Olet täällä

Tutkimuksen suunnittelu

Tutkimuksen suunnittelu

Tunnus: MET8HH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusopintojen lisäksi suurin osa ammattiopinnoista tulee olla suoritettuina.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset käsitteet. Hän osaa käyttää ja soveltaa tyypillisimpiä laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Hän osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa amk-tasoisen tutkimus- tai  kehittämistehtävän.

Sisältö

Käsiteltävät asiat: tutkimus- ja kehittämistyön peruskäsitteet, aiheen valinta ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän muotoilu, viitekehyksen laatiminen, tutkimusstrategian valinta, , laadullinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien soveltuvuus eri tilanteisiin, tutkimusraportin rakenne, tutkimuksen etiikka. Tutkimus- tai kehittämistyön peruskäsitteet, aiheen valinta ja tutkimusongelman muotoilu

Opetus- ja oppimismenetelmät.

Kurssi toteutetaan kurssikoetta lukuun ottamatta verkossa.

Oppimateriaali

Luentomonisteet    
Heikkilä, T.2014.Tilastollinen tutkimus, (9. uudistettu painos). Edita, Helsinki.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A.2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Arviointiperusteet

Kurssin suoritus: Annettujen tehtävien suorittaminen määräaikoihin mennessä, henkilökohtainen etätehtävä ”Valmiin tutkimuksen analyysi” määräaikaan mennessä ja kurssikoe. Arviointi: Ryhmäpohdinnat 1/3, henkilökohtainen etätehtävä 1/3, kurssikoe 1/3.