Uusi tutkimus valottaa alumnien käsityksiä amk-opinnäytetöiden vaikuttavuudesta 

Tutkimuksessa selviteltiin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden ja työelämään siirtyneiden alumnien kokemuksia. Se paljasti samalla myös opinnäytetyön jännitteitä.

Opinnäytetyökulttuuritutkimus_uutinen
Uutinen

Body

Korkeakoulujen opinnäytetöissä yhdistyvät monien toimijoiden toiveet ja odotukset. Tyypillinen näkökulma tarkastella opinnäytteitä on ollut korkeakoululähtöinen. On keskitytty pääosin koulun rooliin ohjauksessa, ammatillisessa kasvussa, arvioinnissa ja työn valmistumisajoissa.

Tutkimuksessa kysyttiin opiskelijoiden kokemuksista

Haaga-Helian uusi tutkimus perustui kyselyyn, joka toteutettiin osana kevään 2020 alumnikyselyä. Vastaajilta kysyttiin, minkä tyyppisen opinnäytetyön he olivat tehneet opinnoissaan (päiväkirjamuotoisen, tutkimustyyppisen, toiminnallinsn tai portfoliotyyppisen) ja minkälaiseksi he arvioivat opinnäytetyön hyödyn työprosessien, työmarkkina-aseman ja asiantuntijuuden kehittymiselle sekä osaamiselle perustella työssä tehtäviä ratkaisuja.

Lisäksi vastaajilla oli avoimessa kohdassa mahdollisuus laajemmin arvioida opinnäytetyöprosessia ja sen merkityksiä.   

Lisää tuloksia artikkelissa

Tarkemmin aineiston keruuta ja tuloksia kuvataan myöhemmin julkaistavassa tutkimusartikkelissa. Maistiaisena löydöksistä eSignalsissa on julkaistu blogiteksti, jossa kuvataan avoimen kysymyksen pohjautuvan laadullisen aineiston tuomia opiskelijakokemuksia opinnäytetyön prosessista.

Tutkimusryhmässä olivat mukana  Hannu Kotila, Altti Lagstedt, Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Aki Taanila ja Pirjo Aura Haaga-Heliasta.

Alumnien näkökulma opinnäytetyön jännitteisiin (eSignals 25.11.2020)

Ota yhteyttä
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi