Olet täällä

Mentoroinnista yleisesti

Mentoroinnista yleisesti

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Mentoroinnilla viitataankin usein ohjaukseen ja tukeen, jota osaava ja kokenut henkilö antaa kehityshaluiselle ja -kykyiselle nuoremmalle kollegalle.

Mentorointi on tärkeä osa Haaga-Helian alumnitoimintaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnista ei makseta rahallista palkkiota.

Mentori ja mentoroitava opiskelija muodostavat yhdessä kehitysparin, jonka keskeisin työväline on luottamuksellinen parikeskustelu. Tavoitteena on edistää mentoroitavan opiskelijan kehittymistä ja valmistautumista työelämään.

Opiskelijalle mentorointi on tapa lähestyä työelämää. Opiskelija luo itse suhteen työnantajatahoon, mentoriin, joka puolestaan sitoutuu keskustelemaan, auttamaan ja ohjaamaan opiskelijaa työnhakemiseen liittyvissä asioissa.

Jotta mentorointisuhde onnistuisi, mentorin on oltava kiinnostunut jakamaan näkemyksensä ja kokemuksensa opiskelijan tavoitteista ja koulutuksesta.
 

Mentorsuhde on yhteiseen sopimukseen pohjautuva vuorovaikutussuhde

 • joka tapahtuu pääosin kasvottaisena keskustelutilanteena (yhteisestä sopimuksesta osa tapaamisista voi olla puhelimitse tai sähköpostitse)
 • jolla on yhteisesti sovittu aloitus- ja lopetusajankohta
 • joka on luottamuksellinen siten, että molempia osapuolia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikista mentorisuhteen aikana keskustelluista asioista.
 • jonka aikana tavataan etukäteen sovittuna ajankohtina vuoden sisällä noin 4-5 kertaa
 • jonka tavoite on yhdessä sovittu, riittävän selkeäksi, realistiseksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi kuitenkin siten, että mentorisuhteen päätarkoitus on aktorin kehittymisen edistäminen

Mitä mentorointi tarkoittaa Haaga-Heliassa?

Haaga-Helian mentorointiohjelmassa tavoitteena on, että alumni tarjoaa opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle tukea ja ohjausta esimerkiksi työelämään siirtymiseen, työuraan, omien osaamisalueiden löytämiseen ja yleiseen elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Ohjelman tavoitteena on myös perehdyttää osallistujat mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin oman uran kehittämisessä.

Haaga-Heliassa mentorointi on ilmaista Haaga-Helian opiskelijoille ja alumnit toimivat mentoreina ilman erillistä korvausta.

Mentorille ohjelma tarjoaa

 • mahdollisuuden tutustua mentorointiin kehittymismenetelmänä,
 • mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja,
 • työstä ja työelämästä kiinnostuneen keskustelukumppanin,
 • tietoa opiskelijoiden odotuksista ja ajatusmaailmasta,
 • käsityksen alalta valmistuvien valmiuksista,
 • tietoa alan uusista trendeistä

Mentoroitavalle, eli opiskelijalle on hyötyä ohjelmasta muun muassa seuraavien asioiden kautta:

 • osaaminen kehittyy ja itsetunto lujittuu
 • mentorin kautta välittyy onnistumisen kulttuuri
 • "kaikkea ei tarvitse oppia oman kokemuksen kautta"
 • samaistumismallin saaminen; aktiivinen monessa mukana oleva mentori tarjoaa laajan kokemusmaailmansa mentoroitavan käyttöön
 • palautteen ja ideoiden saaminen, apua ongelmian ratkaisuun
 • arvokkaan yhteistyökontaktin työelämään; verkostot laajenevat ja urakehitys mahdollisesti nopeutuu
 • käytännön tietoa itseä kiinnostavasta toimialasta
 • näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä urasuunnittelun perustaksi

Onnistunut mentorointi on

 • toisilta oppimista
 • monimuotoista
 • esimiestaitojen kehittämistä  
 • mentorin ja mentoroitavan oman uran ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä  
 • oman työn ja ammattitaidon kehittämistä

 

Mentorointi ja työelämä

Mentorointiohjelmalla tuetaan lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työelämään ja kykyä luoda verkostoja. Opiskelijaa tuetaan erityisesti uravalinnassa muun muassa antamalla käytännön kuva niistä henkilökohtaisista tiedoista, taidoista ja valmiuksista, joita oman koulutusalan eri ammateissa ja tehtävissä vaaditaan. Mentoroinnin kautta opiskelijalla on myös mahdollisuus tutustua omalla alallaan vallitseviin arvoihin, asenteisiin, normeihin, toimintaperiaatteisiin ja tapoihin.

Mentorointiohjelman keskeisin tavoite on valmistumisvaiheessa olevan opiskelijan tukeminen hänen siirtymisessään työelämään. Opiskelumotivaatioon vaikuttaa keskeisesti opiskelun aikana syntyneet käsitykset omista työelämävalmiuksista. Opintojen aikaiset kokemukset ja kontaktit erityisesti oman alan työelämään luovat parhaan mahdollisen perustan työelämävalmiuksien arviointiin. Luottamus koulutuksentyömarkkinakelpoisuuteen ja oman osaamisen kiinnostavuuteen työnantajien silmissä kannustaa opiskelijaa opintojen loppuunsaattamiseen. Epävarmuus tulevaisuuden mahdollisuuksista on puolestaan yksi yleisimmistä opintojen pitkittymiseen johtavista syistä.

Mentorointitapaamisten aikana opiskelija hahmottaa eri toimialoilla ja eri työtehtävissä edellytettävän osaamisen. Opiskelija voi tässä vaiheessa soveltaa tätä tietoa kohtalaisen välittömästi valintoihinsa.

Lue tästä lisäohjeita mentorointiin osallistuville.

Taustaa

Sana mentor juontaa juurensa Kreikan mytologiaan, eli mentortoiminnan kerrotaan alkaneen erään tapahtumaan liittyen, jossa ennen lähtöään Troijan sotaan sotapäällikkö ja Ithakan kuningas Odysseus pyysi luotettua ystäväänsä nimeltään Mentor toimimaan poikansa Telemakhoksen ystävänä, neuvojana, opettajana ja kasvattajana.

Mentorointi on myös vuosituhansien aikana ollut erityisesti käsityöläisten ja taitelijoiden käyttämä tekniikka, jossa nuoret oppivat ammatin hakeutumalla oppipojiksi ja etenemällä kisälliksi mestarin ohjauksessa.  

Nykyään mentorointia on hyödynnetty myös liike-elämässä. Sitä on käytetty esimerkiksi henkilöstön kehittämiseen erityisesti Yhdysvalloissa. Yritysmentoreita käytetään isoissa organisaatioissa systemaattisesti ja ideana on auttaa eteenpäin pystyviä ja lupaavia työntekijöitä sekä avata heille etenemismahdollisuuksia. 

Liike-elämässä mentorointi on nähty hyväksi keinoksi kehittää nuoria yritysjohtajia ja asiantuntijoita, jotta he pääsisivät paremmin sisään yrityskulttuuriin. Suomessa liike-elämän lisäksi mm. korkeakoulut ja julkishallinto ovat toteuttamassa mentorointiprosesseja. Myös monissa yrittäjäkoulutusohjelmissa on tukena ollut mentorointi.

Mentori on siis kokenut ammattilainen, valmentaja, mestari, työkummi ja sparraaja.
Mentoroitava on oppipoika, valmennettava, kummilapsi ja aktiivinen toimija.