Opinnäytetyö, Porvoon lisäohjeet

Tutustu ensin opinnäytetyön yleisiin ohjeisiin.

Opinnäytetyön aloittaminen 2023 - 2024

Syksyllä opinnäytetyöprosessi voi alkaa joko ensimmäisen (periodi 1) tai toisen periodin (periodi 2) alussa ja siihen varataan aikaa noin kaksi jaksoa. Keväällä opinnäytetyöprosessi voi alkaa joko kolmannen (periodi 3) tai neljännen periodin (periodi 4) alussa.

 • Periodi 1 (21.8. - 13.10.)    
  Jätä aihe-ehdotus Wihiin viimeistään 25.8.2023 (viikko 34)    
  Ohjaajien seminaarit alkavat viikolla 37
 • Periodi 2 (23.10. - 15.12.)    
  Jätä aihe-ehdotus Wihiin viimeistään20.10.2023 (viikko 42)     
  Ohjaajien seminaarit alkavat viikolla 45
 • Periodi 3/1 (15.1. - 15.3.)    
  Jätä aihe-ehdotus Wihiin viimeistään19.1.2024 (viikko 3)     
  Ohjaajien seminaarit alkavat viikolla 6
 • Periodi 3/2 (15.1. - 15.3)    
  Jätä aihe-ehdotus Wihiin viimeistään15.3.2024 (viikko 11)    
  Ohjaajien seminaarit alkavat viikolla 14
 • Periodi 4 (25.3. - 17.5.)    
  Jätä aihe-ehdotus Wihiin viimeistään12.4.2024 (viikko 15)    
  Ohjaajien seminaarit alkavat viikolla 18

Opinnäytetyökoordinaattori Liiketalouden koulutusohjelmassa on Marina Karlqvist ja Matkailun koulutusohjelmassa Annette Toivonen.

Aihe-ehdotus voidaan hylätä puutteellisen sisällön takia tai jos ehdotettu projekti ei ole sopiva opinnäytetyöksi. Hyväksytyn aiheen jälkeen opinnäytetyölle nimetään ohjaaja ja tarkastaja.

Orientointi

Opinnäytetyö on 15 opintopisteen kokonaisuus. Pakollinen orientointi (Learning Camp 4 - INS2PO202) johdattelee työn aloittamiseen. Siihen kuuluvat luennot, workshopit, valmiiden opinnäytetöiden analysointi sekä akateeminen kirjoittaminen. Opinnäytetyönsä aloittavat amk-opiskelijat ilmoittautuvat ONT-prosessiin jättämällä aihe-ehdotuksen Wihiin.  Kirjautuminen tapahtuu Haaga-Helian verkkotunnuksilla.

Opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy alustavan projektityösuunnitelman ja nimeää ohjaajan sekä tarkastajan. Hyväksytyn aiheen jälkeen opiskelijalla on oikeus osallistua ohjaajan vetämään seminaariryhmään.

Työskentely seminaariryhmässä

Seminaariryhmät tapaavat kolme kertaa kahden periodin aikana. Opinnäytetyön alkuvaiheessa opiskelija esittelee ryhmälle opinnäytetyösuunnitelman, minkä jälkeen opiskelija saa 5 op. Toisessa tapaamisessa opiskelija esittää tietoperustan ja aineistonkeruutyökalun- ja suunnitelman (5 op lisää). Viimeisessä tapaamisessa opiskelija esittää tulokset ja analyysin, jolloin viimeiset 5 op viedään Peppiin. Ryhmän jäsenet saavat muiden raportit viikkoa ennen seminaaria, jotta heillä on riittävästi aikaa tutustua raportteihin. Opiskelija toimii kolme kertaa opponenttina.

Ensimmäisessä seminaarissa tulee esittää opinnäytetyösuunnitelman

 • tutkimusongelma/projektin kuvaus
 • tavoitteet ja rajaukset
 • tietoperustan avainkäsitteet
 • kehittämismenetelmät/projektin toteutus
 • raportin rakenne
 • aikataulu
 • sisällys- ja kirjallisuusluettelot

Toisessa seminaarissa pitää esittää seuraavaa:

 • tietoperusta (teoria + konteksti)
 • lopullinen aineistonkeruutyökalu- ja suunnitelma/projektin tarkempi suunnitelma
 • analysointisuunnitelma ja raportointisuunnitelma

Viimeisessä tapaamisessa opiskelija esittää tulokset tai lopullisen produktin.

Seminaarityöskentelyssä opiskelijat perehtyvät käsiteltäviin opinnäytetöihin etukäteen ja osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Seminaaritilaisuudessa on tarkoitus etsiä yhteisesti erilaisia lähestymistapoja tutkimusongelmiin.

Opponointisäännöt

Jokainen ryhmänjäsen opponoi toisen opiskelijan työn. Opponentti toimii avustajana, kriitikkona ja vastaväittäjänä seminaariryhmässä. Hänen tehtävänään on

 • syventyä opinnäytetyön tekijän tutkimusongelmaan
 • antaa rakentavaa kritiikkiä ja vaihtoehtoisia ideoita.

Ensimmäisessä seminaarissa opponentin tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 • Luoda yleiskatsaus käsiteltävänä olevaan työhön
 • Tutkimusongelman asettelu ja rajaus. Onko ongelma esitetty yksiselitteisesti ja tutkimus rajattu järkevästi/projektin kuvaus
 • Ovatko työn otsikko, tavoite ja sisältö yhdenmukaisia?
 • Kehittämismenetelmien valinta/projektisuunnitelman tarkoituksenmukaisuus
 • Alustava sisällysluettelo.

Toisessa seminaarissa opponentin tehtävä on arvioida:

 • Tutkimusongelman käsittely ja rajaus/ Projektin kuvaus
 • Työn tavoite ja rajaus
 • Tietoperustan laajuus, loogisuus ja liittyminen tutkimukseen/projektiin
 • Alustavat kehittämismenetelmät
 • Pyytää lisäselvitystä kohtiin, jotka ovat jääneet opponentille epäselviksi.
 • Kommentoida kohtia, joiden käsittely on opponentin mielestä puutteellinen tai harhaanjohtava.
 • Kommentoida työn ulkoasua, ohjeiden noudattamista

Kolmannessa seminaarissa opponentin tehtävä on arvioida:

 • Tulosten esittely/projektin toteutus ja dokumentointi
 • Kehittämisehdotukset
 • Tulosten yhdistäminen tietoperustaan
 • Yhteenveto
Marina
Karlqvist
lehtori
+358 294471243
Marina.Karlqvist@haaga-helia.fi
Annette
Toivonen
lehtori
+358 294471443
Annette.Toivonen@haaga-helia.fi