Olet täällä

Yhteisöviestinnän kehittäminen

Yhteisöviestinnän kehittäminen

Tunnus: COS4PO041
Laajuus: 6, 9 tai 12 op
Ajoitus: 5. – 6. lukukausi
Kieli: suomi / ruotsi / englanti
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Viestinnän pakolliset perusopinnot (6 op) suoritettu.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee viestinnän merkityksen yhteisöjen menestystekijänä. Opiskelija hallitsee yhteisöviestinnän tutkimiseen ja sen suunnitteluun liittyvän teorian tyydyttävästi. Opiskelija osaa selvittää toimeksiantajan yhteisöviestinnän nykytilan tyydyttävästi. Hänellä on tyydyttävä kyky laatia viestintästrategia (6 op) ja toteuttaa siihen kuuluvia toimenpiteitä (9 – 12 op). Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus. Opiskelija tekee lähes kaikki annetut oppimistehtävät ajallaan.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee viestinnän merkityksen yhteisöjen menestystekijänä. Opiskelija hallitsee yhteisöviestinnän tutkimiseen ja sen suunnitteluun liittyvän teorian hyvin. Opiskelija osaa selvittää toimeksiantajan yhteisöviestinnän nykytilan hyvin. Hänellä on hyvä kyky laatia viestintästrategia (6 op) ja toteuttaa siihen kuuluvia toimenpiteitä (9 – 12 op). Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Osaa toimia melko itsenäisesti. Opiskelija tekee lähes kaikki annetut oppimistehtävät ajallaan.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee viestinnän merkityksen yhteisöjen menestystekijänä erinomaisesti. Opiskelija hallitsee yhteisöviestinnän tutkimiseen ja sen suunnitteluun liittyvän teoriaa erinomaisesti. Opiskelija osaa selvittää toimeksiantajan yhteisöviestinnän nykytilan erinomaisesti. Hänellä on erinomainen kyky laatia viestintästrategia (6 op) ja toteuttaa siihen kuuluvia toimenpiteitä (9 – 12 op). Osallistuu erittäin aktiivisesti ryhmän toimintaan. Osaa toimia itsenäisesti.  On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen. Opiskelija tekee kaikki annetut oppimistehtävät ajallaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5 Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa opintojakson alussa portfolion ja suullisen näyttötilaisuuden avulla.

Työelämäyhteydet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aitoa työelämäyhteyttä.

Kansainvälisyys

Toimeksiantajan tilanteen mukaan huomioidaan monikulttuurisen ja -kielisen viestinnän tarpeet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää toimeksiannosta jonkin kohteen yhteisöviestintää suunnitelmallisesti, esimerkiksi yrityksen tai yhteisön jossakin toiminnossa (esim. sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä, markkinointiviestintä) tai pk-yrityksessä (kokonaisuus) tai suuremman yrityksen tai yhteisön yhdessä tai muutamassa yksikössä.

Opiskelija perehtyy yhteisöviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, tutkii toimeksiantajan yhteisöviestinnän nykytilaa ja asettaa tavoitteet toimeksiantajan kanssa yhteisöviestinnän kehittämiseksi. Opiskelija  laatii yhteisöviestinnän kehittämissuunnitelman toimeksiantajalle (6 op). Lisäksi hän voi kehittää konkreettisesti viestinnän eri osa-alueita (9 tai 12 op).

Oppimistavat

Opintojakso toteutetaan seminaarityyppisesti yksilö- tai parityönä. Oppimismenetelmiin kuuluu teoriaan perehtymistä, seminaari-istuntoja, esseiden tai tiivistelmien laatimista, toimeksiantajan yhteisöviestinnän havainnointia ja haastattelututkimuksia.
Opiskelija laatii opintojakson päättötyönä viestinnän kehittämissuunnitelman (6 op). 9 tai 12 opintopisteen toteutuksessa opiskelija laatii suunnitelman mukaisesti viestinnän osa-alueiden konkreettisia tuotoksia (esim. sisäisen viestinnän järjestelmät, sosiaalinen media, ohjeistukset tiedotteiden laatimiseen, viestintäpohjat jne.).

Arviointitavat

6 opintopistettä: teoriaan perehtyminen esseen muodossa 20 %, toimeksiantajan yhteisöviestinnän nykytilan selvittäminen 30 % ja viestintästrategia 50 %.
9 opintopistettä: 6 opintopisteen osuuden arviointi 65 % ja lisäksi viestintästrategiaan liittyvien osa-alueiden käytännön toteutus 35 %.
12 opintopistettä: 6 opintopisteen osuuden arviointi 50 % ja viestintästrategiaan liittyvien osa-alueiden käytännön toteutus 50 %.

Vastuuopettajat

Ivan Berazhny, Porvoo
Antti Kurhinen, Porvoo
Vesa Multanen, Porvoo

Oppimateriaalit

Valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa heidän henkilökohtaisten opintojaksotavoitteidensa mukaan.