Olet täällä

Mentorointiohjelman kulku

Mentorointiohjelman kulku

Mentorointisuhteen vaiheet

Mentorointi on parityöskentelyä, joka yleensä koostuu kolmesta vaiheesta:

1. Alkuvaihe: työskentelyn alkuvaiheessa mentori ja opiskelija tutustuvat toisiinsa, luovat perusedellytykset parityöskentelylle sekä sopivat pelisäännöistä ja käytännön toimintavoista kuten tapaamisten aikataulusta ja tapaamispaikoista.

2. Toimintavaihe: toimintavaiheessa muotoutuu mentoroinnin suurin anti. Tässä vaiheessa parit keskustelevat sopimistaan teemoista ja pyrkivät luomaan ja ylläpitämään rikasta, vuorovaikutteista ja luottamuksellista keskustelua.

3. Lopettamisvaihe: mentorointiohjelman lopussa pari kokoaa yhteen vuoden annin ja sopii suhteen mahdollisesta jatkumisesta tai sen päättämisestä. Vaikka projektin virallinen ja koordinoitu vaihe päättyy, pari voi jatkaa keskinäisiä tapaamisiaan.

Mentorointiparien omat pelisäännöt

Yhteiset parikohtaiset pelisäännöt ovat yksi tärkeimmistä asioista. On tärkeää, että molemmat osapuolet tietävät omat vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä mentorointiprosessissa. Tapaamisten luottamuksellisuudesta on hyvä sopia etukäteen.

Parien kannattaa suunnitella alussa tapaamistensa aikavälit ja yhteiset tavoitteensa mentorointiohjelman suhteen. Parit voivat myös sopia siitä, miten he pitävät yhteyttä tapaamisten välillä. Pelisääntöjen avulla osapuolet tietävät, mitä toinen odottaa ja edellyttää pariltaan ja miten eri tilanteissa toimitaan.

Tapaamiset

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään syksyllä Haaga-Heliassa, Pasilan kampuksella.

Mentorointiohjelmaan kuuluu kolme yhteistilaisuutta, jossa paikalla ovat sekä mentorit ja aktorit (mentoroitavat) että Haaga-Helian mentoroinnin vastuuhenkilöt. Yhteistilaisuuksien tarkoitus on tarjota työkaluja ja käytännön vinkkejä mentoripareille. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi mentoroinnin aloittaminen, erilaiset työtyylit, urahallinta ja mentoroinnin lopettaminen.

Mentorointiohjelma alkaa syksyllä alkutapaamisella ja päättyy lopputapaamiseen toukokuun lopulla. Ohjeellisesti mentorointiparien tulisi tavata noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Keskimäärin mentorointiparit tapaavat 4 - 5 kertaa mentorointiohjelman kuluessa. Parit sopivat itse omat tapaamisajankohtansa sekä tapaamisten lukumäärän.

On suositeltavaa, että tapaamisiin varataan riittävästi aikaa. Tapaamisten kesto vaihtelee pareittain hyvin paljon, aiempien vuosien kokemuksen mukaan tapaamiset kestävät keskimäärin kaksi tuntia. Tapaamiset kannattaa sopia hyvissä ajoin, koska molemmat osapuolet voivat olla kiireisiä. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia kaikki syksyn tapaamiset heti ensimmäisellä tapaamisella.

Molempien osapuolien on tärkeä pitää kiinni sovituista ajankohdista. Jatkuvat tapaamisten perumiset voivat vahingoittaa mentorointisuhdetta ja saattavat heikentää osapuolten keskinäistä luottamusta sekä sitoutumista prosessiin.

Mentorointikeskusteluista saa yleensä enemmän irti, jos ne kietoutuvat jonkun teeman ympärille ja molemmat osapuolet ovat valmistautuneet tapaamisiin huolella. Mentorointiparit voivat jo tapaamisten alussa keskustella ja sopia käsiteltävistä aiheista ja käsittelytavoista.

Tapaamisiin voi osallistua mentorin ja opiskelijan lisäksi myös muita henkilöitä. Osa tapaamisista voi olla esimerkiksi mentorin ammatillisiin verkostoihin liittyvien henkilöiden ja opiskelijan välisiä, jolloin mentori ei välttämättä itse osallistu ollenkaan tapaamiseen. Mentori voi halutessaan myös kutsua opiskelijan erilaisiin tilaisuuksiin, kuten messuille ja ammatillisten yhdistysten tapaamisiin. Mentorointipari voi myös halutessaan vaihtaa paria toisen mentorointiparin kanssa yhden tai muutaman mentorointikerran ajaksi.

Mentorointiohjelman aikana mentorointipari voi esimerkiksi:

 • keskustella yhdessä sovituista teemoista, kuten:
  • kokemuksistaan erilaisissa työtehtävissä
  • erilaisista työtehtävistä ja työnkuvista, joihin opiskelijan koulutus hänet pätevöittää
  • työelämän käytännöistä ja pelisäännöistä
 • vierailla alan eri työpaikoissa, alan yhdistyksissä tai alan tapahtumissa
 • rakentaa opiskelijan verkostoja
 • käydä yhdessä läpi opiskelijan työhakemuksia ja CV:tä
 • simuloida työhaastattelua

 
Opiskelijalle tärkeää tietoa!

Mentorille voi olla turhauttavaa käyttää työ- tai vapaa-aikaansa sisällöttömiin keskusteluihin. Kuitenkaan mitään oikeaa tapaa aloittaa mentorointisuhde ei ole. Olennaista on, että molemmat osapuolet kiinnostuvat tapaamisista.

Tapaamisia kannattaa suunnitella etukäteen ja miettiä teemoja, joita myös mentori joutuu pohtimaan.

 1. Valmistele ensimmäinen tapaaminen tavoitteittesi pohjalta listattuine keskusteluteemoineen, minkä jälkeen voitte yhdessä suunnitella seuraavien tapaamisten teemoja ja keskustelunaiheita.
 2. Tee muistiinpanoja tai kerää tietoa mentorointitapaamisten aikana, jotta voit jälkeenpäin miettiä asioita, joista olette keskustelleet. Muistiinpanot auttavat myös seuraavat kerran suunnittelussa. Hyvä tapa kerätä tietoa on kirjoittaa päiväkirjamerkintöjä heti tapaamisten jälkeen. Ohjelman suorittamiseksi ja opintopisteiden saamiseksi tulee opiskelijan palauttaa oppimispäiväkirja marraskuussa.
 3. Pääpaino mentoroinnissa on keskustelulla. Älä epäröi tehdä "tyhmiäkin" kysymyksiä ja tuoda esiin myös omia näkemyksiäsi asioista. Sinulla on loistava mahdollisuus testata omia ajatuksiasi alasta ammattilaisen kokemukseen!

Haastavat tilanteet

Koska mentorointi perustuu mentorointiparin kahdenväliseen vuorovaikutukseen, on prosessille keskeistä, että molemmat osapuolet kokevat mentoroinnin sujuvan ilman ongelmia. Useimmat parit eivät törmää mentorointisuhteeseen liittyviin haasteisiin mentoroinnin aikana. Joskus ongelmia kuitenkin syntyy.

Mentorointisuhteissa koettujen ongelmien taustalla on usein työkiireitä, elämäntilanteiden muutoksia tai opiskeluun liittyviä muuttuneita tilanteita. Mikäli mentori tai opiskelija kokee mentorointisuhteensa ongelmalliseksi, kannattaa parin ensin miettiä yhdessä, mitä syitä ongelmien taustalla on. Mikäli mentorointisuhteessa ilmenee ylitsepääsemättömiä ongelmia tai suhteen ylläpitäminen tuntuu jostain syystä vaikealta, tulee opiskelijan ja mentorin olla yhteydessä Haaga-Helian edustajiin (alumni[at]aaga-helia.fi).

Milloin mentorointisuhde päättyy?

Mentorointisuhde perustuu vapaaehtoisuudelle, tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja teemat ovat vapaasti valittavissa. Myös mentorointisuhteen päättäminen on sopimuksenvaraista, ja se riippuu täysin mentoroinnin osapuolista.

Periaatteessa mentorointisuhteelle kannattaa sopia alustava lopetuspäivämäärä, sillä se vapauttaa osapuolet sitoutumisesta suhteeseen. Mentorointia voi aivan hyvin jatkaa määräajan jälkeenkin jos se koetaan yhdessä tarpeelliseksi.

Mentorinnin tarkoitus ei ole olla varsinainen ystävyyssuhde, vaan "ohjenuora", joka auttaa mentoroitavaa ottamaan itse vastuuta omista tavoitteistaan kun mentorointi päättyy. Mentorointisuhteen päättyessä voidaan arvioida yhteisiä tekemisiä ja pohtia mentoroinnin antia ja merkitystä eri osapuolille.

Suunnittele mentorointisuhteen lopettamista jo ideointivaiheessa.

Lopetuksessa pohdittavia asioita voivat olla

 • Eri keskusteluteemojen yhteenveto
 • Opittujen asioiden reflektoiminen
 • Mentorointisuhteesta raportointi
 • Sen suunnittelu, mitä aikoo tehdä mentoroinnin jälkeen

 

Jos olet lukenut tekstiä näin pitkälle, olet varmasti valmiina osallistumaan seuraavaan mentorointiohjelmaamme! Sen aikataulusta voit lukea lisää mentorointiohjelman etusivulta. Kiitos mielenkiinnostasi!