Olet täällä

Tv-työ 2

Tv-työ 2
 • Tunnus: JOU8KJ130 ja JOU8YJ012 (yamk-tutkinto)
 • Laajuus: 5 op
 • Ajoitus: 3.8. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen
 • Opetussuunnitelma: JOURA 2016, JOURA 2014, YJO 17

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Journalistisen kirjoittamisen perusteet (JOU1KJ022) ja Tv-työ 1 (JOU8KJ109) suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa työskennellä toimittajana tv-ohjelmassa ja olla mukana ohjelman tuottamisessa
 • tuntee tv:n studiotyön prosessin toimittajan näkökulmasta ja ottaa sen huomioon työskentelyssään
 • osaa työskennellä tv-tuotantotiimin osana eri rooleissa
 • osaa hyödyntää tv-työn kerronnan ja dramaturgian mahdollisuuksia omassa työssään
 • ymmärtää tv-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen tuottajan näkökulmasta

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija syventää Tv-työ 1:llä hankkimaansa osaamista eri osa-alueilla. Opiskelija oppii ottamaan tuotannollista vastuuta tv-ohjelman suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta eri rooleissa. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti tuotantotiimissä ja tuoda oman rakentavan näkökulmansa tv-tuotannon eri vaiheissa. Kurssilla syvennetään Tv-työ 1 -opintojaksolla opittuja tietoja ja taitoja. Tv-työ 2:n opiskelijat ovat kurssilla tehtävissä tuotannoissa vastuullisissa rooleissa: tuottaja, ohjaaja, juontaja ja kuvaaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssilla käydään läpi tv-ohjelman tuottamisen eri osa-alueet ja otetaan etukäteen sovittuja vastuullisia rooleja tuotannosta. Opintojaksolla osallistutaan tv:n keskusteluohjelmien tuottamiseen ja toteuttamiseen.

Oppimateriaali

Pekka Korvenoja: TV-kameratyön perusteet , Helsingin amk Stadia, 2004
Kurssilla Moodle-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Vastuuopettajat

Esko Hatunen, Pasila
Hanna Leivonniemi, Pasila

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.