Olet täällä

Palvelumuotoilua digiajassa

Palvelumuotoilua digiajassa

Tunnus: YTI4TV116
Laajuus: 5 op
Ajoitus: Lukukausi 1-X
Kieli: suomi
OPS: 2015
Opintojakson taso: Ylempi amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: Vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen opintojaksolle ei edellytä aiempia suorituksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija osaa suunnitella digitaalisen palveluratkaisun valitulle kohderyhmälle. Opiskelija tietää asiakaslähtöisen kehittämisen peruskäsitteet ja menetelmät. Opiskelija tietää kuinka arvoa luodaan loppuasiakkaalle ja kuinka asiakaskokemus muodostuu erilaisissa asiakaskohtaamisissa ja palveluympäristöissä. Opiskelija osaa hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä opintojaksoon kuuluvassa kehittämisprojektissa.

Arvosana 3
Opiskelija osaa suunnitella digitaalisen palveluratkaisun vahvasti asiakaslähtöisesti. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen kehittämisen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää tuloksellisesti palvelumuotoilun menetelmiä loppuasiakkaan profiloinnissa, asiakaspolun ja palveluprosessien kuvaamisessa, käyttäjäkokemuksen ymmärtämisessä, ratkaisujen ideoinnissa sekä ratkaisujen konseptisuunnittelussa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä ratkaisun hyötyjä loppuasiakkaalle tarinallisen arvolupauksen muodossa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa suunnitella asiakaskokemusta perusteellisesti parantavan kaikkikanavaisen palveluratkaisun. Opiskelija hallitsee erinomaisesti erilaisten palveluratkaisujen asiakaslähtöisen kehittämisen käsitteistön, menetelmät ja työkalupakit. Opiskelija osaa syventää ymmärrystään palvelumuotoilun menetelmistä itsenäisesti. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä tuloksellisesti ja ansiokkaasti loppuasiakkaan profiloinnissa, asiakaspolun ja palveluprosessien kuvaamisessa, käyttäjäkokemuksen ymmärtämisessä, ratkaisujen ideoinnissa sekä ratkaisujen konseptisuunnittelussa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä luovasti ratkaisun hyötyjä loppuasiakkaalle tarinallisen arvolupauksen muodossa. Opiskelija sitoutuu projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Palvelukulttuurin jatkuva kehittäminen ja palvelumuotoilu ovat jokaisen digiajassa vaikuttavan organisaation menestymisen edellytyksiä. Opintojaksolla toteutetaan palvelumuotoiluprojekti valittuun organisaatioon. Projektin tavoite sovitaan organisaation edustajien kanssa. Opintojaksolla vastataan työelämän osaamisvaatimuksiin tuomalla kehittämiseen mukaan vahvaa monialaisuutta tekemällä koulutusohjelma- ja oppilaitosyhteistyötä.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisesti tunnustettua kirjallisuutta ja palvelumuotoilun menetelmiä. Kehittämisprojekteihin voidaan tuoda mukaan organisaatioiden kansainvälinen toimintaympäristö, mikäli organisaatio vaikuttaa kansainvälisesti.

Oppimistavat
Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 1) Monimuotokurssi/verkkototeutus, 2) työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen tai 3) omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävänä myös oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Arviointi perustuu tiimin tai erikseen sovitusti opiskelijan oman palvelumuotoiluprojektin tuloksiin. Tiimissä toteutettavan projektin arvosana on sama jokaiselle tiimin jäsenelle. Oman työnantajan palvelukulttuurin arviointitehtävän suorittaminen ja projektien showroom-esityksiin osallistuminen ovat edellytys hyväksytylle suoritukselle.

Vastuuopettaja
Jarmo Sarkkinen, Pasila

Oppimateriaalit

Kalbach, J. 2016. Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams. O'Reilly Media Inc.
Osterwalder A., Pigneur Y., Bernarda G. & Smith A. 2014. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley and Sons.
Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World. O'Reilly Media.
Lisäksi opintojaksolla käytetään valikoituja artikkeleita ja verkkojulkaisuja sekä erilaisia palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan työkalupakkeja.