Olet täällä

Koodinautti - Tom Himanen luotsaa robottiprojektia kohti Kansainvälistä avaruusasemaa

Koodinautti - Tom Himanen luotsaa robottiprojektia kohti Kansainvälistä avaruusasemaa

Tom Hi­ma­nen opis­ke­lee Haaga-Heliassa tie­to­jen­kä­sit­te­lyä ja opet­taa Es­poon kris­til­li­ses­sä kou­lus­sa ylä­kou­lu­lai­sil­le tie­to­tek­niik­kaa ja yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta. Op­pi­lai­den­sa kans­sa hän ra­ken­taa ro­bot­ti­la­bo­ra­to­ri­o­ta, joka on tar­koi­tus lä­het­tää Kan­sain­vä­li­sel­le ava­ruus­a­se­mal­le.

Tom on eh­ti­nyt teh­dä mo­nen­lai­sia hom­mia. Hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa vies­tin­tä­kon­sult­ti­na, pos­tin­ja­ka­ja­na, ta­lon­mie­he­nä sekä MEPin avus­ta­ja­har­joit­te­li­ja­na. Nyt hän opis­ke­lee ja opet­taa. Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­töi­tä teh­des­sään Tom ta­ju­si, että osai­si ja ha­lu­ai­si it­se­kin teh­dä muun mu­as­sa net­ti­si­vu­ja. Muo­dol­li­nen pä­te­vyys vain puut­tui, mikä vai­keut­ti alan töi­den saa­mis­ta. ”Ta­ju­sin, että pa­pe­rit pi­tää olla, kun ta­ka­na oli vain yo-tut­kin­to. Haaga-Heliasta oli hyvä mie­li­kuva ja in­no­vaa­ti­o­puo­li kuu­los­ti mie­len­kiin­toi­sel­ta.”

Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus­oh­jel­man useis­ta opin­to­po­luis­ta Tom siis va­lit­si ict-in­no­vaat­to­ri-vaih­to­eh­don. Hä­nen mu­kaan­sa in­no­vaat­to­rin työ on käy­tän­nös­sä ide­oi­den tuot­teis­ta­mis­ta. ”Pi­tää ke­hit­tää idea, ide­al­le an­sain­ta­mal­li ja sit­ten teh­dä sii­tä pro­to­tyyp­pi.”

Haaga-Heliasta oli hyvä mie­li­kuva ja in­no­vaa­ti­o­puo­li kuu­los­ti mie­len­kiin­toi­sel­ta.

Haaga-Heliassa Tom on pääs­syt in­no­voi­maan ja to­teut­ta­maan pro­jek­te­ja käy­tän­nös­sä. Opin­to­jen­sa ai­ka­na hän on ke­hit­tä­nyt muun muassa Personal Raineri -ni­mi­sen so­vel­luk­sen, joka yh­dis­tää tree­ni­oh­jel­man ja tree­ni­päi­vä­kir­jan. ”Kek­sin oh­jel­man in­no­voin­ti­kurs­sil­la, suun­nit­te­lin tie­to­kan­nan tie­to­kan­ta­kurs­sil­la ja koo­da­sin sen mo­bii­li­tuo­te­ke­hi­tys­kurs­sil­la. Juu­ri täl­lai­ses­ta jous­ta­vuu­des­ta ja käy­tän­nöl­li­syy­des­tä olen Haaga-Helialle kii­tol­li­nen.”

Haaga-Helian kurs­seil­la Tom ke­hit­ti Personal Raineri -ni­mi­sen so­vel­luk­sen, joka yh­dis­tää tree­ni­oh­jel­man ja tree­ni­päi­vä­kir­jan.

Haaga-Helian kurs­seil­la Tom ke­hit­ti Personal Raineri -ni­mi­sen so­vel­luk­sen, joka yh­dis­tää tree­ni­oh­jel­man ja tree­ni­päi­vä­kir­jan.

Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kurs­sit ovat avan­neet To­mil­le ovia myös hä­nen opet­ta­jan­työs­sään. Kun kou­lus­sa suun­ni­tel­tiin ava­ruus­la­bo­ra­to­ri­o­pro­jek­tia, To­mil­ta ky­syt­tiin, ha­lu­si­ko hän opet­taa pro­jek­tis­sa ja osaa­ko hän oh­jel­moi­da ro­bot­te­ja. ”Olin juu­ri käy­nyt Haaga-Heliassa ro­bot­ti­oh­jel­moin­nin kurs­sin, jo­ten sa­noin, että joo. En var­si­nai­ses­ti tien­nyt mi­hin ru­pe­sin.”

Funky Fungus -ni­mi­sen ava­ruus­la­bo­ra­to­ri­o­pro­jek­tin pää­mää­rä­nä on kas­vat­taa sie­ni ava­ruu­des­sa. Sie­nen is­tut­taa ja kas­te­lee ro­bot­ti, joka li­säk­si ke­rää da­taa sie­nen ym­pä­ris­tös­tä sekä valo­ku­vaa sitä ko­keen ai­ka­na. To­min teh­tä­vä on opet­taa pro­jek­tis­sa tar­vit­ta­via tai­to­ja op­pi­lail­leen, jot­ka vas­taa­vat ro­bo­tin oh­jel­moin­nis­ta ja la­bo­ra­to­ri­on suun­nit­te­lus­ta sekä to­teu­tuk­ses­ta.

Pro­jek­tis­sa on riit­tä­nyt haas­tei­ta, sil­lä To­min on pi­tä­nyt sel­vit­tää, mi­ten asi­at toi­mi­vat, en­nen kuin hän voi opet­taa ne op­pi­lail­leen. ”Ha­joi­lin le­dien kans­sa pari­kym­men­tä yötä. Tes­tai­lin pin­ne­jä le­dien kans­sa ja yri­tin sel­vit­tää, mis­tä pin­nis­tä saa mi­tä­kin vir­taa.”  Tehty työ oli kuitenkin hyödyllistä projektin jatkoa ajatellen.

Ava­ruus­la­bo­ra­to­ri­o­pro­jek­tia var­ten Tom kävi kou­lut­tau­tu­mas­sa Piilaaksossa

Ava­ruus­la­bo­ra­to­ri­o­pro­jek­tia var­ten Tom kävi kou­lut­tau­tu­mas­sa Piilaaksossa.

Tom on tyy­ty­väi­nen, että hän sai hyväksilu­et­tua ai­em­paa työ­ko­ke­mus­taan työ­har­joit­te­luk­si. Hän on myös kii­tol­li­nen kul­lan­ar­voi­sis­ta vin­keis­tä, joi­ta hän on saa­nut eri pro­jek­tei­hin opet­ta­jil­taan Haaga-Heliassa.

Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa Tom suun­nit­te­lee luo­van­sa Personal Raineri -so­vel­luk­sen­sa ym­pä­ril­le start-upin, mut­ta hän ha­lu­aa jat­kos­sa myös opet­taa. ”Ehkä opis­ke­len pe­da­go­gi­sia opin­to­ja vie­lä. Opet­ta­jan työ on yk­sin­ker­tai­ses­ti siis­tii.”

Mitä Tomille kuuluu keväällä 2015?

Tomin opinnot ovat loppusuoralla ja hän valmistuu keväällä 2015 noin puoli vuotta etuajassa. Hän on hyödyntänyt Haaga-Helian Startup Schoolin valmentajien neuvoja ja on sitä kautta voinut myös suorittaa jäljellä olevia kursseja omaa yritystoimintaa edistävällä tavalla.

- Opiskeluun on tullut paljon mielekkyyttä Startup Schooliin tutustumisen myötä. 

Personal Trainerista tulee pian Personal Travis, kun ulkomainen ja suomalainen brändi yhdistetään. Applikaatio on ohjelmoitu kokonaan uudelleen, ja sen vakaa versio julkaistaan lähiaikoina.

- Suunnittelen Personal Travisin julkaisua ja markkinointistrategiaa yhteistyössä kahden markkinointia opiskelevan ryhmän kanssa. Tällainen yhteistyö tuo mielekkyyttä opiskelijoille ja on todella hyödyllinen resurssi yritystoimintaa virittelevälle.

Tom opettaa edelleen Espoon kristillisessä koulussa. Siellä valmisteltu Funky Fungus -avaruuskoe on nyt käynyt avaruudessa ja saapunut takaisin Suomeen. Ensimmäinen yritys ei onnistunut laitteiston tukkeutumisen vuoksi. Osatekijänä tässä saattoi olla avaruuslennon viivästyminen.

– Meillä oli silti parempi onni kuin avaruuskokeilla, jotka lähtivät seuraavalla lennolla – niistä tuli historiaa raketin räjähtämisen myötä.

–Kesällä 2015 lähetämme Kansainväliselle avaruusasemalle uuden ja entistä toimintavarmemman laitteiston. Toivotaan, että saisimme sienen sitten kasvamaan.

Valmistuttuaan Tom aikoo ottaa ilon irti IT-alan eduista ja muuttaa takaisin kotiseudullensa Kouvolaan, sillä kaikki työt opetushommia lukuun ottamatta voi tehdä internetissä.