Olet täällä

Förbättra din svenska

Förbättra din svenska

Tunnus: SWE8HH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1.-6. lukukausi
Kieli: suomi / ruotsi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kerrata nykyruotsin kieliopin perusrakenteet ja tutustua oman koulutusohjelman ammattisanastoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nykyruotsin kieliopin perusteet ja on omaksunut oman
alansa ammattisanastoa.

Sisältö

• Substantiivit
• Adjektiivit
• Pronominit
• Verbit
• Prepositiot
• Sanajärjestys

Opetus- ja oppimismenetelmät

Virtuaaliopetustoteutus 81 h

Vastuuopettaja

Ria-Marika Heiska, Malmi

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti 60 %
Harjoitustyöt 40 %