Olet täällä

Ohjeita mentorointiin osallistuville

Ohjeita mentorointiin osallistuville

Mentorointi on antoisaa myös mentorille

Mentorointi tarjoaa keskustelukumppaneita työhön ja työelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden avulla myös mentorit voivat päivittää omaa osaamistaan ja saada uusia näkökulmia omaan työhönsä. Muiden mentorien ja opiskelijoiden kautta mentoreiden omat verkostot laajenevat entisestään. Mentorointi on konkreettinen tapa ylläpitää yhteyttä korkeakoulukoulutukseen ja -maailmaan sekä antaa hyvän käsityksen valmistuvien opiskelijoiden valmiuksista.

Mentorin tärkeimmät ominaisuudet ovat innostunut asenne ja halu jakaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan.  Mentorit haluavat auttaa opiskelijoita edistämään urakehitystään jakamalla kokemuksiaan, kontaktejaan, oma tietämystään ja osaamistaan. Mentorointi vaatii mentorilta aikaa tavata opiskelijaa  ja pohtia hänen kanssaan työelämään ja uravalintaan liittyviä asioita.

Hyvät sosiaaliset taidot sekä kyky kommunikoida ovat myös mentorille tärkeitä ominaisuuksia. Hyvä mentori esittää kysymyksiä ja antaa tilaa pohdinnalle sekä asioiden käsittelylle. Mentori antaa opiskelijalle myös rakentavaa palautetta sekä tarjoaa objektiivisen näkökulman, jotta opiskelija kykenee analysoimaan itse omia kehittymismahdollisuuksiaan.

Mentorin rooli

Mentori on kokenut ja osaava henkilö, joka haluaa jakaa osaamistaan ja tukea ohjattavaansa kehittymään sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla. Mentoroinnissa yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten inspiraattori, tiennäyttäjä, valmentaja, sparraaja, keskustelukumppani sekä kontaktienjakaja ja rakentaja. Mentori valmentaa ja tukee mentoroitavaa ja on tämän tavoitettavissa ja käytettävissä. Hän kannustaa mentoroitavaa opiskelijaa oppimaan uutta ja kasvattamaan osaamistaan sekä vahvistaa tämän onnistumisen tunteita. 

Mentori on tarvittaessa myös rakentavalla tavalla kriittinen. Ensisijaisesti mentori kuitenkin antaa opiskelijalle tilaa omalle pohdiskelulle ja omille valinnoille. Mentorin ei tule toimia opiskelijan vanhempana, psykologina, ongelmanratkaisijana, pomona tai hoputtajana, vaan hän omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tukee ohjattavansa ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä.

Myös mentori saa virikkeitä omaan uudistumiseensa ja kehittymiseensä. Mentorointi on aina tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. Mentori haluaa jakaa näkemyksiään, osaamistaan ja kokemuksiaan sekä tukea ohjattavaansa tämän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Tarvittaessa on oltava myös rakentavan kriittinen.

Mentorilta odotetaan

  • valmiutta jakaa kokemuksiaan, kontaktejaan, oma tietämystään ja osaamistaan. Mentorilla tulee myös olla aikaa, jota jakaa opiskelijan kanssa.
  • kiinnostusta oppimiseen ja toisen oppimisen tukemiseen. Mentorin keskeisin tehtävä on auttaa opiskelijaa edistämään urakehitystään.
  • hyviä sosiaalisia taitoja sekä kykyä kommunikoida. Hyvä mentori tekee relevantteja kysymyksiä, antaa tilaa ja kipinöitä pohdiskelulle ja asioiden käsittelylle sekä antaa rakentavaa palautetta.
  • kykyä tarjota objektiivinen näkökulma, jotta opiskelija itse kykenee pohdiskelemaan ja analysoimaan omia kehittymismahdollisuuksiaan.

Mentoriohjelman aikana mentorit voivat luoda uusia verkostoja muiden mentoreiden kanssa.

Mentorointi on lisäksi konkreettinen tapa ylläpitää arvokasta yhteyttä korkeakoulumaailmaan. Opiskelijan kautta mentorille välittyy hyvä käsitys alalta valmistuvien valmiuksista ja mentori voi samalla päivittää omaa osaamistaan. Toivomme myös, että mentori antaa korkeakoululle palautetta opetuksen sisällöstä ja opiskelijan valmiuksista.

Mentorit kokevat mentorointiohjelman lähes poikkeuksetta antoisana ja myös heitä itseään kehittävänä prosessina. He saavat opiskelijasta ja muista mentoreista kiinnostuneita keskustelukumppaneita työhön ja työelämään liittyvissä asioissa.

Mentorille keskustelu opiskelijan kanssa antaa myös tilaisuuden tehdä yhteenvetoa ja analyysiä kaikesta osaamisestaan, mikä voi entisestään syventää hänen ymmärrystään monista työelämän kysymyksistä. Keskustelut mentoroitavan kanssa antavat kokeneillekin mentoreille uutta tietoa ja tuoreita ajatuksia. Useat mentorit ovat kokeneet myös oman motivoituneisuutensa kasvaneen mentoroinnin aikana.

Mentoroitavan rooli

Mentoroitava eli aktori on lähellä valmistumista oleva opiskelija, joka on kiinnostunut itsensä kehittämisestä. Aktorille mentorisuhde on ensisijaisesti oppimisen paikka, jossa on mahdollista yhdessä mentorin kanssa kehittää omia työpajojaan, ymmärtää syvällisemmin oman työpersoonan piirteitä ja hahmottaa omaa tulevaisuuttaan, sen vaihtoehtoja, etenemisen mahdollisuuksia ja rajoja.

Mentoroitavaksi ryhtyvän opiskelijan on hyvä tiedostaa, että mentoroinnista syntyvät tulokset vaativat aktiivisuutta molemmilta osapuolilta. Mentoroinnissa korostuu opiskelijan aktiivisuus ja kiinnostus mentoria, hänen työtään ja hänen kokemustaan kohtaan. Mentoroinnissa keskeisin oppiminen onkin mentorin kokemuksesta oppimista.

On tärkeää, että opiskelija kertoo mentorille mahdollisimman tarkasti omista kiinnostuksen kohteistaan, jotta mentori osaa jakaa kokemuksiaan opiskelijaa kiinnostavista asioista. Useimmat mentorit toivovat, että opiskelija kyselee rohkeasti mentorin työhön, koulutukseen ja kokemuksiin liittyvistä asioista.

Osapuolten tulee suunnitella ja asettaa toiminnalle tavoitteita, jotta mentoroinnilla saavutettaisiin tuloksia. Tavoitteiden saavuttamiseen on myös varattava aikaa. Mentorointiin kannattaa valmistautua etukäteen mm. miettimällä oma-aloitteisesti omaan elämään, koulutukseen ja tulevaan työhön liittyviä asioita ja kysymyksiä. Mentorit ovat myös kiinnostuneita siitä, mitä koulussa tällä hetkellä opetetaan ja mitä erityisalueita painotetaan. Opiskelijan on hyvä valmistautua kertomaan oman oppiaineensa/tiedekuntansa kuulumisia mentorille.

Opiskelijalta odotetaan

  • motivaatiota. Kiinnostuneisuus ja halu kehittää omaa osaamista on ensiarvoisen tärkeää. Opiskelija hyötyy mentoroinnista eniten olemalla itse aktiivinen ja kiinnostunut itsensä kehittämisestä.
  • tavoitteellisuutta. Opiskelijan tulee miettiä valmiiksi, mitä hän haluaa oppia ja saavuttaa mentorointiohjelman aikana.
  • avoimuutta. Kyky keskustella ja tuoda esille omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita on tärkeää mentoroinnissa.
  • rohkeutta hyödyntää omia tietoja, taitoja ja kontakteja.
  • kykyä oman toiminnan ja oppimisen arviointiin. Mentorointiprosessista voi halutessaan pitää oppimispäiväkirjaa. Se toimii opintosuorituksen arviointivälineenä sekä oman oppimisen tukena.

Mentorit panostavat ohjelmaan omaa aikaansa varsin merkittävällä tavalla, joten on tärkeää, että opiskelija pitää kiinni mentorin kanssa sovituista tapaamisista ja tavoitteista.

Mentorointiohjelman päätavoitteena on tukea opiskelijaa työelämään siirtymisessä. Mentori jakaa kanssasi omia kokemuksiaan työelämässä sekä antaa sinulle käytännön kuvan niistä tiedoista, taidoista ja valmiuksista, joita eri työtehtävissä vaaditaan. Mentorin kautta saat käyttöösi myös hänen kontaktinsa ja asiantuntijaverkostonsa, joista voi olla sinulle korvaamatonta hyötyä siirtyessäsi työelämään opintojesi jälkeen.

Mentoreina toimivat työelämässä olevat Haaga-Helian kasvatit, alumnit. Mentoreille osallistuminen mentorointiohjelmaan on vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta he jakavat osaamistaan ja verkostojaan Haaga-Helian nykyisten opiskelijoiden kanssa.

Mentorointi on tavoitteellinen kahdenkeskeinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen, luottamuksellisuuteen ja sitoutuneisuuteen. Mentorointitapaamiset ovat vapaamuotoisia -- jokainen mentorointipari löytää itselleen sopivimman tavan toimia ja keskustella.

Lue tästä tarkemmin mentorointiohjelman kulusta.