Olet täällä

Myyntityön matematiikka 2

Myyntityön matematiikka 2

Tunnus: MAT1LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Myyntityön matematiikka 1 (MAT1LZ001)  tai Liike-elämän matematiikka 1 (MAT1LH001) -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa koronkorkolaskun perusteet
 • tuntee finanssimatematiikan käsitteet
 • kykenee valitsemaan käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskentamenetelmät
 • tuntee erilaiset luottomuodot ja niihin liittyvät laskelmat
 • kykenee vertailemaan investointien kannattavuutta ja soveltaa niitä perusteltuihin myyntikeskusteluihin
 • osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia
 • osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa laskelmissa.

Sisältö

 • Koronkorkolaskut
 • Jaksolliset suoritukset
 • Luottomuodot ja todelliset vuosikorkokannat
 • Investointilaskelmat.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Katri Währn, Pasila

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2014. Liike-elämän matematiikka. Edita.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Kriteerit on kuvattu asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
suoritettu)
3 (min. 70 %
suoritettu)
5 (min. 90 %
suoritettu)
Tiedot Opiskelija osaa hyvin soveltaa korkolaskua vähintään kahteen arvioinnin kohteena olevista osa-alueista: koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat. Hän tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista. Opiskelija hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat. Hän osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan. Opiskelija jallitsee hyvin kaikki viisi aihealuetta (koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Hän osaa määritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Hän osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Hän suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
Opiskelija osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
Opiskelija osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
Opiskelija osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 %
Harjoitustehtävät 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.