Olet täällä

Toiminnan laadun arviointi Haaga-Heliassa

Toiminnan laadun arviointi Haaga-Heliassa

Haaga-Heliassa hyvästä laadusta on vastuussa koko korkeakouluyhteisö, opiskelijat ja työntekijät yhdessä. Hyvää laatua voidaan luonnehtia koulutuksen työelämärelevanssilla, opintojen etenemisellä tavoiteajassa ja työllistymisellä. Laadunseuranta ja kehittämisvastuu noudattavat Haaga-Helian organisaatiokaaviota ja Haaga-Helian toiminnan laadun arviointi tapahtuu laatujärjestelmän kautta.

Laatujärjestelmän tehtävä on huolehtia, että organisaation prosessit ja toimintakäytänteet ovat kunnossa ja että arvioinnit ja palautteet tuottavat tietoa johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi. Laadun seurannan keskeiset välineet on koottu prosessikuvausten hakemistoon nimellä arviointijärjestelmät. Keskeisistä arviointijärjestelmistä on lisäksi tuotettu omat prosessikuvaukset.
 
Opiskelijat ovat keskeisessä asemassa Haaga-Helian toiminnan laadun arvioinnissa palautejärjestelmän kautta. Haaga-Helia kerää palautetta nykyisiltä ja jo valmistuneilta opiskelijoiltaan useiden menetelmien avulla, mm. opintojaksopalaute, opiskelijakyselyt, valmistuvien Avop-palaute ja alumnipalaute. Tämän lisäksi toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhdessä erilaisilla foorumeilla, esim. yhteistyökokoukset opiskelijoiden ja henkilöstön kesken. Opiskelijajärjestöt ja Haaga-Helian johto tapaavat yhteisissä tapaamisissa säännöllisesti.
 
Haaga-Helian toimintaa ja laatua arvioivat myös ulkopuoliset tahot. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (ent. Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA) on auditoinut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän vuonna 2010 ja korkeakoulu on läpäissyt auditoinnin hyväksytysti. Haaga-Helia auditoidaan jälleen vuoden 2017 alussa. Haaga-Helia tähtää tulevina vuosina myös kansainvälisiin laatuakkreditointeihin.
 
Toiminnan ja laadun kehittämiseen tähtäävät toimet tehdään pääsääntöisesti normaalien kehittämis- ja toimintasuunnitelmien kautta, joissa palautetieto ja tulevaisuuden visiot yhdistetään innovatiiviseksi vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvelevaksi toiminnaksi.

 
Lisätietoja Haaga-Helian julkisilta www-sivuilta, kohdasta Laatuportaali.