Olet täällä

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivämäärät vahvistettu

07.05.2020
Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivämäärät vahvistettu
Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään Arene ry:n päätöksen mukaisesti kesäkuussa ja se on kaksivaiheinen.

​Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on päättänyt, että ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena .Kaksivaiheista valintakoetta koskeva muutos koskee hakijoita, jotka ovat ilmoittautuneet AMK-valintakokeeseen yhteishaussa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koska valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi, niin alun perin hakemuksella valitsemasi valintakoeaika- ja paikka muuttuvat.

Hakijat eivät voi täten itse vaihtaa ja valita toisen vaiheen koepaikkaa ja -aikaa. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon sinun pisteesi riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen aikataulut

Ensimmäisen vaiheen kokeeseen voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki hakijat. Kutsu ensimmäiseen vaiheeseen lähetetään 1.6.2020, ja koe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020.

Mikäli hakija on tullut valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua lainkaan ensimmäisen vaiheen kokeeseen. Normaalisti noin puolet ammattikorkeakoulujen aloituspaikat täytetään todistushaulla, jonka tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020.
Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnot, 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot sekä kansainväliset EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnot.

Jos hakija haluaa tavoitella ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hänen tuossa tapauksessa osallistua valintakokeeseen. Ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneet kutsutaan toisen vaiheen kokeeseen.

Kokeen toinen vaihe ja lähikokeiden järjestäminen

Kutsut toisen vaiheen kokeeseen lähetetään 15.6.2020 sähköpostilla. Toisen vaiheen koepaikka ja tarkempi ajankohta kerrotaan lähetetyssä kutsussa. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon hakijan pisteet riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella.

Siksi hakijoita kehotetaankin huolehtimaan, että heidän Opintopolussa ilmoittamansa sähköpostiosoite on edelleen toiminnassa.

Muiden kuin todistusvalintojen tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020. Tämän jälkeen valittujen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Vastaanottamatta jääneet paikat jaetaan varasijoille päässeille hakijoille, ja niiden hyväksyminen päättyy 3.8.2020 klo 15.00.

Lähikokeiden järjestäminen mahdollistui, kun Suomen hallitus ilmoitti 4.5.2020 ammattikorkeakouluja koskevien rajoitusten poistamisesta. Toisen vaiheen kokeet tullaan niin ikään toteuttamaan turvallisesti viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen.

Kummassakin kokeen vaiheessa tullaan testaamaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia, eikä niihin ole olemassa ennakkomateriaalia.

Painotamme vielä, että kaikki edellä mainituista aikatauluista koskevat vain 1.4.2020 päättyneen yhteishaun hakukohteita, jotka käyttävät AMK-valintakoetta. Kyseiset koulutuslinjat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi sivulta:

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#hakukohteet

Kertaus on opintojen äiti

27.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

1.6. Valintakoekutsu ensimmäisen vaiheen kokeeseen

4.6. Ensimmäisen vaiheen valintakoe

15.6. alkavan viikon aikana valintakoekutsu toisen vaiheen kokeeseen

23.-25.6. Toisen vaiheen valintakoe

15.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

22.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

3.8. klo 15 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020

 

På Svenska

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar. Under coronaepidemin genomförs studentantagningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och anvisningar. De kan leda till ändringar i det som anges nedan.

På grund av undantagsförhållandena sker det förändringar i yrkeshögskolornas studentantagning.Yrkeshögskolorna väljer studerande genom betygsantagning och ett inträdesprov i två steg.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Det första delprovet arrangeras den 4.6. Då arrangeras två separata provtillfällen. I provet på förmiddagen deltar de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till YH-inträdesprovet som skulle arrangeras på förmiddagen.

I provet på eftermiddagen deltar på motsvarande sätt de sökande som ursprungligen hade anmält sig till provtillfället på eftermiddagen. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

YH-urvalsprovets andra skede 23.-25.6.2020. Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6.2020, onsdag 24.6.2020 eller torsdag 25.6.2020. Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten.

Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Vilka sökande berörs av förändringarna?

Ändringarna i fråga om inträdesprovet i två steg gäller de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till inträdesprovet till yrkeshögskolorna. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#ans%C3%B6kningsm%C3%A5l

Förändringen gäller inte kulturbranschen (med undantag av sökande till HUMAK kulturproducent) inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

När får jag veta om jag ska delta i inträdesprovet?

Resultaten från betygsantagningen är klara den 27.5. I inträdesprovet deltar de sökande som inte i betygsantagningen har blivit antagna till sitt första ansökningsönskemål.

Den sökande får meddelandet om deltagande i inträdesprovet genom webbtjänsten Studieinfo.fi.

Hurdan är tidtabellen för studentantagningen?

27.5. Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum.

1.6. Urvalsprovskallelse till första skedet av provet

4.6. Inträdesprovets första steg

Veckan som inleds med 15.6. Urvalsprovskallelse till andra skedet av provet

23.-25.6.  Inträdesprovets andra steg

15.7. För övriga antagningar än betygsantagningar får du meddelande om resultatet senast detta datum.

22.7. kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

3.8. klo 15 Efter detta datum kan du inte längre antas från en eventuell reservplats.

Studierna inleds i augusti–september 2020

Hur fungerar betygsantagningen?

Ungefär hälften av nybörjarplatserna vid yrkeshögskolorna fylls genom betygsantagningen, vars resultat blir klart den 27.5. I betygsantagningen beaktas studentexamensbetyg, yrkesinriktade grundexamina som avlagts 1.8.2015 eller senare, samt internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Du kan läsa om poängsättningsmodellerna för betygsantagningen på webbplatsen ammatikorkeakouluun.fi >>

Du kan läsa om ansökningsmålen för betygsantagningen på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi >>

Vad händer om jag inte jag inte skriver inträdesprovet själv?

En sökande som identifierar sig för inträdesprovet förbinder sig att avlägga provet på egen hand, utan hjälp. Det innebär att ingen annan än den sökande får delta i att avlägga provet. Om den sökande inte avlägger provet på egen hand handlar det om fusk.

Vid misstanke om fusk kan en yrkeshögskola efter inträdesprovet be den sökande om en utredning om saken. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns inträdesprovsprestationen (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §).

Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.