AMK-tutkijalla on monta hattua päässään – Anna Ruohonen näkee tutkijan työllä laajasti vaikuttavaa arvoa ammattikorkeakouluille

Tutkijan työ ammattikorkeakoulussa vaatii monenlaista osaamista mutta antaa myös samalla monipuolisesti kokemuksia ja mahdollisuuksia kehittyä. Senior Researcher Vanhempi tutkija Anna Ruohonen pääsee työssään jatkuvasti soveltamaan liike-elämäkokemustaan.

Anna Ruohonen
08.12.2022
Töissä Haaga-Heliassa

Yksi: Kyky tuoda uutta rahoitusta ja hankkeita sisään, suunnitella hankeaihioita ja muokata niistä vakuuttavia hankehakemuksia. Kaksi: Kyky rakentaa ja kehittää verkostoja, luoda kumppaneita puhuttelevia ja heille arvokkaita yhteistyösisältöjä. Kolme: Ylläpitää ja kehittää yrityssuhteita ja saada uusia yrityksiä mukaan hankkeisiin. Neljä: Taito hallita projektin eri vaiheita. Viisi: Tutkijan rooli eli kyky tehdä varsinaista tutkimustyötä, kirjoittaa ja julkaista. Tässä on Senior Researcher eli vanhemman tutkijan Anna Ruohosen sanoin tiivistetysti kaikkea sitä, mitä tutkijan työhön ammattikorkeakoulussa kuuluu. Tämä kertoo Annan mukaan siitä valtavasta osaamisen monipuolisuudesta, mitä ammattikorkeakoulun tutkijoilla on hallussaan.

– Teemme soveltavaa tutkimusta, jossa toteutuvat kaikki kirjaimet TKI:stä: tutkimus, kehitys ja innovaatio. Teemme monipuolista tutkimusta, jossa koko TKI-kokonaisuuden tulee toteutua. Soveltava tutkimus tarkoittaa käytännössä vahvaa yhteyttä työelämään eli sitä, että hankkeiden tuloksia pitää pystyä hyödyntämään elinkeinoelämän ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Annan mukaan tutkijan työ ammattikorkeakouluissa kasvattaa myös kokemusta johtamisesta, koska työ vaatii taitoa viedä hankkeita läpi alusta loppuun.

– Hanketiimit muuttuvat, ja ne ovat monimuotoisia, mikä vaatii tutkijalta visiota ja määrätietoisuutta sekä taitoa rakentaa suhteita hankkeiden sisällä ja niiden ulkopuolella. AMK-maailma tarjoaa joustavuutta, jolloin tutkija voi itse valita, mitä haluaa painottaa omassa työssään. Voi luoda eri vaihtoehdoista oman näköisen roolin.

Annan koulutus- ja uratausta on vähintään yhtä monipuolinen kuin hänen luettelemansa tutkijan roolit. Anna on Haaga-Helian tradenomi-alumni ja maisteritutkintonsa hän suoritti kansainvälisen kaupan alalta Tukholman yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tohtoriksi Anna väitteli Grenoble yliopiston kauppakorkeakoulussa Ranskassa. Silta soveltavan tutkimuksen maailmaan syntyi jo hänen väitöskirjassaan, joka käsitteli naisyrittäjyyttä. Väitöskirjan pohjalta julkaistu vertaisarvioitu artikkeli sai Yhdysvaltojen pienyritysten ja yrittäjyyden yhdistykseltä palkinnon käytännön panoksesta yrittäjyyteen. Annalla on yhteensä noin 17 vuoden kansainvälinen kokemus kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Vuodesta 2010 hän on ollut osa-aikaisesti mukana tutkimus- ja opetustyössä isoissa kansainvälisissä kauppakorkeakouluissa ennen kuin hän aloitti työn tutkijana Haaga-Heliassa 2020.

– Tutkijan ammatissa ammattikorkeakoulukontekstissa on monia eri rooleja, ja niiden paljous on juuri se asia, mikä tekee työstä täällä niin kiinnostavaa. Urapolkuni on valmistanut minua hyvin tämän tyyppisen työhön.

Haaga-Heilassa Anna työskentelee yrittäjyyttä ja liiketoiminnan uudistamista tutkivien ja niihin ratkaisuja innovoivien hankeprojektien parissa. Hän on ollut mukana sekä toiminut projektipäällikkönä muun muassa hankkeissa, joissa tutkitaan ja edistetään tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä ja organisaatoissa. Tällä hetkellä hän on projektipäällikkönä muun muassa AI-TIE -Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeessa ja sen sisarhankkeessa AI-TIE Etelä-Suomi, joiden tavoitteena on tukea pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Annan mukaan tutkijan rooli ammattikorkeakoulukontekstissa Haaga-Heliassa vaatii kykyä ottaa vastaan muutokset ja mukautua niihin. Hankkeita voi olla useampi samaan aikaan ja tilanteet hankkeissa elävät ja kehittyvät, jolloin muutosjoustavuutta tarvitaan.

– Työ vaatii kykyä sopeutua ja suhtautua jokaiseen muutokseen mahdollisuutena. Hyvä toimintaperiaate on mennä aina eteenpäin.

Anna toivoo, että tieto tutkijan työn ja roolien monipuolisuudesta ammattikorkeakoulukontekstissa kasvaisi. Hänen mukaansa monet tehtävät, jotka on eroteltu liike-elämässä, yhdistyvät ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa ja on syy siihen, miksi tutkijan työ on niin vaativa mutta samalla ainutlaatuinen mahdollisuus.

– Toivon, että tutkijan työ nähdään monipuolisesti eri roolien yhdistelmänä sitä toteuttavien ammattilaisten henkilökohtaiset kompetenssit huomioiden ja samalla myös, että tiedostettaisiin, miten laaja vaikuttavan tutkijatyön luoma arvo ammattikorkeakouluille on. Jokainen tutkija on yksilö ja voi tehdä työstään omannäköisensä.