Päättyneet hankkeet | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Osa päättyneistä hankkeista on koottu vasemmalle Päättyneet hankkeet -navigaatiolinkin alle. Loput päättyneistä hankkeista on tiivistetty alle painopistealueittain.

Palvelujen ja myynnin uudet ratkaisut

Lisätietoja päättyneistä hankkeista saat TKI-päällikkö Timo Kaskelta (timo.kaski(at)haaga-helia.fi)


Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Hankkeen tavoitteena oli  vahvistaa matkailualan aluekeskittymien kilpailukykyä edistämällä toimijoiden verkottumista Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa sekä Itämeren alueella. Projekti keskittyi yhteistyön rakentamiseen alueiden ja alueiden yritysten välillä eri toimenpiteissä, jotka edesauttoi verkostoitumista ja tiedon jakamista. Hanke edisti innovaatiotoimintaa rakentamalla innovaatioverkoston matkailutoimialalle Etelä-Suomeen. Alueen yrittäjyyttä kehitettiin kohti kansainvälisiä (Venäjän) markkinoita ja aktivoitiin uusia poikkitieteellisiä yhteyksiä/yrityksiä (matkailu ja teknologia -matchmaking).

Hankkeessa oli neljä osatoteuttajaa; Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Innovation Oy Ltd), Haaga-Helia AMK, Lahti Region Oy ja Turku Touring. Uudenmaan liitto toimi hankkeen hallinnoijana. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR), alueen kunnilta ja hallinnoivilta organisaatioilta sekä Päijät-Hämeen alueella yrityksiltä. EAKR -rahoitus kanavoitui hankkeeseen Päijät-Hämeen liiton kautta.

Lisätietoja: Leena Grönroos ja Eva Holmberg


Suomi nousuun myynnillä

Suomi nousuun myynnillä on Haaga-Helian koordinoima ohjelma, jossa se yhdessä kokoamansa myynnin vaikuttajaverkoston kanssa haluaa muuttaa suomalaista kulttuuria myönteisemmäksi myynti- ja palveluosaamista kohtaan.

Lisätietoja: Pirjo Pitkäpaasi


HH3S

Hankkeessa tutkittiin ja määriteltiin myynnin ja palvelun tulevaisuuden kompetensseja. Kumppanina oli yli sata asiantuntijaa yrityksistä, joiden osaamista hyödynnettiin Delfoi-menetelmän kautta. Tuloksena syntyi kuvaus myynnin ja palvelun tulevaisuuden rooleista ja kompetensseista, sekä kaksi tieteellistä konferenssiartikkelia.

Lisätietoja: Johanna Vuori


Vaativat asiakassuhteet

Haastavien ja vaativien asiakastilanteiden tutkimus, jossa tutkittiin asiakkaiden ja palveluhenkilöstön toimintaa sekä palvelutyön stressaavuutta. Tuloksena luotiin koulutustuote näiden tilanteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi tuloksena on syntynyt kolme referee-artikkelia ja viisi asiantuntija-artikkelia.

Lisätietoja: Marko Mäki


Service Experience/Sealife Helsinki

Asiakkaiden palvelukokemusten mittaaminen ja kehittäminen. Testiympäristönä ja kumppanina Sealife Helsinki. Projektissa kehitettiin menetelmä palvelukokemuksen mittaamiseen ja asiakkaan palvelupolkujen kehittämiseen todellisten kokemusten pohjalta.

Lisätietoja: Teemu Moilanen


Sport Inno Camp

Uusi nopean innovaation menetelmä yritysten tuote-ja palveluratkaisuiden kehittämiseksi. Yritykset, opiskelijat ja coachit kehittävät yhteistyössä uusia konseptimalleja ja prototyyppejä 48 tunnin aikana. Tuloksena syntyi uusia "minimum viable product" -ratkaisuja osallistuneille yrityksille sekä tieteellinen konferenssijulkaisu. Yleistettävänä tuloksena syntyi monistettava nopean avoimen innovaation "Inno Camp" -toimintamalli.

Lisätietoja: Jarmo Kujanpää


ServBis -palveluosaamista pk-yrityksiin

Hankkeessa testattiin ja kehitettiin pk-yrityksille sopivia palvelukehityksen työkaluja ja menetelmiä. Pilottiyrityksinä mukana oli 7 pk- yritystä (Tietomitta Oy, Rapid Blue Solutions Oy, Atlas Copco Finland Oy, Aussi Bar Oy, CareIT Oy, Experiiri Oy ja Finnair Flight Academy Oy). Tuloksena syntyi työkalupakki palvelukehityksen menetelmistä.

Rahoittaja: Tekes
Lisätietoja: Tuija Toivola, Timo Kaski


InnoCatering

Projektissa tutkittiin, miten uudet innovatiiviset ravintolakonseptit syntyvät. Projektin tuloksena on syntynyt kumppaneille konsepti- ja kehittämissuunnitelmia sekä uutta tietoa opetukseen. Lisäksi on syntynyt kaupallinen tuote Matchart. Se on ruuan ja juoman yhdistämiseen tarkoitettu sovellus

Lisätietoja: Risto Karmavuo


FutuAirport

Uudenlaisten asiakaskokemuksia parantavien palvelukonseptien sekä palveluympäristöjen kehittäminen lentoasemalla. Projektissa toteutettiin asiakastutkimusta ja uusien mallien innovointia ja kehittämistä.

Lisätietoja: Vesa Heikkinen


Maailmanluokan muotoilua

Projektissa kehitettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja toteutettiin 18 palvelumuotoilun projektia erilaisissa matkailualan yrityksissä. Tuloksena uusia konsepteja yrityksille sekä yleistettäviä menetelmiä uudelleen käytettäväksi tulevissa projekteissa ja opetuksessa.

Lisätietoja: Kristian Sievers


Myynnin ja palvelun esimiestyö

Myyntiorientoituneen asiakaspalvelutyön esimiestason kompetenssien tutkimus ja niiden määrittäminen. Tuloksia voidaan hyödyntää kouluttamisessa yrityksissä sekä tutkintoon tähtäävässä opetuksessa.

Lisätietoja:  Leena Grönroos

***

Digitaalisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden uudet ratkaisut

Lisätietoja päättyneistä hankkeista saat TKI-päällikkö Tuija Toivolalta (tuija.toivola(at)haaga-helia.fi)


Kulttuuriyrittäjyys

Kulttuuriyrittäjyys-projektin tavoitteena oli edistää kulttuurialan toimijoiden ja toimittajien liiketoimintaosaamista niin, että he pystyvät paremmin työllistymään joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai esimerkiksi osuuskuntatoiminnan puitteissa. Uusien mikroyritysten syntyminen alalle loi uutta ja monipuolista tarjontaa. Tavoitteena oli myös löytää toimintamalleja, joilla helpotetaan alan toimijoiden usein hankalaksi kokemien asioiden, kuten esimerkiksi taloushallinnollisten asioiden hoitamista. Projektin tuloksena syntyi uusia yrityksiä, kattava luovan alan toimijoiden verkosto, muutama opinnäytetyö, materiaalipankki luovan alan toimijoiden työllistämiseksi sekä hyviä toimintatapoja.

Kesto: 2013 - 2014
Kotisivu: kulttuuriyrittajyys.fi (sivustoa ylläpidetään 31.12.2015 saakka)
Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus, Manner-Suomen ESR-ohjelma
Lisätietoja: Jorma Ikonen


Elämysmaailma Pasilaan

Esiselvitysprojektin tavoitteena oli selvittää tarpeet, ongelmat ja keinot Pasilan alueen elävöittämiseksi uudella mediasisältöisellä elämyskohteella. Esiselvitys kartoitti AV-alan yritysten, tapahtumatuotantoyritysten sekä matkailuelämyspalveluiden mahdollisuudet hyödyntää Yleisradion alueen ja suomalaisen median sisältöjä ja puitteita perustaakseen startup- tai kasvuyrityksiä Yleisradion tulevaisuudessa tyhjillään oleviin ja muunneltaviin tiloihin ja resursseihin. AV-alan yritysten, tapahtumatuotantoyritysten sekä matkailuelämyspalveluiden aloilla on tarve hakea tapoja, joilla yrittäjät saavat suoria kontakteja yleisöihinsä. AV-alan elämysmaailmaa ei ole Suomessa olemassa, joten sellainen täydentää olemassa olevaa muunlaista tarjontaa. Projektin tulos oli esiselvitys sekä alustava toimenpidesuunnitelma Pasilan alueen elävöittämiseksi ja yritystoiminnan virkistämiseksi. Esiselvitystä hyödyntäen laadittiin laajempi jatkohankesuunnitelma liittyen Pasilan Elämysmaailman toteuttamiseksi yhdessä Metropolian kanssa. Tutustu hankkeen julkaisuun täällä >.

Kesto: 2014
Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto
Kumppanit: Yleisradio
Lisätietoja: Sakariina Heikkanen


VERSO-kasvuyrittäjyyden tunnistaminen ja tukeminen

Hankkeessa testattiin ja kehitettiin uusia toimintatapoja kasvuyrittäjyyden tunnistamiseksi ja tukemiseksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuloksena syntyi uusia toimintatapoja. Esim. Business Development kurssi, yrittäjyyteen tutustumista osuuskunnan kautta toteutettuna, uusi sähköinen kohtaamispaikka ideoille, sijoittajille, valmentajille ja yrittäjille sekä pääomasijoittaja verkosto opiskelijoiden yritysideoiden tueksi.

Kesto: 2012-2013
Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Euroopan yrittäjyysalue 2012- teemaraha
Lisätietoja: Maritta Rauhala


ServBis -palveluosaamista pk-yrityksiin

Hankkeessa testattiin ja kehitettiin pk-yrityksille sopivia palvelukehityksen työkaluja ja menetelmiä. Pilottiyrityksinä mukana oli 7 pk- yritystä (Tietomitta Oy, Rapid Blue Solutions Oy, Atlas Copco Finland Oy, Aussi Bar Oy, CareIT Oy, Experiiri Oy ja Finnair Flight Academy Oy). Tuloksena syntyi työkalupakki palvelukehityksen menetelmistä.

Kesto: 2011-2012
Rahoittaja: Tekes
Lisätietoja: Tuija Toivola, Timo Kaski


Tulevaisuuden hotelli

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin uudenlaista hotellikonseptia. Kokeiluympäristöksi syntyi 2 uudenlaista hotellihuonekonseptia Best Western Hotelli Haagaan. Kehittämistyössä käytettiin kansainvälisiä alan huippuosaajia ja tuloksia on levitetty laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tulevaisuuden hotelli konseptissa testattiin uusia palvelukokonaisuuksia, uusia teknologisia ratkaisuja sekä asiakkaan osallistamista palvelukokemuksen tuottamiseen.

Kesto: 2007-2009
Rahoittaja: Tekes
Lisätietoja: Ari Björkvist


Huomisen kokoushotelli

Huomisen kokoushotelli -tutkimushanke selvitti, miten kokoustaminen muuttuu lähitulevaisuudessa. Hankkeen testitilaksi rakennettiin innovatiivinen kokoushuone Griini, jota yritykset voivat varata käyttöönsä pitääkseen onnistuneempia kokouksia. Tämä on poikinut peräänsä jatkohankkeen - Huomisen kokous - joka keskittyy kokousdesign - konseptin kehittämiseen.

Kesto: 2010-2012
Rahoittaja: Tekes
Lisätietoja: Lauri Tuomi, Sakariina Heikkanen


Symbio Living Lab

Hankkeessa luotiin uudenlainen käyttäjälähtöinen tuotekehittelyn malli. Projektin tuloksena syntyi hyvinvointia parantavia tapahtumia lapsille ja nuorille sekä yrittäjyyteen kannustavia tapahtumia luoville nuorille. Hankkeen tuloksiin voi tutustua julkaisusta Käyttäjälähtöisyyttä oppimassa- SYMBIO Living Lab -hankkeen kokemuksia käyttäjälähtöisestä tapahtumatuotannosta

Kesto: 2009-2012
Rahoittaja: ESR- Euroopan sosiaalirahasto
Lisätietoja: Sirpa Lassila


NEMO- New Business Models

Hankkeessa testattiin Business Model Canvas työkalun käyttöä start up ja kasvuyritysten liiketoiminnan ja uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Pilotointiin osallistui 8 kasvuyritystä. Yhtenä näkökulmana oli shared value ajatteluun tutustuminen ja sen hyödyntäminen yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kehittämistyön aikana rakennettiin kansainvälisiä kumppanuuksia ja tuotiin heidän osaamista suomalaisille kasvuyrityksille. Hanke poiki useita yrityksille räätälöityjä valmennuksia.

Kesto: 2011-2013
Rahoittaja: OKM
Lisätietoja: Tuija Toivola, Minna-Maari Harmaala


Kalasataman asuinalueportaali

Hankkeessa toteutettiin Kalasataman uudelle asuinalueelle asuinalueportaali käyttäen käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kehittämistyöhön osallistuivat alueen yritykset ja asukkaat. Opiskelijat olivat keskeisessä roolissa hankkeen käytännön toteutuksessa.

Kesto: 2013
Rahoittaja: ADC Helsinki Oy
Lisätietoja: Jarmo Sarkkinen

Oppimisen uudet ratkaisut

Lisätietoja päättyneistä hankkeista saat TKI-päällikkö Annica Isacssonilta (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)


Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana

Hankkeen nimi: Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana
Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Hannu Kotila, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kesto: 2012-2014
Kotisivu: www.osataan.net
Kumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu,Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia.
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pirkanmaan ELY keskus


Ammatillisen opettajankouluttajan työ ja tulevaisuus (OKO)

Hankkeen nimi: Ammatillisen opettajankouluttajan työ ja tulevaisuus (OKO)
Kesto: 2012-2014
Projektipäällikkö: Kimmo Mäki
Kotisivu:

Ammatilliset opettajakouluttajat kohtaavat työssään ammatillisen koulutuksen muutokset ja niiden vaikutukset opettajan työhön. Opettajankouluttajat ohjaavat opettajaopiskelijoita ja kehittävät ja tutkivat ammatillista koulutusta sekä ammattipedagogiikkaa. Vaikka ammatillisten opettajien työ ja sen muuttuminen on ollut useiden tutkimusten kohteena, opettajankouluttajien työn tutkimus on jäänyt opettajuus-tutkimuksessa katveeseen.

Ammatillisen opettajakouluttajan työ ja tulevaisuus on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteinen tutkimushanke. Tutkimus kohdistuu opettajakouluttajan työn painopisteisiin ja toimintaympäristöihin, opettajakouluttajan osaamishaasteisiin ja osaamisen johtamiseen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ammatillisen opettajankouluttajan osaamisprofiili ja tuottaa kehittämisehdotuksia opettajankouluttajien työn kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen.

Kumppanit: Hämeen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoittaja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto


Inclusive education in VET (I-VET)
 

Koordinaattori: Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu, projektipäällikkö Maija Hirvonen
Kesto: 2013 - 2014
Projektipäällikkö Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu: Eija Honkanen

Hankkeen tavoitteena oli pohjoismaisena yhteistyönä määritellä inklusiivinen ammatillinen erityisopettajankoulutus ja jakaa hyviä käytänteitä ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Projektin ensimmäisessä vaiheessa vertailTIIN ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien rakennetta ja toteutusta inklusiivisen ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Toisessa vaiheessa vaihdettiin hyviä opetukseen ja oppimiseen liittyviä käytänteitä. Kolmannessa vaiheessa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi toteuttamalla moduuli tai seminaari pohjoismaisena yhteistyönä. Projektin päätösvaiheessa kirjoitettiin yhteistyönä julkaistava artikkeli projektiyhteistyön kokemuksista ja tuloksista.

Kumppanit: Stockholm University,University of Iceland, Aarhus University, University of Tartu
Rahoittaja: Nordplus Higher Education 2013


Nuoret nopeammin työelämään - työelämäyhteistyökäytäntöjen levittämisprojekti (Quicker Steps)

Koordinaattori: Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, Sirpa Laitinen-Väänänen
Kesto: 2010-2012
Projektipäällikkö Haaga-Helia AOKK: Liisa Vanhanen-Nuutinen
Kotisivu: http://www.quickersteps.net/

Tulokset: Hankkeen tavoitteena oli tukea tavoitetta pidentää työuria ja turvata osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Hankkeen johtopäätöksinä esitetään, että opiskelijan työllistymistä tukevat käytännöt liittyvät:

  • Koulutuksen rakenteellisiin ratkaisuihin: esim. oppisopimustyyppiset koulutusmallit
  • Koulutuksen ja työelämän yhteistyömuotoihin ja verkostoihin: työelämän eri toimijoiden osallistumiseen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa
  • Työelämälähtöisiin pedagogisiin ratkaisuihin
  • Opiskelijan työelämäkontaktien opinnollistamiseen
  • Opettajan verkosto-osaamisen ja työelämäkontaktien kehittämiseen

Kumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Coventry University, Pädagogishe Hochschule Institut Berufspedagogik, University of Luxembourg,
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


YVI - Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö

Koordinaattori: Turun yliopisto, Turun normaalikoulu, projektipäällikkö Jaana Seikkula-Leino
Projektipäällikkö Haaga-Helia AOKK: Heli Potinkara (HH AOKK)
Kesto: 2010-2013
Kotisivu: http://www.yvi.fi/

Tulokset: Yrittäjyyskasvatusopintojen mahdollistuminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa, yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmassa ja strategiassa. Yrittäjyyskasvatuksen tietoisuuden ja osaamisen lisääntyminen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Omnian välinen ”Yrittäjyyskasvatusohjelma” mallintaa kahden organisaation välistä yhteistyötä. Yrittäjyyskasvatusohjelma tarjosi opettajaopiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa opintojaan autenttisissa yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöissä sekä tarjosi foorumin kehittää omaa osaamistaan yhteisöllisesti. Toimiva yrittäjyyskasvattajien verkosto. Avoin YVI-virtuaalinen oppimisympäristö. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo.  

Kumppanit: Turun yliopisto, Turun normaalikoulu, Turku AMK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kerhokeskus Koulutyön Tuki Ry,Inno Omnia, Oulun AOKK, Jyväskylän AOKK, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, Oulun normaalikoulu, Turun yliopisto, Rauman normaalikoulu, Lapin yliopisto ja Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö, Jyväskylän normaalikoulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Kajaanin normaalikoulu ja opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Rauman normaalikoulu, Nuori Yrittäjyys ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto,Omnia, Taloudellinen tiedotustoimisto ry, Suomen yrittäjät ry, Pellervo-seura, Työ- ja elinkeinoministeriö, YES-keskus, Suomen 4H-liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät , Turun Seudun Kehittämiskeskus
Rahoittaja: ESR (Opetushallituksen kautta), Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, Turun seudun kehittämiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö (Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma)


Stepit - kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

Koordinaattori: Centria ammattikorkeakoulu, Tuula Hohenthal
Osahanke: Korkeakouluhenkilöstön työelämäkumppanuus- ja työelämäyhteistyöosaamisen kehittäminen (KOHO)
Projektipäällikkö Haaga-Helia AOKK: Liisa Vanhanen-Nuutinen
Kesto: 2008-2012
Kotisivu: http://projekti.centria.fi/%28S%28rm1bam2oit31phppm2lzcntm%29%29/default...

Tulokset: Valmennusohjelmassa (laajuus 5 op) osallistujilla oli mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, oppia kollegoilta ja verkostoitua. Valmennusohjelma oli tarkoitettu kaikille korkeakoulutoimijoille, jotka olivat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan työelämäyhteistyökumppanuuksien luomisessa, niiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Stepit KOHO –projektin tuloksia on raportoitu julkaisussa Laitinen-Väänänen,  S., Vanhanen-Nuutinen, L, & Hyvönen, U. (toim.) 2011. Askelmerkkejä työelämäkumppanuuteen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 121.

Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


JOPE - johtaja ja opettaja. Johtamistoiminta ammattikorkeakouluissa johtajan ja opettajan työn näkökulmasta

Kesto: 2007-2009
Projektipäällikkö: Kimmo Mäki, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tulokset: Korkeakoulujen lähityöyhteisöjä tutkittiin soluttautumalla kahden ammattikorkeakoulun yhteisöheimoon. Kummassakin heimossa aktiivisen tutkimusmatkailun seurauksena löydettiin lähijohtamiselle uudet kasvot. Heimopäällikön ei tarvinnut olla enää sankari- yksilöjohtaja. Johtaminen sai kehittyä johtamistoiminnaksi, jossa osaaminen oli jaettua ja johtamisen laatu oli heimon yhteinen asia. Leirinuotiot (lue: tulkintafoorumit) olivat paikkoja, joissa yhteistoiminnallisesti suunniteltiin tavoitteita, toimintatapoja, arvioitiin onnistumisia ja kehitettiin korkeakouluja. Oikein asemoituina ja ajoitettuina tulkintafoorumit tuottavat viisaan verkoston, joka ohjaa korkeakoulun toimintaa.
Mäki, K & Saranpää, M. 2009. PARADOKSEJA JA TULKINTAFOORUMEITA – johtamistoimintaa ammattikorkeakoulussa. Haaga-Helia kehittämisraportteja 1/ 2010.

Kumppanit: Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikkö ja Tampereen ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden- ja liiketoiminnan osaamiskeskus
Rahoittaja: TSR työsuojelurahasto


MOpe- moniulotteisen AMK-opettajuuden tutkimushanke

Kesto: 2011-2012
Projektipäällikkö: Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tulokset: MOPE- tutkimushankkeessa selvitettiin ammattikorkeakouluopettajien käsityksiä opettajuuden tilasta ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen kohteina olivat opettajien käsitykset ja kokemukset oppimisesta, osaamisesta ja sen kehittämisestä, työn suunnittelusta, työajanhallinnasta, työssä jaksamisesta ja johtamisesta ammattikorkeakouluissa. Tutkimusaineisto muodostui 1622 ammattikorkeakouluissa opetustehtävissä toimivan henkilön vastauksista kyselyyn, jossa oli strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Vastaajat edustivat laajasti ammattikorkeakouluopetuksessa toimivia henkilöitä; yliopettajia, lehtoreita, päälliköitä, asiantuntijoita, tuntiopettajia, suunnittelijoita, projektityöntekijöitä ja koordinaattoreita. MOPE-tutkimuksen tulokset on koottu HAAGA-HELIA Tutkimuksia –sarjan raporttiin ’Kiviä ja keitaita – ammattikorkeakoulutyö muutoksessa’ (Vanhanen-Nuutinen, Mäki, Töytäri, Ilves ja Farin 2013).

Kumppanit: OAJ
Rahoittaja: OKM, OKKA-säätiö


To Care, To Dare, To Share – Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa (CDS)

Koordinaattori: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Helia AOKK: Henna Heinilä

Kesto: 2009-2012
Kotisivu: http://cds.diak.fi/

Tulokset: Projektin tavoitteena oli tukea sekä kotimaisten että ulkomaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen loppuunsaattamista. Hankkeessa luotiin toimivat tunnistus- ja tukikäytännöt sekä palveluketju vaikeuksissa oleville opiskelijoille. Samoin luotiin tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin perustuvat mallit opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeessa koulutettiin ammattikorkeakouluissa avainhenkilöt syrjäytymisriskien tunnistajiksi ja tuotettiin virtuaalimateriaalia uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi. Lisäksi pyrittiin kehittämään välittävää ilmapiiriä ja sitouttamaan henkilöstö tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Sosiaalisen syrjäytymisen arvioimiseksi hankkeessa päädyttiin käyttämään sosiaalisen pääoman käsitettä kuvaamaan korkeakouluyhteisön tilaa syrjäyttämisen näkökulmasta. Projektissa sovellettiin sosiaalisen pääoman käsitettä korkeakoulukontekstiin ja kehitettiin sosiaalisen pääoman mittari ammattikorkeakoulujen käyttöön. Ammattikorkeakouluissa kartoitettiin opiskelijahyvinvointiin liittyviä toimintoja, palveluita ja käytänteitä. Ammattikorkeakoulujen hyviä käytäntöjä jaettiin yhteisesti verkoston käyttöön.

Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan AMK, Kemi-Tornion AMK, Lahden ammattikorkeakoulu, Metropolia, Arcada, Laurea, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen AMK, Tampereen AMK, Satakunnan, Hämeen AMK, ja Turku AMK
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut strategiset hankkeet

Ammattikorkeakoulujen neloskierre

Haaga-Helian koordinoimassa Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hankkeessa oli mukana 13 ammattikorkeakoulua. Hankkeen tavoitteena oli tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyörakenteiden ja innovaatiotoiminnan uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien edistäminen. Keskeiset tarpeet käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä liittyivät toimintamuotojen levittämiseen, osaamisen ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen. Osatoteuttajien voimin tuotettiin käsikirja Living Lab -operaattoreille, laatupuntari Living Lab -toiminnan arvioimiseen ja ohjaamiseen sekä muodostettiin pysyviä toimijaverkostoja ja toimintamalleja. Hankkeessa järjestettiin myös valmennusta ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä seminaareja isoille yleisöille.

Hankkeen tuotokset ovat saatavilla Ammattikorkeakoulujen Living Lab -verkoston sivuilla (http://fnoll.wordpress.com).

Lisätietoa: http://amkneloskierre.wordpress.com/

Kesto: 2009-2012
Rahoittaja: Manner-Suomen ESR-ohjelma
Lisätietoja: Sakariina Heikkanen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response (EnSaCo)

EnSaCo "Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response" öljyntorjunnan johtamisen kehittämishanke toteutettiin vuosina 2009-2012 yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten viranomaisten sekä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää rannikkoalueiden öljyntorjuntavalmiutta. Haaga-Helia toimii tämän hankkeen koordinaattorina.
 
Hankkeen verkkosivut: http://www.ensaco.net

Kesto: 2009-2012
Rahoittaja:EU (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013)
Partnerit: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Varsinais-Suomen pelastuslaitos; WWF Suomi; Estonian Maritime Academy; Estonian Rescue Board; Public Service Academy; Estonian Fund for Nature; Swedish Civil Contingencies Agency; Swedish Coast Guard; Södertörn Rescue Services; Gotland Rescue Services; Söderköping Rescue Services; Norduppland Rescue Services; Norrtälje Rescue Services; Gästrike Rescue Services; Norrköpning Rescue Services; Greater Stockholm Fire Brigade
Tehdyt

Lisätietoja: Jouni Ahonen, Haaga-Helia