Olet täällä

Kirjanpito ja raportointi

Kirjanpito ja raportointi

Opintojakson tunnus: ACF3LH101A
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 21.10.2019 - 31.1.2020
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
 

Opintojakson kuvaus

Opintojakso kokoaa yhteen taloushallinnon ja rahoituksen keskeisimmät osaamiset, joista on hyötyä niin aihealueen tulevalle asiantuntijalle/palveluammattilaiselle, kuin myös muihin suuntautumisiin keskittyvälle opiskelijalle.  

Opiskelija oppii tuntemaan talous- ja rahoitushallinnon merkityksen ja roolin osana yrityksen johtamista, sekä eri toimintojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Opintojen aikana perehdytään erilaisiin tapoihin tuottaa laskentatoimen avulla olennaista tietoa yrityksen johtamisessa tarvittavien päätöksentekoa varten. Opintojaksossa opitaan hoitamaan yrityksen juoksevaa kirjanpitoa eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja verot huomioon ottaen. Opiskelija oppii laatimaan kirjanpidon pohjalta tuloslaskelman ja taseen, laskemaan verotettavan tulon, sekä analysoimaan näitä raportteja.      

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut Tuloksen tekijä –perusopintomoduulin (Haaga-Helian opintojakso) tai hallitsee laskentatoimen perusteet. 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Kirjanpito ja raportointi 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kirjata yrityksen juoksevia liiketapahtumia kirjanpitoon
 • osaa määritellä onko arvonlisävero vähennyskelpoinen vai ei, sekä lisätä arvonlisäveron tarvittaessa laskulle
 • osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa pääkohdat eri yritysmuotojen verotuksesta
 • osaa tehdä muutamia tilinpäätökseen liittyviä kirjauksia
 • hallitsee tilinpäätösanalyysin perusteet

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa hoitaa itsenäisesti yrityksen juoksevan kirjanpidon
 • osaa hoitaa eri yritysmuotojen omaan pääomaan liittyvät kirjaukset
 • osaa ottaa kirjauksissa huomioon ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen
 • osaa kirjata valuuttamääräisiä kirjauksia ja ottaa valuuttakurssierot huomioon
 • osaa käyttää kirjanpito- ja taulukkolaskentajärjestelmiä
 • osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa hoitaa yrityksen liiketapahtumien kirjauksia, sekä kirjata ja arvioida haastavampia liiketapahtumia kuten rahoitukseen liittyvät factoring- ja osamaksukauppa
 • ymmärtää laajasti yritystoiminnan tekijöiden syy-seuraussuhteita ja hahmottaa näiden taloudellisia vaikutuksia
 • osaa tehdä suoriteperusteisen tilinpäätöksen vaatimia kirjauksia ja jaksotuksia
 • osaa laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen
 • osaa kommentoida ja esittää yrityksen sidosryhmille yrityksen tuloksen ja antaa kehitysehdotuksia

Työelämäyhteydet  

 Opintojaksolla hyödynnetään työelämäyhteyksiä, erityisesti Talenom Oyj;ltä, ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. 

Aikataulu    

Tarkempi aikataulutus ilmenee toteutussuunnitelmasta. 

Oppimistavat 

Virtuaalitoteutus Haaga-Helian Moodlessa, sisältäen esimerkiksi webinaareja, testejä, työskentely kirjanpito-ohjelmalla, esitys videolla.

Arviointitavat 

Moodle-testit

Taikapulla-harjoitus MeritAktivalla

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkoi 26.8.2019 klo 8.00. Valitettavasti tämä kurssi on jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle MyNetin kautta (ACF3LH101A-3017). Haaga-Helian opiskelijoille on varattu paikkoja opintojaksolle.