Olet täällä

StartUp School - Tee tulevaisuutesi

StartUp School - Tee tulevaisuutesi

Tunnus: WOR8HH040

Laajuus: 5 op (135 h)

OPS: kaikki koulutusohjelmat

Kieli: Suomi 

Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Kurssin aikataulut ja ilmoittautuminen, katso https://startupschool.fi/tee-tulevaisuutesi/

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten hyviä yritysideoita syntyy, miten niitä arvioidaan ja testataan. Opiskelija tutkii mahdollisuuksia, ratkaisuja, tarpeita tai muuta mikä helpottaa asiakkaan elämää ja kehittää niistä mahdollisia yritysideoita. Hän lähtee suunnittelemaan omaa ideaa tai liittyy tiimiin, jossa yhdessä tehdään idealle toimintasuunnitelma, jonka mukaan tiimi lähtee toteuttamaan ideaa. Opiskelija tunnistaa yrittäjämäistä ajattelutapaa, omaa osaamistaan ja yrittäjyystaitojaan ja analysoi minkälaisia vahvuuksia ja osaamista hän voi tarjota tiimille. 

Sisältö

  • Ajattelun taidot/Asenne

  • Yrittäjämäinen ajattelutapa 

  • Ideointi 

  • Idean evaluointi 

  • Toteutus 

  • Tiimin suunnittelu 

  • Kuuntele ja kysy 

  • Idean testaus

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot)

Opintojaksolla on alkutapaaminen ja opintojakso toteutetaan pääosin virtuaalisena. Opiskelija tekee yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä yhdessä tiimin kanssa. Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT). Jos opiskelija haluaa ahotoida opintojakson, hän ottaa yhteyttä StartUp Schooliin tarkempia ohjeita varten startupschool@haaga-helia.fi.

Oppimateriaalit 

Videoita yrittäjien haastatteluista, oppimateriaalit löytyvät verkkoympäristöstä.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opiskelijalla voi olla alustava yritysidea/ideoita, tai hän luo tiimin kanssa idean/ideoita, joita hän analysoi, evaluoi ja työstää kurssilla.

Osaamisen arviointi  

Opiskelija toimii itsenäisesti ja testaa aktiivisesti ideaansa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja arvioi itse omaa tekemistään. Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1

Opiskelija pohtii omaa ajatteluaan ja asennettaan yrittäjyyteen ja osaa arvioida oman ajattelunsa muutostarpeita. Opiskelija osaa ideoida ja analysoida ideoita ja valita niistä toteuttamiskelpoisimman. Hän pystyy kuvaamaan ideaa ja kehittää sitä palautteen perusteella eteenpäin.

Arvosana 3

Opiskelija analysoi omaa ajatteluaan, asennettaan ja yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Opiskelija osaa ideoida ja evaluoida ideoita systemaattisesti. Hän kuvaa, kehittää ja muokkaa ideaa yksin tai yhdessä muiden tiimijäsenten kanssa ja testaa ideaa mahdollisten asiakkaiden kanssa. Hän ottaa huomioon palautteen ja kehittää ideaansa palautteen perusteella toimivammaksi liiketoiminnan näkökulmasta.

Arvosana 5

Opiskelija analysoi omaa yrittäjämäistä ajattelua, asennetta ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. Opiskelija osaa ideoida ja evaluoida ja arvioida ideoita systemaattisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Hän kuvaa, kehittää ja muokkaa ideaa yksin tai yhdessä muiden tiimijäsenten kanssa ja testaa ideaa mahdollisten asiakkaiden kanssa useamman kerran. Hän ottaa huomioon palautteen, kehittäen ideaansa toimivammaksi ja osaa analysoida ja perustella valintojaan liiketoiminnan näkökulmasta.

Vastuuopettaja(t)

Kasper Valtakari ja Teemu Ruohonen