92 % valmistuneista tyytyväisiä Haaga-Heliassa suorittamaansa tutkintoon

Ammattikorkeakoulut tekevät vuosittain uraseurantakyselyn, jossa kootaan tietoa viisi vuotta sitten valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Uraseurantakyselyyn vastanneista noin 92 % arvioi positiivisesti viisi vuotta sitten suorittamansa tutkinnon. Haaga-Helia kiittää jokaista vastannutta alumniaan! 

uraseurantakysely 2023
Uutinen

Body

Kuukauden avoinna ollut valtakunnallinen uraseurantakysely päättyi 12.11. Tänä vuonna kysely lähetettiin Haaga-Heliasta yli kahdelle tuhannelle vuonna 2018 valmistuneelle ja valtakunnallisesti yhteensä noin 27 000 alumnille. Kyselyyn vastasi peräti 885 Haaga-Helian alumnia vastausprosentin ollessa 42,8 %.

Valmistuneet työllistyneet monipuolisesti eri tehtäviin

Uraseurantakyselyn vastausten mukaan Haaga-Heliasta valmistuneet ovat tyytyväisiä omaan uraansa valmistumisen jälkeen. Vastaajista noin 92 % arvioi positiivisesti viisi vuotta sitten suorittamansa tutkinnon (21 % erittäin tyytyväinen, 41 % tyytyväisiä, 25 % jonkin verran tyytyväisiä). 78 % vastaajista oli sitä mieltä, että työnantajat arvostavat Haaga-Heliassa suoritettua tutkintoa ja 80 % samaa mieltä siitä, että tutkinto antaa riittävät eväät työelämään.

Haaga-Heliasta saatu tutkinto on työllistänyt hyvin, sillä vastaajista 81 % on tällä hetkellä kokopäivätyössä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen suurin osa alumneistamme työskentelee suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävissä (17 %); markkinointi-, myynti- ja/tai ostotehtävissä (16 %) sekä johto- ja esimiestehtävissä (14 %).

Nykyisessä työssä pidetään tärkeimpinä osaamisen alueina itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintaa; oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Vastaajat kannustavat nykyisiä opiskelijoita työuraa ajatellen hankkimaan osaamista muun muassa tiedon analysoinnista, IT-taidoista, erityisesti Excelistä, projekteista, vuorovaikutustaidoista ja johtamisesta. 

Monella vastaajalla on ajatuksissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hankkiminen. Osa vastaajista kokee, että etenkin urallaan etenemisen kannalta ylempi AMK-tutkinto tai maisterin tutkinto on tarpeellinen AMK-opintojen jälkeen.

Aktiivinen vuorovaikutus alumnien kanssa on arvokasta

Rehtori Minna Hiillos (vt. rehtori 30.11.2023 saakka) toteaa vuorovaikutuksen alumnien kanssa olevan erittäin tärkeää korkeakoulullemme. Hän haluaa kiittää jokaista haagahelialaista alumnia, joka vastasi kyselyyn.

– Aktiivinen yhteydenpito ja vuorovaikutus alumniverkostomme kanssa on tärkeää! Kiitos jokaiselle alumnillemme ajastaan vastata tähän tärkeään uraseurantakyselyyn. Vastauksista saamme selville, millaisille urille koulutuksemme on opiskelijoita valmistanut sekä arvokasta palautetta koulutuksen kehittämiseksi, kiittää Hiillos.

Seuraava uraseurantakysely lähetetään vuonna 2019 valmistuneille alumneille ja sen ajankohta on syksyllä 2024. Kaksi vuotta sitten valmistuneille puolestaan lähetetään oma alumnikyselynsä keväällä 2024.
 

Ota yhteyttä
Kaisa
Paananen
suunnittelija
+358 294471046
kaisa.paananen@haaga-helia.fi
Elina
El Amrani
asiantuntija, alumnisuhteet
+358 294471077
elina.elamrani@haaga-helia.fi