Olet täällä

Talousmatematiikka

Talousmatematiikka

Tunnus: MAT8HH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Talousmatematiikassa tarvittavat lähtötiedot: yhtälönratkaisu ja perusprosenttilaskut.
 
Liiketalouden, myyntityön ja finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmissa opiskelija voi testata lähtötasonsa orientaatioviikolla ja mikäli hän kokee sen puutteelliseksi, suositellaan ensin suoritettavaksi Matematiikan johdantokurssi (MAT8LH001, MAT8LZ001, MAT8LK001).

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan laskutapojen perusteet sekä osaa valita käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskumenetelmät sekä suorittaa niiden avulla tarvittavat laskelmat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät.
• pystyy esittämään aikasarjoja.
• osaa laatia kannattavuuden arviointiin liittyviä laskelmia.
• osaa laskea valuuttakurssien muutosten vaikutuksia.
• hallitsee korko- ja koronkorkolaskennan.
 

Sisältö

• prosenttilaskujen sovellukset (alv)
• katelaskelmat
• indeksit
• valuuttalaskut
• korkolaskut
• koronkorkolaskut

Opetus- ja oppimismenetelmät

Virtuaaliopetustoteutus (yhden periodin aikana):
Johdatus, lähitapaaminen 2 h (ei pakollinen)
Verkko-opiskelumateriaali Moodlessa, osallistuminen keskustelufoorumiin, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä  ja pakolliset harjoitustehtävät 77 h.
Tentti 2 h

Vastuuopettaja(t)

Juha Nurmonen (Pasila)

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2010. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Virtuaalioppimisalustalla julkaistava tehtävä- ja muu materiaali.

Arviointiperusteet

Tentti 80 %
Harjoitustehtävät 20 %