Olet täällä

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet
 • Tunnus: MAR8HH001
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollisen
 • opintojakson korvaava verkkototeutus

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on tarkoitettu niiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla markkinoinnin perusteiden opintojen laajuus on 3 op. Mikäli tilaa on, voidaan ottaa mukaan opiskelijoita, jotka haluavat sisällyttää ao. opintojakson vapaasti valittaviin opintoihin.

Oppimistavoitteet

 • Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson suoritettuaan
 • tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
 • ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa
 • osaa hahmottaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja osaa ryhmitellä asiakkaita
 • tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin ja oppii arvioimaan yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja

Sisältö

 • Asiakkuusajattelu ja markkinoinnin peruskäsitteet
 • markkinoinnin suunnitteluprosessi
 • ostokäyttäytyminen ja asiakassegmentointi
 • markkinoinnin kilpailukeinot 4-7P
 • kilpailukeinojen vertailu eri toimialoilla ja yrityksissä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla kuvataan todellisen yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso suoritetaan yhden periodin aikana kokonaan verkossa. Opiskelu on yhteisöllistä ja opiskelijalähtöistä ja se sisältää sekä yksilö- että tiimityöskentelyä.

 • Ennakkotehtävä julkaistaan 1-2 viikkoa ennen aloitusta ja se palautetaan opintojakson alussa
 • Teoriatiedon hankinta ja työstäminen tiimeissä
 • Yrityksen markkinoinnin kilpailukeinojen kuvaus ja vertaisarviointi tiimeissä
 • Yksilöllinen oppimisraportti

Käytössä  Moodle-oppimisalusta  ja Connect Pro –videoneuvottelut. Opiskelija tarvitsee käyttöönsä nettiyhteyden, kuulokemikrofonin sekä mielellään webkameran.

Vastuuopettajat

Markku Halmeenmäki, Haaga

Seija Bergström, Malmi

Marja Brandtberg, Pasila

Oppimateriaalit

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 tai uudempi. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. Helsinki.
 • Toimiala- ja yrityskohtaiset lähteet
 • Opiskelijoiden tuottama aineisto
 • Muu opettajan kanssa sovittu materiaali

Arviointiperusteet

 • Osallistuminen yhteiseen tiedonrakenteluun 30 %
 • Kohdeyrityksen kilpailukeinojen kuvaus 30 %
 • Yksilöllinen oppimisraportti  40 %