Tammikuussa aloittaneet opiskelijat pitivät orientointipäiviä onnistuneina

Haaga-Helian AMK-tutkinnoissa tammikuussa 2023 aloittaneilta opiskelijoilta kerättiin palautetta orientointipäivistä verkkolomakkeella ja tulosten perusteella he pitivät Haaga-Helian orientointipäiviä onnistuneina.

Osaamisen tunnistaminen orientointipäivien malliin
Uutinen

Body

Suomenkielisissä tutkinnoissa orientointipäivien palautekyselyyn vastasi 195 opiskelijaa. Kysyttäessä orientointipäivien kokonaisarvosanaa asteikolla yhdestä viiteen, jopa 80 % antoi orientointipäiville kokonaisarvosanan 4 (kiitettävä) tai 5 (erinomainen). Samoin 80 % vastaajista piti orientointipäivien kokonaiskestoa sopivana.

Numeerisesti opiskelijat arvioivat orientointipäivien onnistuneimmiksi kokonaisuuksiksi tutoroinnin, etukäteistiedotuksen sekä tiedonsaannin aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämisestä opinnoissa. Eniten kehitettävää jäi opiskelijoiden tiedonsaantiin liittyen siihen, mitä vilppi tarkoittaa opinnoissa. Orientointipäivien onnistumista mitattiin yhteensä 12 väittämällä, joille annettujen arvosanojen keskiarvoksi muodostui 4,0 (kiitettävä).

Sanallisissa palautteissa orientointipäivien osalta kiitettiin erityisesti aktiivisia ja omistautuneita tutoreita sekä mahdollisuuksia ryhmäytymiseen opiskelutovereiden kanssa. Lisäksi opiskelijat kokivat, että orientointipäivillä esitelty tieto oli riittävää ja riittävän tiiviisti esitettyä. Kehittämistoiveina esille nostettiin pienien taukojen määrän lisääminen ohjelmassa sekä parempi tiedotus etukäteen tutoreiden järjestämästä vapaaehtoisesta vapaa-ajan ohjelmasta.

Englanninkielisten tutkintojen opiskelijoista valitettavasti vain 14 vastasi kyselyyn, joten tuloksista ei voida tehdä yleistyksiä vahvuuksista tai kehittämistoiveista. Palautteet otetaan kuitenkin huomioon orientointipäiviä kehitettäessä.

Orientointipäivien palautteet käsitellään lukukausittain Haaga-Helian opinto-ohjaajien ja -neuvojien sekä opiskelijajärjestö Helgan edustajien kanssa. Palautteiden perusteella orientointipäiviä pyritään kehittämään edelleen yhä paremmin Haaga-Helian uusia opiskelijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Erityinen kiitos kaikille kyselyyn vastanneille opiskelijoille!