Yhteisön parhaaksi -hanke edistää yhteisöllisyyttä korkeakoulutyössä

Yhteisön parhaaksi -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään pedagogisen hyvinvoinnin edistämistä ja vastavuoroista johtamista korkeakouluyhteisöissä.

yhteison-parhaaksi_kuvituskuva
Uutinen

Body

Yhteisön Parhaaksi eli YP-hanke käynnistyi syksyllä 2023, ja ensimmäinen vuosi hankkeen toiminnasta täyttyy syyskuun lopussa. Hanke on edennyt sujuvasti aikataulujen mukaan. Viidestä tutkimusvaiheesta kaksi ensimmäistä on jo tehty (kartoittavat yksilöhaastattelut). Yksilöhaastattelujen pohjalle rakentuneet työpajat ovat lähes kaikki toteutettu tutkimukseen kuuluvissa ammattikorkeakoulujen yhteisöissä. 

Tutkimuksen kolmas vaihe (tunnetyöpajat) käynnistyi kevään lopulla. Tunnetyöpajoissa tutkitaan tiimien tunnetyötä psykofysiologisten mittausten avulla. Jokainen tutkimusvaihe on rakentunut edellisten tuotosten analyysien ja viitekehyksen pohjalle. 

Olemme YP-ryhmässä toteuttaneet myös tutkimusryhmän oman sisäisen työpajan, jossa analysoimme tähänastisia kertyneitä tuloksia yhdessä. Näiden tuoreet tulkinnat olivat esillä ensikertaa kevään kansallisessa webinaarissamme huhtikuussa sekä Pedaforum 2024 -symposiumissa Hämeenlinnassa, jossa aiheena oli korkeakouluopettajien hyvinvoinnin tutkimuspohjainen kehittäminen. 

Tuotosten pohjalta voi tässä vaiheessa tiivistetysti todeta, että yhteisöllinen arkkitehtuuri rakentuu jokaisen vastuullisen korkeakoulutoimijan myötävaikutuksella. Vastuu kuuluu niin johtajille kuin asiantuntijoillekin. 

Yhteisöohjautuvuus tarvitsee toimiakseen tavoitteita, joita kohti pyritään. Yhteisöllisyys tulisikin nähdä keskeisenä voimavarana korkeakoulutyössä, jossa jokaisen toimijuudella on merkitystä osana suurempaa kokonaisuutta. 

Pedaforumissa esiteltiin alustavia tuloksia

Pedaforum2024 -tapahtuman teemana oli korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana. Tilaisuudessa oli useita puheenvuoroja ja dialogisia keskusteluja liittyen pedagogiseen hyvinvointiin ja korkeakouluyhteisöjen kehittämiseen. 

Otto Scharmer ja Anne Birgitta Pessi pitivät päivien keynote-puheenvuorot, joissa Scharmer esitteli U-teorian ja kuinka transformatiivista muutosta olisi hyvä johtaa käyttäen päätä, käsiä ja sydäntä (head, hand and heart). Transformatiivinen muutos ja oppiminen tapahtuu yhdistämällä näitä kaikkia yhdessä kehittämällä ekosysteemissä. 

Pessi nosti esiin taas systeemiälykkään hyvinvoivan korkeakouluyhteisön, joka koostuu sitä tukevista taidoista, mahdollistavista rakenteista ja myötätuntoisesta ja itsemyötätuntoisesta kulttuurista, jossa on psykologista turvallisuutta.  

Mitä hankkeessa tapahtuu syksyllä?  

Syksyllä YP-hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaan. Kolmannen vaiheen tunnetyöpajat jatkuvat ja niiden analysoituja tuotoksia tulkitaan lokakuun tutkimusryhmän yhteisessä tulkintatyöpajassa. 

Syksyllä käynnistyy myös kevään 2025 loppuseminaarin valmistelu, jotka toteutetaan livenä Haaga-Heliassa. Syksyn aikana ilmestyy myös neljä blogia, jotka saavat sisältönsä tutkimushankkeen keskeisistä tuloksista. Hankkeen tuotoksia ja ilmiöitä kokoavaa julkaisua aletaan suunnitella. Julkaisuprosessin käynnistyttyä kannustetaan hankkeessa olevia ammattikorkeakoulujen työyhteisöjä kirjoittamaan yhteisöohjautuvuuden ja vastavuoroisen pedagogisen johtamisen kokemuksista ja haasteista. 

Yhteisön parhaaksi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johtama Yhteisön parhaaksi (YP) -hanke tutkii ja kehittää korkeakoulujen työtiimien pedagogista hyvinvointia yhteisöohjautuvuuden  
sekä vastavuoroisen johtamistoiminnan näkökulmista.  

Kyseessä on osallistava tutkimus- ja kehittämisprosessi, jossa hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen yhteisöt osallistuvat toteutukseen. Osallistavalla otteella tuotetaan tutkittua käytännön työyhteisötietoa inhimillisten ongelmien ratkaisuun ja kehitetään käytäntöjä.

Hanketta rahoittavat OAJ:n Työhyvinvointirahasto ja Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lue lisää hankkeesta