Olet täällä

Tulevaisuuksien tutkimus

Tulevaisuuksien tutkimus

Tunnus: TKI2HM003
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Tulevaisuuksien tutkimus korvaa edellisen opetussuunnitelman opintojakson Ennakointi ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija havainnoi ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta, käyttää tulevaisuuden tutkimuksen avaintermejä, -metodeja ja –työkaluja. Hän osaa jo jonkin verran hyödyntää tulevaisuusnäkemyksiä käytännössä. Opiskelija ymmärtää yhteyden tulevaisuuden tutkimuksen ja strategiatyön välillä.

Arvosana 3
Edellisen lisäksi opiskelija osaa analysoida ilmiöitä tulevaisuuden näkökulmasta, hyödyntää kirjallisuutta ja käyttää sopivia metodeja ja työkaluja tulevaisuuden ymmärtämiseksi. Opiskelijaa osaa hyödyntää tulevaisuuden tutkimusta strategiatyössä.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija ideoi ja etsii luovia ratkaisuja käytännön esimerkeiksi sekä hyödyntää luovasti metodeja ja työkaluja ja kriittisesti arvioi omaa työtään. Opiskelija soveltaa ja arvioi tulevaisuuden tutkimuksen tuloksia strategiatyössä.

Sisältö

  • Tulevaisuus suuntautuneisuus – tulevaisuuteen liittyvät erityispiirteet ja konseptit
  • Lähestymistavat, datan keruu ja tulevaisuus tutkimuksen metodien analyysi
  • Tulevaisuuden tutkimuksen hyödyntäminen muutoksessa

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Toteutus voi sisältää kirjallisuutta, tehtäviä, T&K yhteistyötä ja yritysprojekteja. Opintojaksoon sisältyy pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN