja tiimien keskustelukulttuurin parantamiseen ja tiimien työtehtävien ja roolien vahvistamiseen. Menetelmä sopii erinomaisesti myös yksilölliseen valmennukseen, ongelmanratkaisuun ja itsensä kehittämiseen.

Koulutuksen teemat

 • Ratkaisukeskeisen työskentelyn taustaa 

 • Ratkaisukeskeisiä työskentelytekniikoita

 • Ratkaisukeskeinen ohjausprosessi 

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 3 op. Koulutus sisältää 3 x 3 t verkkokoulutusta sekä pienryhmätyöskentelyä verkkoalustalla. Verkkokoulutuspäivät ovat tiistaisin klo 9-12:

 • 27.8.2024

 • 10.9.2024

 • 8.10.2024

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu oppilaitosten (ammatillinen koulutus, perus- ja lukio-opetus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö) johtohenkilöstölle, opettajille ja muulle henkilöstölle.

Ilmoittautuminen

ke 21.8.2024 mennessä tästä linkistä.

Kouluttaja

Taina Laivola, KM, opettajankouluttaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja lyhytterapeutti (03/24)
taina.laivola@haaga-helia.fi
Puh 046 920 9592
 

Koulutushankkeet muut osiot

Tunteet arjen työssä

Oletko opettaja, joka haluat vahvistaa omia yhteisöllisiä taitojasi, tai johtaja, joka haluat tukea yhteisöllisiä toimintatapoja organisaatiossasi? Tunnetaidot helpottavat omaksumaan uusia taitoja ja toimimaan muutoksissa. Johtamisessa tunneäly on yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja yhteisön innostamiseen parempaan suoritukseen. Opettajana voit edistää oppimista ryhmässä tunneilmastoa parantamalla. Tiesitkö myös, että tunnetaitoja voi oppia ja harjoitella! Voit oppia tunnetyöskentelyä itse tai tunnetyöskentelyä voidaan parantaa työyhteisössä yhdessä.

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan tutkittuun tietoon tunnetaidoista ja oppimisesta
 • tunnistetaan tunteiden merkitys omassa työssä ja yhteisössä
 • kehitetään omien tunteiden tunnistamista ja johtamista
 • koetaan ja kokeillaan tunnetyöskentelyä erilaisin menetelmin ja työkaluin
 • rakennetaan tunnejohtamisen askeleet omaan arkeen

Toteutustapa

Koulutus sisältää verkko-opetusta sekä pienryhmätyöskentelyä verkkoalustalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu oppilaitosten (ammatillinen koulutus, perus- ja lukio-opetus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö) johtohenkilöstölle, opettajille ja muulle henkilöstölle.

Kouluttaja

Koulutus on mahdollista toteuttaa ryhmille yhdessä suunnitellen. Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003

 

Vahvuuksilla johtaminen

Tavoitteena on oppia tunnistamaan vahvuuksia laaja-alaisesti sekä ymmärtämään vahvuuksien hyödyntämisen yhteys hyvinvointijohtamiseen. Tuloksena osallistujan positiivinen psykologinen pääoma kasvaa, joka tuottaa hyvinvointia ja voimavaroja niin johtajalle kuin tiimille.

Keskeiset sisällöt

 • Vahvuuksien tunnistamisen merkitys hyvinvoinnin tuottajana
 • Vahvuuksien tunnistaminen laaja-alaisesti: luonteenvahvuudet, arvot, kyvykkyydet, osaamiset, resurssit ja kiinnostuksen kohteet
 • Johtajan omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen, kasvuvahvuuksien reflektointi
 • Yksilöllisen vahvuusprofiilin hyödyntäminen hyvinvointia tukevana tekijänä
 • Tiimin hyvinvoinnin kehittäminen vahvuuksien kautta
 • Henkilökohtaisen kehityspotentiaalin / kasvupotentiaalin löytäminen

Lisätietoja antaa

Myyntipäällikkö jutta Paukkonen, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

 

Luo hyvinvoiva yhteisö

Koulutuksen aikana luodaan tai päivitetään henkilökohtainen tai koulutusorganisaation työhyvinvointisuunnitelma, jota on helpompi noudattaa työhyvinvoinnin tukena.

Keskeiset sisällöt

 • Hyvinvointi ja sen merkitys työyhteisössä
 • Työn imun merkitys
 • Positiivisen johtamisen mahdollisuudet
 • Positiivinen tunnetila
 • Vahvuudet ja niiden hyödyntämien työyhteisössä
 • Resilienssin mahdollisuudet työyhteisössä
   

Toimiva strategia tehdään yhdessä

Tavoitteena on saavuttaa vahvempi osaaminen organisaation strategisesta toiminnasta ja verkostoyhteistyöstä. Koulutuksen avulla organisaation avainhenkilöt saavat konkreettisia keinoja strategiatyöhön ja verkostoitumiseen.

Strategia antaa suunnan organisaation toiminnalle. Onnistunut strategia sitouttaa henkilöstöä, vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja tehostaa tekemistä. Toimivimmat strategiat rakennetaan yhdessä sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa, osallistavin menetelmin.

Verkostotyö avaa uusia mahdollisuuksia organisaation kehittämiseen. Verkostotyö on  monipuolista ja hyödyttää organisaation kehittymistä avaamalla uusia mahdollisuuksia yhteisölliseen kehittämiseen ja oppimiseen.

Keskeiset teemat

 • Strategisen ajattelun perusteet
 • Organisaation tavoitteiden asettaminen
 • Verkostotyön hyvät käytännöt
 • Verkostotyön mahdollisuudet
 • Tietojen ja taitojen jakamisen hyödyt ja mahdollisuudet

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: 2023 – kesäkuu 2025

Kohderyhmä: oppilaitosten johto, opettajat ja muu henkilöstö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Taina
Laivola
lehtori
+358 294471188
taina.laivola@haaga-helia.fi
Susanna
Saukkio
lehtori
+358 294471089
susanna.saukkio@haaga-helia.fi
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
katja.danska@haaga-helia.fi
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
katja.wirenius@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi