Olet täällä

Tutkimuksellinen kehittäminen

Tutkimuksellinen kehittäminen

Tunnus: TKI2HM001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Tutkimuksellinen kehittäminen korvaa edellisen opetussuunnitelman kurssin Soveltava tutkimus ja kehittäminen.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä organisaatioiden ja yritysten kehittämistehtävät sekä valita kehittämistehtävälle oikean tutkimuksen lähestymistavan ja tiedonkeruumenetelmän. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa tutkimus- ja kehitystehtäväprojektin. Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyviä tärkeimpiä konsepteja mutta ei osaa arvioida niitä kriittisesti. Kyky tuottaa uutta tietoa organisaation kehittämiseen on heikko.

Arvosana 3
Edellisen lisäksi opiskelija osaa soveltaa valittua tutkimuksen ja kehittämisen lähestymistapaa sekä tiedon keruumenetelmää kehittämistehtävän tai opinnäytetyön suunnitelmassa tai jossain muussa projektitehtävässä kurssin aikana. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun tärkeyden tutkimus- ja kehittämismenetelmän valinnassa sekä kirjallisuuden että empiirisen datan suhteen. Hän pystyy käyttämään tutkimus- tai kehittämistyön tuloksia organisaation kehittämisessä.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan soveltavan tutkimuksen lähestymistavan onnistumista sekä tutkimusmenetelmien sopivuutta omassa opinnäytetyössään tai muussa projektissa. Opiskelija pystyy perustelemaan tutkimuksen lähestymistavan ja metodit sekä kriittisesti arvioimaan valitun lähestymistavan, tiedon keruumenetelmän sekä kirjallisuus- ja empiiriset lähteet. Hän pystyy hyödyntämään tutkimus- ja kehitysprojektin tuloksia strategisessa organisaation kehittämisessä.

Sisältö

  • Mitä on soveltava tutkimus?
  • Tutkimus- ja kehittämistehtävien lähestymistavat
  • Tiedon keruun strategiat
  • Kehitystehtävä prosessina
  • Tutkimusetiikka
  • Soveltava tutkimus organisaation kehittämisen osana

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Toteutus voi sisältää kirjallisuutta, tehtäviä, T&K yhteistyötä ja yritysprojekteja. Opintojaksoon sisältyy pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettaja

NN