Olet täällä

Johdon kesyttäjä – Nonna Babitzin tukee tulevaisuuden johtajien kasvua

Johdon kesyttäjä – Nonna Babitzin tukee tulevaisuuden johtajien kasvua

IT-alal­la joh­ta­ja­na pit­kään työs­ken­nel­lyt ja omaa yritystään johtava Nonna Babitzin osaa pi­tää lan­gat kä­sis­sään. Joh­ta­ja­roo­lin ja neljän lap­sen äi­tiy­den li­säk­si Nonna val­men­taa ja tu­kee mui­den joh­ta­jien kas­vua.

Läh­ties­sään Haaga-Heliaan opis­ke­le­maan tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mik­si Nonna ei tien­nyt alas­ta juu­ri mi­tään.
– Kun me­nin en­sim­mäi­seen in­foon ja siel­lä sa­not­tiin, että men­kää näil­le www-si­vuil­le, niin minä mie­tin het­ken, että mikä on www-sivu.
Kou­lu­tus­oh­jel­ma oli to­del­la moni­puo­li­nen ja te­ke­mi­nen oli konk­reet­tis­ta ja oh­jat­tua, mikä sopi Nonnan elä­män­ti­lan­tee­seen pie­nen lap­sen kans­sa.
– Pal­jon opis­kel­tiin koo­daus­tai­to­ja ja oh­jel­mis­to­suun­nit­te­lua, mut­ta mu­ka­na oli myös kie­liä ja vies­tin­tää, jot­ka ovat osoit­tau­tu­neet ää­rim­mäi­sen hyö­dyl­li­sik­si työ­e­lä­mäs­sä.

Työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja oli haagahelialaiselle tar­jol­la usei­ta.

Työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja oli haagahelialaiselle tar­jol­la usei­ta. Nonna pää­tyi te­ke­mään har­joit­te­lun­sa isos­sa IT-alan yri­tyk­ses­sä. Hän työskenteli Tie­dol­la eri tehtävissä 12 vuot­ta. Nonna aloit­ti uran­sa koodarina, mut­ta on ko­van työn ja jat­ku­van ke­hit­ty­mi­sen in­non myö­tä eden­nyt ural­laan eri­lai­siin joh­ta­mis­teh­tä­viin.

Ural­la ede­tes­sään Nonna ta­ju­si, että joh­ta­mi­nen ja joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen on hä­nen jut­tun­sa.
– Näin ural­la­ni, mi­ten joh­ta­jat kai­pa­si­vat tu­kea ja sparrausta. Käy­tin val­ta­vas­ti omaa ai­kaa­ni, sa­to­ja il­to­ja ja vii­kon­lop­pu­ja sii­hen, että luin to­del­la pal­jon, kou­lut­tau­duin, ser­ti­fi­oi­duin ja opis­ke­lin kai­ken mah­dol­li­sen ja mah­dot­to­man joh­ta­juu­des­ta.

Kuvaus: http://haaga-helia.onedu.fi/wp-content/uploads/2013/02/nonna_pystykuva_600x700-252x294.jpg

Nonna on joh­ta­ja, yrit­tä­jä ja neljän lap­sen äiti.

Nyt Nonna joh­taa omaa yri­tys­tään Adare (www.adare.fi), joka tu­kee yri­tys­ten hal­li­tus­ten, joh­ta­jien ja esi­mies­ten me­nes­tyk­se­käs­tä ja hy­veel­lis­tä joh­ta­juu­den kas­vua. Adare tar­jo­aa pit­kä­kes­tois­ta leadership-val­men­nus­ta, joh­to­ryh­mä­val­men­nuk­sia sekä executive coachingia.

Nonnalle on tär­ke­ää, että se mitä hän te­kee tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, ja hä­nel­lä on jat­ku­va op­pi­mi­sen näl­kä. Sa­maa näl­kää Nonna toi­vot­taa niil­le­kin, jot­ka har­kit­se­vat opis­ke­lu­pai­kak­si Haaga-Heliaa.
– Kan­nat­taa heit­täy­tyä en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja ute­li­aas­ti opis­ke­luun, eikä tar­vit­se odot­taa, että osaa kai­ken, kun läh­tee esi­mer­kik­si ekaan työ­har­joit­te­luun. Joka päi­vä on mah­dol­li­suus op­pia jo­ta­kin. Joka päi­vä voi olla ai­dos­ti ute­li­as, elä­mäs­tä.

Nonnalle on tär­ke­ää, että se mitä hän te­kee tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, ja hä­nel­lä on jat­ku­va op­pi­mi­sen näl­kä. Sa­maa näl­kää Nonna toi­vot­taa niil­le­kin, jot­ka har­kit­se­vat opis­ke­lu­pai­kak­si Haaga-Heliaa.
– Kan­nat­taa heit­täy­tyä en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja ute­li­aas­ti opis­ke­luun, eikä tar­vit­se odot­taa, että osaa kai­ken, kun läh­tee esi­mer­kik­si ekaan työ­har­joit­te­luun. Joka päi­vä on mah­dol­li­suus op­pia jo­ta­kin. Joka päi­vä voi olla ai­dos­ti ute­li­as, elä­mäs­tä.