Olet täällä

Datan visualisoinnin perusteet

Datan visualisoinnin perusteet
 • Tunnus: JOU2KJ106B
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 3. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Taso: perusopinnot
 • Tyyppi: pakollinen
 • Opetussuunnitelma: OPS2014

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia. Liittyy opintojaksoon JOU2KJ106, joka sisältää opintojakson osat JOU2KJ106A Tilastojen käyttö toimittajan työssä 3 op ja JOU2KJ106B Datan visualisoinnin perusteet 3 op.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Oppimistavoitteet

 • osaa hakea verkosta avoimen datan lähteitä sekä hyödyntää niitä journalistisessa työssä
 • hallitsee tilastokuvioiden tyypit, rakenteet ja käytön sekä yleisimmät alan termit
 • osaa tuottaa perustason journalistista tilastografiikkaa Illustratorilla
 • tutustuu infografiikan luomisen verkkotyökaluihin ja osaa visualisoida niillä journalistista sisältöä.

Oppimismenetelmät

Lähiopetus (luennot, ohjattu harjoittelu, katselmukset), itsenäinen opiskelu (luentoaineistoon perehtyminen, itsenäinen harjoittelu, oppimistehtävät).
Oman oppimisen arviointi 1h.

Vastuuopettaja

Johanna Mäkeläinen

Oppimateriaalit

 • Korkeila, S. 2013. Illustrator CS6 vektorigrafiikka. Docendo.
 • Kuusela, V. 2000. Tilastografiikan perusteet. Edita.
 • Luentomateriaali
 • Muu erikseen ilmoitettu materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 %

tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee joiltakin osin datavisualisoinnin perusasioita ja termejä sekä ymmärtää pintapuolisesti niiden merkityksen toimittajan työssä.  

Opiskelija tuntee datavisualisoinnin perusasiat ja termit melko hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen toimittajan työssä sekä osaa soveltaa oppimaansa.

Opiskelija hallitsee datavisualisoinnin perusasiat ja termit erinomaisesti. Hän ymmärtää hyvin visualisointitaitojen merkityksen toimittajan työssä ja osaa soveltaa erinomaisesti oppimaansa.

Taidot

Opiskelija suorittaa kurssitehtävät, mutta täydennettävää ja muokattavaa on runsaasti.

Opiskelijan laatimat datan visualisoinnit ovat visuaalisesti ja sisällöllisesti viimeisteltyjä ja pienin muokkauksin julkaisukelpoisia.

Opiskelijan laatimat datan visualisoinnit ovat visuaalisesti ja sisällöllisesti havainnollisia, oivaltavia ja sellaisenaan julkaisukelpoisia.

Pätevyys

Opiskelija osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan, osoittaa vähäistä itsenäistä panostusta ja lipsuu sovitusta aikataulusta. Hän osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä ja positiivista asennetta.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle, noudattaa aikatauluja ja osaa toimia melko itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen ja hänen asenteensa on positiivinen.

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn, noudattaa aikatauluja ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja arvioinnissa huomioidaan tuntiaktiivisuus ja oppimistehtävä seuraavasti:

 • Illustratorilla tuotettu esitysgrafiikka 40 %
 • Verkkotyökaluilla tuotettu infografiikka 40 %
 • Datavisualisoinnin analysointi ja kehittäminen 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.