Olet täällä

Opinnäytetyöprosessi ja tieteellinen kirjoittaminen

Opinnäytetyöprosessi ja tieteellinen kirjoittaminen

Tunnus: COM8HH030
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: Opinnäytetyön aiheen tulee olla valmiina
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on aktivoida, motivoida ja tukea opiskelijaa opinnäytetyön kaikissa vaiheissa.

Opiskelija
• on tutustunut opinnäytetyöprosessiin ja opinnäytetyön valmistumista edeltäviin vaiheisiin
• osaa aikatauluttaa opinnäytetyön eri vaiheet ja jakaa oman resurssina valmistumista tukevalla tavalla
• ymmärtää opinnäytetyön merkityksen ja siihen liittyvät eettiset ohjeet
• osaa tarvittaessa käyttää erilaisia ohjelmistoja opinnäytetyön valmistumisen tukena
• on perillä opinnäytetyöhän liittyvästä kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä
• osaa hankkia lähde- ja taustakirjallisuutta opinnäytetyötä ja tutkimusraportteja varten
• osaa kirjoittaa ja tulkita erilaisia tutkimusraportteja
 

 Sisältö

Opiskelija perehtyy verkkoaineiston ja verkkotehtävien avulla opinnäytetyöprosessiin ja sitä tukevaan viestintään.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat
• opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tyypit
• opinnäytetyö prosessina ja aikatauluina
• tiedonhankinta ja tiedonhaku
• ohjelmistot opinnäytetyön tukena mm. Atlas.ti, Nvivo, SPSS, Webropol
• opinnäytetyön esittämistavat, rakenne, tiivistelmät, ulkoasu
• opinnäytetyön kieli ja kielenhuolto
• kypsyyskoe
• arviointi
• tutkimusetiikka, plagiointi ja Urkund
• opinnäytetyön julkaiseminen ja opinnäytetyöstä viestiminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkko-opetus
Itsenäinen opiskelu ja yksilölliset ja yhteisölliset oppimis- ja kehittämistehtävät

Vastuuopettaja

Merja Drake

Oppimateriaalit

Verkkokurssimateriaali
Haaga-Helian opinnäytetyön tutkimussuunnitelman malli
Haaga-Helian opinnäytetyön raportointimalli
Haaga-Helian opinnäytetyön arviointikriteeristö
Haaga-Helian opinnäytetyön prosessikuvaus
Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 2002 tai uudempi versio. Helsinki: Tammi Oy.
Kinnunen, M. & Löytty, O. 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino Oy

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty