Olet täällä

Oikeuden perusteet

Oikeuden perusteet

Tunnus: LAW8HH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan suomalaista oikeusjärjestelmää osana kansainvälistä oikeudellista yhteisöä, ja kehittää valmiuksiaan vastuulliseen yhteiskunnan normit huomioon ottavaan toimintaan. Opiskelijan oma oikeudellinen ajattelukyky jäsentyy ja soveltamisvalmius kasvaa tukemaan muuta ammattikorkeakouluopiskelua. Ammatillisesti merkityksellisen juridisen tiedon hakemisen valmiudet ja soveltamisen edellytykset kehittyvät erityisesti yksityisoikeuden alueella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää suomalaisen oikeusjärjestelmän pääpiirteet, aseman kansainvälisesti ja osana Euroopan unionia
• hallitsee oikeudelliset peruskäsitteet
• hallitsee yksityisoikeudelliseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön liittyviä perusasioita
• osaa tehdä tavallisimpia oikeustoimia ja kykenee arvioimaan ratkaisujensa oikeudelliset vaikutukset
• osaa hakea juridista tietoa luotettavista lähteistä

Sisältö

• Suomalainen oikeusjärjestelmä kansainvälisesti ja osana Euroopan unionia
• Juridiset peruskäsitteet
• Sopimuksen peruselementit
• Edustus ja valtuuttaminen
• Yritysmuodot
• Liikekauppa
• Kuluttajansuoja
• Vaihtoehtoisena yksi seuraavista:
o Liikekilpailu ja immateriaalioikeudet pääpiirteittäin tai
o Työoikeuden perusteet
o Tuomioistuimet, oikeusprosessi ja sen osapuolet, vahingonkorvaus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja  tuomioistuimissa käsiteltyjä oikeustapauksia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan Suomen oikeusjärjestyksen suhdetta kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unionin oikeuteen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisena Blackboard-oppimisympäristössä.

Toteutus: Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, viikoittaiset verkkoharjoitustehtävät, osallistuminen keskustelufoorumiin, tentti verkkoympäristössä.

Vastuuopettaja

Satu Pitkänen, Pasila

Oppimateriaalit

• Oppikirjat:
• Suojanen, Kalevi – Savolainen, Hanna – Vanhanen, Pekka: Opi oikeutta 1, Jyväskylä 2008.
• Suojanen, K. & Ojajärvi, J. & Savolainen, H. & Vainio, P. Vanhanen, P.: Opi oikeutta 2, Helsinki 2009.
• Viikoittainen oppimista tukeva opettajan tuottama materiaali Blackboardilla
• Kurssisisältöön liittyvä lainsäädäntö

Arviointiperusteet

Tentti 60 %
Verkkoharjoitustehtävät 40%