Olet täällä

Yhteiskunnallinen toiminta / Organizational Activity

Yhteiskunnallinen toiminta / Organizational Activity

In English in the end of the page

*****************************************

Opiskelijoiden yhteiskunnallinen toiminta opintokokonaisuus 15 op.

OTH8HH002, Yhteiskunnallinen toiminta 1, 5 op
OTH8HH003, Yhteiskunnallinen toiminta 2, 5 op
OTH8HH004, Yhteiskunnallinen toiminta 3, 5 op

Vastuuhenkilöt
Liiketalous: Helena Laukkanen
Digitalous: Virve Jalonen
Elämystalous Haaga: Ari Björkqvist
Elämystalous Vierumäki: Mika Tenhu
Elämystalous Porvoo: Marina Henriksson

Opiskelija on yhteydessä oman ohjelman opinto-ohjaajaan. Ilmoittautumista Winhaan ei tehdä.

Toteutustapa

Lähiopetus, etäopetus, oppimistehtävät

Kirjallisuus
 • HELGA julkaisu: opiskelijakunnan säännöt, ohjesäännöt, toimintasuunnitelma, toimintakertomus, talousarvio, strategia ja muut asiakirjat, aine- ja paikallisyhdistysten vastaavat dokumentit.
 • HELGA julkaisu: Opiskelijaedustajan käsikirja 2015
 • SAMOK julkaisu: Opas ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallintoon
 • SAMOK julkaisu: Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -tutkimus
 • Harju, A. 2004. Järjestön kehittäminen
 • Loimu, K. 2012. Yhdistystoiminnan käsikirja
 • Loimu, K. 2005. Johda yrityksesi menestykseen - puheenjohtajan käsikirja
 • Jones, B. 2012. The NTL handbook or organization development and change: principles, practices and perspectives
 • Pink, H. D. To sell is human: the surprising truth about persuading, convincing and influencing others
 • Kansanen, A. 2002.  Neuvottelu – ja kokoustaito Helsinki
 • Powell, M. International negotiations. Student’s book
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X87901537
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X99000339

Kirjallisuutta käsitellään tasojen mukaan ja opiskelijat voivat itse esittää opintojaksolle uutta kirjallisuutta esimerkiksi oppimistehtävien tekemiseen.

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

 

 • projektityöskentely
 • itsenäinen työskentely
 • ohjauskeskustelut
 • koulutuksiin/kokouksiin ja työryhmien toimintaan osallistuminen
 • oppimista reflektoivat yksilö- ja ryhmäkeskustelut
 • oppimispäiväkirja ja tuntikirjanpito

Arviointimenetelmät (toteutus) ja kriteerit (opintojakso)
Kontaktiopiskelu, etäopiskelu (mm. verkko-opinnot) sekä niiden yhdistelmät

Ajoitus
-

Ryhmät
Kaikki

Vastuuyksikkö
Liiketalous

Koulutusohjelma(t)
Kaikki

T&K osuus
2-5 op

Valinnaiset suoritustavat
AHOT

Opetuskieli
Suomi, englanti

Ilmoittautumisaika
Toistaiseksi auki

Paikkoja
0-100

Opettaja(t)
XX (HH), Aku Aarva, vierailevat luennoitsijat

Toimipiste
Ratapihantie 13

Arviointiasteikko
HH

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
Valtaosa opinnoista suoritetaan luottamustoimissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5, 10 tai 15 opintopistettä työmäärästä riippuen

Luottamustoimiin valittavat opiskelijat toimivat tehtävissään vuodesta kahteen vuotta.

Yleiset

 • Oman vastuualueen projektit 45–125 h
 • SAMOKin, OLL:n ja HELGAkoulutuksiin osallistuminen 10–45 h
 • Haaga-Helian työryhmien kokoukset 10–20 h
 • Osallistuminen HELGAn tiimien toimintaan 10–40 h
 • Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja tiedon tuominen opiskelijoiden ja korkeakoulun käyttöön 10–40h
 • Kansainvälisen järjestökentän välinen yhteistyö 10–40h

Opiskelijayhdistystoiminta

 • Opiskelijayhdistysten koulutuksiin osallistuminen 10–25 h
 • Opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen 10–40h
 • Opiskelijayhdistysten toiminnan toteuttaminen 10–50h

Opiskelijaedustajatoiminta

 • Opiskelijaedustajien koulutuksiin osallistuminen 10–25h
 • Opiskelijaedustajien toiminnan toteuttaminen 10–50h
 • Ristiinarviointi max. 40h

Opiskelijakuntatoiminta

 • Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry:n toiminta 10–100h
 • Opiskelijakuntien Liikuntaliitto OLL:n toimintaan osallistuminen 10–100h
 • HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn toimintaan osallistuminen 10–100h
 • Opiskelijakunnan edustajiston kokouksiin osallistuminen 10–25h
 • Hallituksen toimintaan osallistuminen noin 80h / kuukausi, sisältäen esimerkiksi:
  • Hallituksen työn johtaminen 30h
  • Taloushallinto 10–30h
  • Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset 10h
  • Tekstien tuottaminen ja tiedotus/markkinointityö 10–30 h
  • Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö 10–30h
  • Tutorointi ja ohjaus 10–30h
  • KV -toiminta 10–30h
  • Tapahtumat ja kulttuuri 10–30h

Yhteiset projektit ja toiminta 10–30h

Arviointikriteerit
Hyväksytty - Hylätty

Opintokokonaisuuden (15 op.) osaamistavoitteet

 1. Tason tavoite (5 op.)
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
 • Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja tietää toimintansa kannalta oleelliset sidosryhmät ja vaikuttamisen kohteet.
 • Opiskelija osaa argumentoida keskustelussa ja väittelyssä selkeästi ja hallitusti.
 1. Tason tavoite (5 op.)
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
 • Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää intressiryhmänsä painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
 • Opiskelija hallitsee projektien suunnittelun ja johtamisen sekä tiedotus- ja markkinointimateriaalien tuottamisen ja toteutuksen taustaorganisaationsa tuella.
 • Opiskelija noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä päämäärien saavuttamiseksi.
 1. Tason tavoite (5 op.)
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.
 • Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää intressiryhmänsä ja vastaavien organisaatioiden painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
 • Opiskelija tiedostaa paikallisen ja valtakunnallisen poliittisen kentän ja päätöksenteon prosessit ja tietää, miten niihin vaikutetaan intressiryhmänsä tavoitteiden mukaisesti.
 • Opiskelija tuntee taloushallinnon perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa järjestökentän taloushallinnossa ja suunnittelussa.
 • Opiskelija tuntee järjestökentän johtamismallit ja hallitsee yleisimmät myynti- ja markkinointitekniikat.

Suositeltavat muut opinnot

Opintoihin liittyvät muut suositeltavat opinnot käydään läpi opiskelijan ja opintojen ohjaajan kanssa HOPS–keskustelujen aikana.

Opintojaksojen sisältö

 • Oppimisvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittäminen
 • Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
 • Opiskelijakunta- ja yhdistystoiminta paikallisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla
 • Kokoustekniikat ja -käytännöt
 • neuvottelu- ja esiintymistaidot
 • Järjestökentän taloushallinto
 • Johtaminen
 • Projekti-, tiimi- ja ristiinarviointityöskentely
 • Raportointi, tiedottaminen ja markkinointi
 • Sidosryhmäyhteistyön rooli järjestökentällä
 • Työelämän ja järjestöjen rajapinnoilla toimiminen
 • Verkostojen hallinta ja vaikuttaminen
 • Poliittinen ja taloudellinen vaikuttamistyö
 • Edunvalvonta ja tuloksellisuus korkeakoulussa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
 • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
 • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

 

Organizational Activity study module 15 ects

OTH8HH002, Organizational Activity 1, 5 op
OTH8HH003, Organizational Activity 2, 5 op
OTH8HH004, Organizational Activity 3, 5 op

Business Programmes: Helena Laukkanen
Digital Business: Virve Jalonen
Experience and Wellness Economy, Haaga: Ari Björkqvist
Experience and Wellness Economy, Vierumäki: Mika Tenhu
Experience and Wellness Economy, Porvoo: Marina Henriksson

Student will contact his/her study advisor. No enrollment in Winha.
 

 

Literature:

 • HELGA publications
 • SAMOK publications
 • Harju, A. 2004. Järjestön kehittäminen
 • Loimu, K. 2012. Yhdistystoiminnan käsikirja
 • Loimu, K. 2005. Johda yrityksesi menestykseen - puheenjohtajan käsikirja
 • Jones, B. 2012. The NTL handbook or organization development and change: principles, practices and perspectives
 • Pink, H. D. To sell is human: the surprising truth about persuading, convincing and influencing others
 • Kansanen, A. 2002.  Neuvottelu – ja kokoustaito Helsinki
 • Powell, M. International negotiations. Student’s book
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X87901537
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X99000339

 

Learning and teaching methods:

 • project work
 • independent work
 • guidance discussions
 • participation in trainings, meetings and work groups
 • group discussions and individual discussions reflecting learning
 • learning diary and keeping track of hours

Assessment methods and criteria

Contact learning, distance learning (for example online learning) and combinations of the two

Timing: -

Unit reponsible: Business programmes

Assessment: passed/failed

Language: Finnish, English

Enrolment period: continuous

Teachers: Aku Aarva, visiting lecturers

Campus: Pasila

 

Students acting in positions of trust will be in their positions 1-2 years.

General:

 • Projects in one’s own area of responsibility 45 – 125 h
 • Participation in trainings by SAMOK, OLL and Helga 10 – 45 h
 • Meetings of Haaga-Helia work groups 10 – 20 h
 • Participation In activities by Helga teams 10 – 40 h
 • Participation in societal activities and bringing knowhow to the use of students and Haaga-Helia 10 – 40 h
 • Cooperation with international organizations and associations 10 – 40 h

Activities in student association

 • Participation in trainings by student associations 10 – 25 h
 • Participation in student association board meetings 10 – 40 h
 • Implementing student association activities 10 – 50 h

Student representative activities

 • Participation in trainings for student representatives 10 – 25 h
 • Implementing activities of student representatives 10 – 50 h
 • Peer assessment max. 40 h

Student union activities

 • Participation in activities of SAMOK ry (University of Applied Sciences Students in Finland) 10 – 100 h
 • Participation in activities of OLL The Finnish Students Sports Federation 10 – 100 h
 • Participation in activities of Haaga-Helia’s Student Union Helga 10 – 100 h
 • Participation in Helga representatives’ meetings 10-25 h
 • Participation in activities of the board 80 h/month including e.g. following tasks
  • managing board work 30 h
  • financial administration
  • meetings of Helga board 10 h
  • producing texts, communication and marketing 10-30 h
  • supervision of interests 10-30 h
  • tutoring and guidance 10-30 h
  • international activities 10-30 h
  • events and culture 10-30 h
 • Projects and activities 10-30 h

 

Competence targets for the study module

targets for level 1 (5 ECTS)

After completing the course, student is familiar with student union and association activities in UAS environment. Student is familiar with political and functional responsibility of his position of trust. He/she knows essential interest groups. Student is able to argue in discussions clearly and in a controlled way.

Targets for level 2 (5 ECTS)

After completing the course the student is familiar with student union and association activities in Finnish universities of applied sciences and is able to apply his/her learnings in demanding tasks. Student is familiar with political and functional responsibility of his/her position of trust.

Student has project planning and management skills and is able to produce communication and marketing material with the help of others. Student follows common rules to achieve goals.

Targets for level 3 (5 ECTS)

After completing the course, student is familiar with the activities in the student association field and knows how to developed association activities on a strategic level. Student is familiar with political and functional responsibility of his/her position of trust.

Student is aware of local and national political field and decision making processes and knows to affect them based on the targets of his/her interest groups.

Students is familiar with the basics of financial administration and is apply to his/her skills in financial administration of associations.

Student is familiar with leadership models on associations field and masters the most common sales and marketing techniques.

Content of the study module

to be added

Assessment criteria

Passed/failed