Olet täällä

Mediasuunnittelu

Mediasuunnittelu

Tunnus: COM3LH005
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansalliseen ja kansainväliseen omaan, ostettuun ja ansaittuun mediakenttään. Hän osaa valita oikeat mediat tavoitteen, kohderyhmän, sanoman ja markkinatilanteen mukaan. Opiskelija tuntee laajasti mediatoimistojen palvelut ja osaa käyttää niitä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Opiskelija ymmärtää mediavalintojen ja mediasuunnittelun tärkeyden viestin perille saamiseksi ja sisäistää mittaamisen merkityksen mediavalintojen tehokkuuden arvioinnissa. Opiskelija tuntee yritysviestintään, markkinointiviestintään ja median käyttöön liittyvät juridiset vastuut ja velvoitteet sekä kuluttajille että yrityksille suunnatussa viestinnässä.

Sisältö

 • Mediakentän muutos: oma, ostettu ja ansaittu
 • Medioiden roolit ja ominaisuudet
 • Medioiden kulutus ja kohderyhmät
 • Median vaikutus sanomaan
 • Hinnoittelu
 • Mediasuunnittelu ja mediavalinta
 • Mediatoimistojen palvelut
 • Mainonnan tehon mittaus
 • Yritys- ja markkinointiviestinnän oikeudelliset vastuut ja velvoitteet
 • Asiakas- ja henkilörekistereiden tietosuoja sekä rekisteritietojen hyödyntäminen
 • Sosiaalisen median käyttöön liittyvä juridiikka

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut ja vierailijaluennot. Opintojaksolla tuotetaan yritykselle toteuttamiskelpoinen mediasuunnitelma, joka huomio pirstaloituneen mediakentän ja sen juridiset vaatimukset.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan mediasuunnittelua myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tarja Autio
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Kelley, L. & Jugenheimer, D. and Sheehan K. B. 2012. Advertising Media Planning: A Brand Management Approach. 3nd Edition. E.M. Sharpe.

Muu opettajan jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
Ymmärtää mediasuunnitteluproses-sin joiltain osin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa joiltain osin.

Tuntee markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
Ymmärtää mediasuunnitteluprosessin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa.

Tuntee erittäin hyvin markkinointiviestinnän kanavat ja mainonnan perustutkimukset.
 Ymmärtää mediasuunnitteluprosessin erittäin hyvin.
 Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa erittäin hyvin.

Taidot

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia joiltain osin.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa joiltain osin.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana.
 Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia erinomaisesti.
 Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana erinomaisesti.
 Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
 Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
 Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
 Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Yrityksen toimeksi antama projektityö ja osallistuminen vierailijaluennoille 50 %
Tentti 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.